Bestuur & Politiek

Mandaat van gemeenteraadslid. Intrekking van het mandaat door de Heer Michel Colot

DE RAAD,
Gelet op artikel 9 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op de brief van 19.11.2018 waarbij de Heer Michel Colot meedeelt afstand te doen van zijn mandaat als Gemeenteraadslid, bekomen ingevolge de verkiezingen van 14 oktober 2018 ;
NEEMT AKTE
van de afstand van belanghebbende van zijn mandaat als Gemeenteraadslid.
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.