Machtiging inzake verzoekschrift tot tussenkomst in het kader van de beroepen tot nietigverklaring bij de Raad van State vanwege de federale politie en de gemeente Etterbeek tegen de stedenbouwkundige vergunning nr. 16.480 die de gedelegeerde ambtenaar va

De raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 270, lid 2;
Gelet op de gecoördineerde wetten op de Raad van State, artikel 21bis;
Gelet op de stedenbouwkundige vergunning nr. 16.480 die op 7 december 2018 aan de nv BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM werd verleend voor de constructie van een complex van woongebouwen met, op de begane grond, winkels (kleinhandelszaken en grote gespecialiseerde handelszaken) evenals voorzieningen van collectief belang en openbare dienstverlening, op de verdiepingen 239 appartementen alsook een collectieve woning met 220 eenheden (studentenresidentie) en, ondergronds, een parkeergarage met 395 parkeerplaatsen verdeeld over drie niveaus, aangelegd rond een privéweg, de Triomflaan 1 tot 13 en 15 tot 19, de Waverse Steenweg 1013 tot 1015 en 1017 en 1019 tot 1045, op basis van de wijzigingsplannen;
Gelet op het besluit van het college van 11 februari 2019;
Overwegende de algemene beleidsverklaring – oriëntatienota zoals aangenomen in de gemeenteraad op 21 januari 2019 die bepaalt wat volgt: " Om het behoud van de levenskwaliteit voor iedereen te garanderen, verbindt het college van burgemeester en schepenen zich ertoe om een overmatige verdichting van de wijken te weigeren. "
BESLIST:
- aan het college van burgemeester en schepenen de machtiging te verlenen om een verzoekschrift tot tussenkomst in te dienen in het kader van de beroepen tot nietigverklaring bij de Raad van State vanwege de federale politie en de gemeente Etterbeek tegen de stedenbouwkundige vergunning nr. 16.480 die de gedelegeerde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 7 december 2018 heeft verleend aan de nv BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM;
- de gemeentesecretaris en de waarnemend burgemeester te belasten met de uitvoering van deze beslissing.