Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2020 - Rekening

De Raad
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, inzonderheid op artikel 8, gewijzigd bij ordonnantie van 18 juli 2002;
Gelet op de rekening voor het dienstjaar 2020 van  de Kerkfabriek Sint-Juliaan afgesloten op 22 januari 2021;
Beslist
een gunstig advies uit te brengen in verband met de rekening van het dienstjaar 2020 van de Kerkfabriek Sint-Juliaan.
Onderhavige beraadslaging, in vijvoud, zal overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk belast met Platselijke Besturen.