Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het Good Move plan

Mijnheer de Voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren van de Raad,
Beste collega's,
Ter herinnering: het Good Move-plan is het regionale mobiliteitsplan voor de periode 2020-2030. Het moet de levenskwaliteit van de Brusselaars in de komende jaren verbeteren door op transversale wijze in te werken op met name een verandering van de verplaatsingsgewoonten, de totstandbrenging van rustige wijken en structurerende assen of een betere organisatie van het openbaar vervoer.
Van de vijftig vredeswijken die het Gewest wil realiseren, zijn er al tien gedefinieerd, waarvan er één rechtstreeks betrekking heeft op Oudergem: de vredeswijk Vogelzang. Het Gewest geeft aan dat het zich momenteel in fase 1 bevindt, d.w.z. de diagnosefase.
Onze vragen luiden als volgt:
 • Wat is in deze eerste fase, maar ook in de volgende, de rol en de speelruimte van de gemeente?
 • Hoe vindt deze diagnostische fase precies plaats? En wat is de timing?
 • Wat is het huidige standpunt van het college van Oudergem in deze kwestie, vooral omdat we weten dat sommige van deze beroemde structurerende assen in hoofdzaak woningen zijn en dus een aanzienlijke impact zullen hebben op het leven van de inwoners?
Wij danken u voor uw steun.
Martine Maelschalck en Cécile Henrard, MR-Open VLD gemeenteraadsleden
 • Antwoord van de heer Matthieu Pillois; Schepen
Raadslid,
Zoals u terecht opmerkt, is het plan Good Move het gewestelijk mobiliteitsplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat in 2020 definitief is goedgekeurd door de Brusselse regering. Het definieert de belangrijkste beleidslijnen op het gebied van mobiliteit. Good Move gaat uit van een transversale benadering van mobiliteit en wil de leefomgeving van de inwoners van het Gewest verbeteren en iedereen ertoe aanzetten zijn verplaatsingsgewoonten aan te passen aan zijn behoeften en beperkingen. Dit plan omvat een dertigtal acties op verschillende gebieden van de mobiliteit (openbaar vervoer, instellingen, belastingen, enz.), waaronder de oprichting van vijftig verkeersluwe wijken tegen 2030.
In 2020 werden de gemeenten door het Gewest via een projectoproep uitgenodigd om een maaswerkproject in te dienen. Onze gemeente had vragen gekregen van verschillende buurtbewoners over het drukke transitverkeer in de wijk Vogelzang. Ook de gemeente Sint-Pieters-Woluwe had ons hierop geattendeerd. Na overleg hebben wij daarom besloten gezamenlijk een aanvraag voor dit district in te dienen. Dit besluit is in maart 2020 door het College bekrachtigd.
Op 6 december 2021 werden de gemeenten die de projectoproep hadden gewonnen, uitgenodigd om deel te nemen aan een startbijeenkomst om het proces voor het opstellen van een lokaal mobiliteitscontract (LMC) toe te lichten en de inhoud ervan te specificeren. In februari hadden we een eerste bijeenkomst met Brussel Mobiliteit om onze ervaringen op het terrein in de buurt te delen. Eind augustus werd het studiebureau voor het gebied Vogelzang toegewezen. De volgende stap is een gezamenlijke presentatie aan de twee colleges (Oudergem en Sint-Pieters-Woluwe) van de uitdagingen van het CLM. Deze presentatie is momenteel gepland voor de komende weken. De fase van de mobiliteitsstudie kan dan beginnen.
De gemeenten zijn dus vanaf het begin bij het proces betrokken en het zijn de gemeenten die de uiteindelijke beslissing zullen nemen om de conclusies van de mobiliteitsstudie volledig, gedeeltelijk of helemaal niet te volgen en het netwerk uit te voeren. Voorts zal er, zoals sinds het begin van deze zittingsperiode het geval is geweest, een grote mate van burgerparticipatie zijn bij de aanleg en uitvoering van het netwerk. We zullen het niet uitvoeren als we niet de steun hebben van een meerderheid van de omwonenden.
Ik hoop dat ik uw vragen zo nauwkeurig mogelijk heb kunnen beantwoorden.
Matthieu PILLOIS

 

 

Zitting van 29.09.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:07:05 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022 - Goedkeuring
 2. 00:07:08 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 3. 00:07:14 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 4. 00:07:23 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°1 - dienstjaar 2022.
 5. 00:07:38 | Sociale samenhang - Dienstjaar 2021 - Rekening
 6. 00:07:45 | Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2021 - Rekening
 7. 00:07:55 | Maison des Jeunes d'Auderghem - Dienstjaar 2021 - Rekening
 8. 00:08:00 | Evolutie van het pensioensfonds - Resultaat van het dienstjaar 2021.
 9. 00:08:08 | Gebruikmaking van de diensten van de inschrijver aan wie de raamovereenkomst is gegund door de aankoopcentrale van de FPD en stemming van de documenten betreffende de vaststelling van een aanvullend pensioen voor het contractueel personeel
 10. 00:08:26 | Beroep tegen twee vonnissen van het rechtbank van eerste aanleg van 22 oktober 2021 (aff. 2020/1002/A & 2020/976/A) en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL BELGIUM - Aanslagjaar 2019 - derde en vierde kwaartal - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen - BEDRAG: 161.775,00 €
 11. 00:08:35 | Indiening van een verzoekschrift tot tussenkomst in de vernietigingsprocedure ingedend tegenover de bouwvergunning die op 31 maart 2022 door de gedelegeerde ambtenaar is verleend aan S.A. Bataves voor de uitvoering van het WASTRA-project - Machtiging om naar de rechter te stappen
 12. 00:08:45 | Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 26 "Omstandigheidsverlof"
 13. 00:08:58 | Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen
 14. 00:09:08 | Uitbetaling der toelage ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de vzw Cheval & Forêt
 15. 00:09:18 | Opdracht betreffende de energie prestatie van het gebouw - subsidiëring overeenkomst - hernieuwing van de subsidie-overeenkomst voor het loon van de aagestelde beambten
 16. 00:09:29 | Label 'Diervriendelijke Gemeente' - Facultatieve subsidie voor gemeenten 2022 : Akkoord over de facultatieve subsidie voor de toekenning van dierenartscheques en de ondersteuning van de verlenging van het dienstencontract met de toepassing Animal Research
 17. 00:09:43 | Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van de« Dierenartscheque »- premie voor huisdieren
 18. 00:10:36 | Goedkeuring van een aanhangsel bij de gemeentelijke overeenkomst voor sociale cohesie tussen de gemeente Oudergem en de Franse Gemeenschapscommissie (van 01/01/2023 tot 31/12/2023)
 19. 00:10:44 | Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem betreffende de bemiddelingsdienst in het kader van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties voor politiezone 5342 – verlenging.
 20. 00:11:04 | Project Delen van bakfietsen en elektrische fietsen voor de inwoners. Goedkeuring van de overeenkomst.
 21. 00:11:13 | Reglement op de aanleg van dropzones voor gedeelde voertuigen zoals steps en fietsen - goedkeuring
 22. 00:11:26 | Samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vzw Muntpunt betreffende de toepassing van een gemeenschappelijk regioreglement in alle Nederlandstalige openbare Bibliotheken in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 23. 00:11:40 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : wegwerkzaamheden in Visserijstraat
 24. 00:13:44 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het verzoek tot heropening van de Pont Fraiteur
 25. 00:24:35 | Mondelinge vraag van mevrouw Vincianne Lerate (DéFI): Energiecrisis en koopkracht
 26. 00:27:02 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de energie- en economische crisis
 27. 00:42:35 | Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Pierre Bauwens en de heer Christian Grétry (ECOLO-GROEN): Wereldkampioenschap voetbal in Qatar
 28. 00:46:56 | Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over de hinder van overvliegende vliegtuigen rond de luchthaven Brussel-Nationaal
 29. 00:53:35 | Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de invoering van een blauwe zone in bepaalde straten in Watermaal-Bosvoorde grenzend aan onze gemeente Oudergem
 30. 00:57:56 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het Good Move plan
 31. 01:02:36 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over geldautomaten