Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Vastgoedproject in de Sint-Annawijk (Tervuursesteenweg 129-131)

Geachte burgemeester, dames en heren schepenen,
Geachte collega's,
Een project dat de afbraak van 2 bestaande gebouwen beoogt (parochiezaal en verfrissingsbar in de Sint-Annawijk) om er een appartementsgebouw met 15 appartementen te bouwen aan de straatkant en de achterbouw te renoveren tot 3 eengezinswoningen, zorgt voor heel wat opschudding en zelfs voor openlijk verzet bij de bewoners van de wijk, zoals ook blijkt uit een online petitie.
In het kader van deze petitie geven de buurtbewoners aan dat ze bezorgd zijn over:
 • Een te grote verdichting van de wijk in de onmiddellijke omgeving van het Rood Klooster;
 • Een gebrekkige inpassing van het project in de omgeving: het gebouw heeft een straatgevel van 37 m lang en 12,8 m hoog en oogt indrukwekkend en bovenmaats, zowel in de hoogte als in de breedte, wat het uitzicht van de aangrenzende woningen belemmert;
 • Een verminderde toegankelijkheid voor de omwonenden en de DBDMH die reeds werd benadrukt, vermits de toegang van de Godsvruchtstraat, die nu open, overdekt zal worden door een overhangende woning, wat de toegankelijkheid ervan belemmert. Dezelfde constructie die de toegang tot de Godsvruchtstraat overdekt, zal problemen opleveren voor de toegang van de diensten van de DBDMH, in het bijzonder voor de constructie die zich op het binnenterrein van het huizenblok bevindt;
 • Grote problemen op het gebied van veiligheid, mobiliteit en parkeren, die eveneens in de verf werden gezet en die een rechtstreeks gevolg zijn van deze verdichting. De parking met 19 autoparkeerplaatsen direct aan de straatkant houdt gevaar in voor voetgangers en fietsers. Die komt bovendien uit op een steenweg met tweerichtingsverkeer die regelmatig overbelast is en gebruikt wordt door bussen van de MIVB, waarvan geen advies is opgenomen. Deze nieuwe constructie zal de facto het aantal parkeerplaatsen verminderen voor de omwonenden die niet over een eigen parkeerplaats beschikken, in een wijk waar het al moeilijk parkeren is. De negatieve gevolgen van het project voor de mobiliteit en het parkeren zullen zich ook laten voelen in de omliggende straten, meer bepaald de Tweekloosterdreef, de Tweesteenwegenstraat en de Roger Hainautlaan, de Vercauterenlaan en de Walckierslaan;
 • Een negatief milieueffect, ook al is het project gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het Rood Klooster en het Zoniënwoud in een Natura 2000-gebied;
 • Het feit dat er geen studie specifiek voor het project werd uitgevoerd in verband met de bodemstabiliteit;
Vandaar dat ik de volgende vragen heb:
 1. Kunt u het voorgestelde project toelichten?
 2. Kunt u mij zeggen wat de administratieve status van dit dossier is (is het openbaar onderzoek afgesloten)?
 3. Hoeveel bezwaarschriften hebt u ontvangen?
 4. En hoe reageert u op de hierboven vermelde kritiek van de omwonenden?
Ik dank u voor uw antwoorden.
Vanessa Rigodanzo
Gemeenteraadslid voor PS
Antwoord van Alain Lefebvre, schepen:
Geachte mevrouw gemeenteraadslid,
Geachte heer gemeenteraadslid,
De vergunningsaanvraag waarop uw vraag/interpellatie betrekking heeft, betreft een onroerend goed gelegen langs de Tervuursesteenweg in een woongebied en een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing naast een structurerende ruimte. De straatgevel is ongeveer 37 m lang.
De huidige aanvraag beoogt:
 • de afbraak van twee bestaande gebouwen (parochiezaal en verfrissingsbar),
 • de bouw van een appartementsgebouw met vijftien appartementen aan de straatkant,
 • de renovatie van de achterbouw tot drie eengezinswoningen.
Deze kwam er na een eerdere aanvraag voor de afbraak van alle bestaande gebouwen en de bouw van twee appartementsgebouwen, één met 17 appartementen aan de straatzijde en een tweede met 7 appartementen op de plaats van de achterbouw. Op 25 juni 2020 besliste de commissie om een ongunstig advies uit te brengen, gelet op het door haar gevraagde aantal wijzigingen/verduidelijkingen.
Op 3 juli 2020 heeft de aanvrager overeenkomstig artikel 126/1 van het BWRO kennis gegeven van zijn voornemen om zijn aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning te wijzigen en rekening te houden met het advies van de overlegcommissie. Bijgevolg heeft het college op 14 juli 2020 unaniem een ongunstig advies voor kennisgeving aangenomen.
Het openbaar onderzoek voor de huidige aanvraag liep van 07/01/2021 tot 21/01/2021. Mijn dienst bundelt momenteel de opmerkingen die in het kader van het openbaar onderzoek werden ontvangen. Onder voorbehoud van een eindcontrole en het wegwerken van dubbele informatie, ontvingen we 114 berichten, waarvan 101 typebrieven. 25 personen hebben gevraagd om door de overlegcommissie gehoord te worden.
Een kopie van een online petitie op basis van de typebrief met 156 handtekeningen werd ons anoniem toegezonden in een envelop die ook 85 van de bovengenoemde typebrieven bevatte.
De overlegcommissie komt op 04/02/2021 bijeen om de aanvrager en de personen die een bezwaar hebben ingediend te horen en vervolgens een advies uit te brengen. Pas daarna zal het schepencollege zich moeten uitspreken.
Zoals gebruikelijk loopt het college, uit respect voor de aanvrager en de personen die een bezwaar hebben ingediend, niet vooruit op de beslissing die het zal moeten nemen na alle opmerkingen te hebben bestudeerd, de standpunten te hebben gehoord die in de overlegcommissie naar voren zullen worden gebracht en, tenslotte, kennis te hebben genomen van het advies van de overlegcommissie.
De DBDMH werd geraadpleegd en zijn advies moet worden gerespecteerd. Gezien de kenmerken van het project vereisen de wettelijke bepalingen noch een effectenrapport, noch een specifiek Natura 2000-rapport. De bemerkingen van de aanvrager en de personen die een bezwaar hebben ingediend moeten in onderlinge samenhang en met oog voor naleving van de reglementaire bepalingen worden onderzocht. Ook de plaats en de bebouwde omgeving van elk project moeten van naderbij worden bekeken. De antwoorden op deze vragen zullen in het advies en in de beslissing terug te vinden zijn. Sommige reacties, bijvoorbeeld die met betrekking tot de stabiliteit, betreffen aspecten die niet tot de bevoegdheid van de vergunnende overheid behoren, maar die de verantwoordelijkheid zijn van de architect of de bouwer.