Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : sluiting van de Actiris-vestiging in Oudergem

Mijnheer de voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren van de Raad,
Beste collega's,
Onlangs vernamen we dat de Actiris-vestiging in Oudergem op 15 december haar deuren sluit. Dit is een betreurenswaardige regionale beslissing, gezien de uitdagingen die in Brussel blijven bestaan op het gebied van werkgelegenheid. Hoewel Oudergem een van de meest succesvolle gemeenten is, blijft het een feit dat de werkloosheid vandaag bijna 10% van de actieve bevolking bedraagt en dat de sluiting van dit filiaal de nabijheidsfactor ondermijnt, die essentieel is voor de ondersteuning van mensen die werk zoeken.
In dit verband zijn onze vragen de volgende:

 • Wat zijn de redenen voor deze sluiting?
 • Zijn de gemeentebesturen hierover door het Brussels Gewest geraadpleegd?
 • Welke initiatieven denkt de gemeente te nemen om de gevolgen van deze sluiting te verzachten?

Wij danken u voor uw steun.
Martine Maelschalck en Cécile Henrard, MR-Open VLD gemeenteraadsleden

 • Antwoord van de heer Didier Molders, Schepen:

Zoals u zei, is de beslissing om de vestiging in Oudergem te sluiten een beslissing die op regionaal niveau is genomen. Eén punt wil ik echter direct rechtzetten.  Het klopt dat het Actiris-kantoor in Oudergem in zijn huidige staat zijn deuren zal sluiten op 15/12/2022, wat we betreuren, maar we hebben geen informatie die zou leiden tot de sluiting van de andere Brusselse kantoren om alles te centraliseren in de hoofdzetel van Actiris.
De sluiting van dit kantoor is geen goed nieuws voor onze werkzoekenden in Oudergem, want het zou een terugval kunnen betekenen in de lokale dynamiek die de gemeente Oudergem heeft aangezwengeld door in 2008, onder impuls van Didier Gosuin, het eerste "Jobhuis" in het Brussels Gewest op te richten.
Om uw vragen precies te beantwoorden: het huurcontract van Actiris in de Paepedellaan liep ten einde en de verantwoordelijken van Actiris wilden het niet verlengen om hoofdzakelijk budgettaire en arbeidsorganisatorische redenen.  Actiris vertelde ons dat zij de zaak nog in beraad hebben.  Ik verlies dan ook niet de hoop dat er op ad hoc basis een Actiris-loket of -kantoor open blijft, bijvoorbeeld voor een paar uur per week. In ieder geval zijn de besprekingen nog gaande.
Wat de nabijheid betreft, is het momenteel mogelijk om werkzoekenden door te verwijzen naar andere vestigingen, zoals die in Etterbeek, Elsene, Watermaal-Bosvoorde of Sint-Pieters-Woluwe.
Om andere vragen te beantwoorden: De gemeente biedt via de acties van de werkgelegenheidsdienst oplossingen om werkzoekenden, met name die met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, in contact te brengen met professionals die hen begeleiden bij het zoeken naar werk en bij hun stappen, met name naar Actiris. OCMW-gebruikers profiteren inderdaad van de follow-up door de OCMW-dienst van hun OCMW, wat niet het geval is voor werklozen of werkzoekenden zonder OCMW-begeleiding.  Het is dit publiek dat we moeten bereiken, in samenwerking met de actoren van de kinderopvang, om kinderopvangplaatsen te garanderen voor de kinderen van werkzoekenden.
Op initiatief van Sophie de Vos, toen bevoegd voor werkgelegenheid en het voorzitterschap van de PWA, hebben we in 2018 het Pact van Oudergem voor werkgelegenheid en opleiding ondertekend. Dit pact voorziet in de concretisering van een "one-stop-shop"-aanbod:

 • Het openstellen van rechten voor de werkzoekende en informatie die nuttig is voor zijn/haar integratie, het aanbieden van werkaanbiedingen en gestructureerde ondersteuning gedurende zijn/haar loopbaan;
 • een aangepast, snel en adequaat antwoord op de verzoeken van plaatselijke verenigingen en werkgevers, zowel voor arbeidsbemiddeling als voor elk verzoek in verband met deze bemiddeling: aanwervingsplan, arbeidsbemiddeling via het OCMW, aanwerving van ALE-werknemers, enz.

De gemeentelijke dienst voor arbeidsvoorziening en het PWA zijn twee lokale actoren die als scharnier kunnen fungeren tussen de verschillende organisaties die in de gemeente bestaan en die het mogelijk maken de verwijzingen op één plaats te waarborgen en te optimaliseren.
Om deze acties voort te zetten, wordt overwogen de ruimte die door het vertrek van Actiris vrijkomt te gebruiken om werkzoekenden een modulaire ruimte voor diverse activiteiten aan te bieden (digitale openbare ruimte, hulp bij het schrijven van cv's en sollicitatiebrieven, enz.)
Tegelijkertijd moeten de bestaande banden en samenwerkingsverbanden worden geoptimaliseerd door de oprichting van werkgroepen om de vastgestelde behoeften af te stemmen op de verwachtingen van de actoren in het veld.
Anderzijds, en dit in samenwerking met de actoren van de kinderopvang, kinderopvangplaatsen garanderen voor de kinderen van werkzoekenden.
De dienst voor de arbeidsvoorziening moet een leidende rol spelen bij het leggen van contacten tussen deze lokale actoren.
Kortom, Oudergem is altijd een gemeente geweest die ernaar streefde doeltreffend in te spelen op de behoeften van werkzoekenden en werkgevers.  Het is dus aan ons om dit niveau van efficiëntie te handhaven in het belang van de werkzoekenden van Oudergem.

 

 

Zitting van 01.12.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:11:34 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 2. 00:11:58 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 3. 00:12:19 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022 - Goedkeuring
 4. 00:12:25 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 5. 00:12:32 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 6. 00:12:36 | Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan mederwersters
 7. 00:12:55 | Gemeenteraad - Verenigingen - Huishoudelijk reglement artikel 54 quater - Organisatie van de zitting
 8. 00:13:52 | VZW "Atout Projet" – presentatie aan de gemeenteraad
 9. 00:25:22 | VZW Parc Hockey Club – presentatie aan de gemeenteraad
 10. 00:19:21 | VZW Cheval & Forêt – presentatie aan de gemeenteraad
 11. 00:40:33 | Groupe One, Mymarket.brussels – presentatie aan de gemeenteraad
 12. 00:46:36 | Forum van de solidaire verenigingen van Oudergem – presentatie aan de gemeenteraad
 13. 00:50:19 | VZW Den Dam – presentatie aan de gemeenteraad
 14. 00:58:14 | "Tennis Club des Trois Fontaines" VZW – presentatie aan de gemeenteraad
 15. 01:03:18 | Brulocalis - Wijziging van de statuten
 16. 01:03:40 | BRUTELE - Buitengewone algemene vergadering van 13.12.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de buitengewone algemene vergadering van 13.12.2022
 17. 01:06:20 | BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 13.12.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de gewone algemene vergadering van 13.12.2022
 18. 01:07:05 | Persoonsgegevens: Validatie van het specifieke informatiebeveiligingsbeleid - Toegangscontrole
 19. 01:07:24 | Samenwerkingsakkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de uitvoering van het noodplan voor het beleid inzake sociale huisvesting in het Brussels Gewest
 20. 01:08:51 | Vervanging van een Politieraadslid
 21. 01:09:20 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°2 - dienstjaar 2022.
 22. 01:10:03 | Raad voor Sociale Aktie en Solidariteit – Dienstjaar 2021 - Rekening
 23. 01:10:47 | VZW Vereniging ter bevordering van Oudergem - Dienstjaar 2021 - Rekening
 24. 01:11:09 | Stedebouwkundigevergunning voor het slopen van twee huizen, een garage, een serre en het bouwen van een gebouw met twaalf appartementen en het kappen van vier bomen, Jacques Bassemstraat nr 49-55 in 1160 Oudergem - Indiening van een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, van een vordering tot schorsing en van een verzoekschrift tot nietigverklaring voor de Raad van State - Machtiging om naar de rechter te stappen
 25. 01:11:28 | Vordering tot staking ingediend bij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg om de afbraak van twee huizen, een garage, een serre en de kap van vier bomen in de Jacques Bassemstraat 49-55 te 1160 Oudergem te verhinderen - Machtiging om in rechte op te treden
 26. 01:11:48 | Goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot het indienen van kandidaten voor de functie van Opvoeder Econoom bij het "Institut Auderghemois de Promotion Sociale" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.
 27. 01:11:58 | Ratificatie van de goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot kandidaten voor een vervanginginde functie van adjunct-directeur van de GemeentelijkeMuziekacademie "Franz Constant" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.
 28. 01:12:11 | Dossier 18277 - Aanvraag tot afbraak van een bestaande kerkzaal en een kantine, het bouwen van een gebouw met 14 appartementen aan de straatkant en renovatie van een achtergebouw tot 3 ééngezinswoningen, Tervuursesteenweg 125-131 – Overeenkomst
 29. 01:12:36 | Aanhangsel van de overeenkomst betreffende de subsidie voor de uitvoering van het klimaatactieplan (deel 1)
 30. 01:13:56 | Deelneming van de gemeente Oudergem aan de Joblente 2023
 31. 01:15:17 | Bekrachtiging van de overeenkomst voor de organisatie van een opleiding voor kinderverzorger in het Instituut voor Sociale Promotie van Oudergem tussen de gemeente (IAPS en werkgelegenheidsdienst), de Plaatselijke Missie van Etterbeek en Bruxelles-Formation
 32. 01:15:28 | Behandeling van de afvalstaffen van het gemeentebestuur van Oudergem voor een periode van 3 jaren - Overheidsopdracht verdeeld in percelen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 33. 01:15:39 | Renovatie van Daniel Boonlaan - Openbare procedure - Goedkeuring van de verhoging van de begroting voor het project en an de beslissingen van het College van 8 november 2022
 34. 01:17:14 | Project Cairgo Bike. Goedkeuring van de overeenkomst.
 35. 01:17:21 | Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over het heraanlegsproject van de Heilig-Hartsquare
 36. 01:23:00 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gemeentelijke kribben - software voor registratiebeheer
 37. 01:23:12 | Mondelinge vraag van mevrouw Vincianne Lerate (DéFI) over de verlenging van de bewonerskarten
 38. 01:26:30 | Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Samenleven van voetgangers en fietsers op de groene promenade
 39. 01:38:38 | Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Fair Trade Gemeente
 40. 01:44:07 | Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Kosten voor huisvesting en planning
 41. 01:56:22 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : de toekomst van tankstations
 42. 02:05:30 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : informatiebijeenkomsten voor bewoners
 43. 02:13:20 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : parkeren in de commerciële zones van Oudergem
 44. 02:15:54 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : sluiting van de Actiris-vestiging in Oudergem
 45. 02:17:00 | Mondelinge vraag van mevrouw Anastasia Bakounine en de heer François Lebory (ECOLO-GROEN): Sluiting en verhuizing van de Actiris-vestiging in Oudergem