Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) : het nieuwe vastgoedproject Tervuursesteenweg 129

Mijnheer de schepen,
Een nieuw vastgoedproject in de Tervuursesteenweg zorgt voor nogal wat ongerustheid bij de buurtbewoners.
Dit project beoogt de afbraak van twee bestaande gebouwen (parochiezaal en verfrissingsbar), de bouw van een appartementsgebouw met 15 appartementen aan de straatkant en de renovatie van de achterbouw tot 3 eengezinswoningen.
Heel wat buurtbewoners hebben intussen een petitie ondertekend tegen het voorgestelde project, dat trouwens al een negatief advies kreeg van de overlegcommissie. De voornaamste knelpunten die de buurtbewoners aanhalen, zijn:
 • Een te grote verdichting van de wijk in de onmiddellijke omgeving van het Rood Klooster;
 • Een gebrekkige inpassing van het project in de omgeving: het gebouw heeft een straatgevel van 37 m lang en 12,8 m hoog en oogt indrukwekkend en bovenmaats;
 • Een verminderde toegankelijkheid voor de omwonenden en de DBDMH die reeds werd benadrukt;
 • Grote problemen op het gebied van veiligheid, mobiliteit en parkeren, die eveneens in de verf werden gezet en die een rechtstreeks gevolg zijn van deze verdichting;
 • Een negatief milieueffect, ook al is het project gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het Rood Klooster en het Zoniënwoud in een Natura 2000-gebied;
 • Het feit dat er geen studie specifiek voor het project werd uitgevoerd in verband met de bodemstabiliteit;
De buurtbewoners benadrukken ook dat het project zoals het wordt voorgesteld niet lijkt te stroken met de algemene beleidsverklaring van de gemeente Oudergem, waarin uitdrukkelijk staat dat "het college van burgemeester en schepenen zich ertoe verbindt om een overmatige verdichting van de wijken te weigeren".
Op 21 januari 2021 werd net een openbaar onderzoek afgesloten. We willen daarom de balans opmaken:
 • Wanneer hebt u precies kennis genomen van de eerste versie van het project? Wat was toen het standpunt van de gemeente?
 • Wat neemt u mee uit het negatieve advies van de overlegcommissie en hoe wenst u daarop te reageren?
 • Welke lessen trekt u uit dit openbaar onderzoek? En welk gevolg gaat u daaraan geven?
 • Bent u van mening dat dit vastgoedproject in overeenstemming is met uw huisvestingsbeleid, dat in principe overmatige verdichting moet vermijden?
 • Wat is uw standpunt ten aanzien van de bekommernissen van de omwonenden? Vindt u hun opmerkingen terecht?
Ik dank u voor uw reactie.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck
Antwoord van Alain Lefebvre, schepen:
Geachte mevrouw gemeenteraadslid,
Geachte heer gemeenteraadslid,
De vergunningsaanvraag waarop uw vraag/interpellatie betrekking heeft, betreft een onroerend goed gelegen langs de Tervuursesteenweg in een woongebied en een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing naast een structurerende ruimte. De straatgevel is ongeveer 37 m lang.
De huidige aanvraag beoogt:
 • de afbraak van twee bestaande gebouwen (parochiezaal en verfrissingsbar),
 • de bouw van een appartementsgebouw met vijftien appartementen aan de straatkant,
 • de renovatie van de achterbouw tot drie eengezinswoningen.
Deze kwam er na een eerdere aanvraag voor de afbraak van alle bestaande gebouwen en de bouw van twee appartementsgebouwen, één met 17 appartementen aan de straatzijde en een tweede met 7 appartementen op de plaats van de achterbouw. Op 25 juni 2020 besliste de commissie om een ongunstig advies uit te brengen, gelet op het door haar gevraagde aantal wijzigingen/verduidelijkingen.
Op 3 juli 2020 heeft de aanvrager overeenkomstig artikel 126/1 van het BWRO kennis gegeven van zijn voornemen om zijn aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning te wijzigen en rekening te houden met het advies van de overlegcommissie. Bijgevolg heeft het college op 14 juli 2020 unaniem een ongunstig advies voor kennisgeving aangenomen.
Het openbaar onderzoek voor de huidige aanvraag liep van 07/01/2021 tot 21/01/2021. Mijn dienst bundelt momenteel de opmerkingen die in het kader van het openbaar onderzoek werden ontvangen. Onder voorbehoud van een eindcontrole en het wegwerken van dubbele informatie, ontvingen we 114 berichten, waarvan 101 typebrieven. 25 personen hebben gevraagd om door de overlegcommissie gehoord te worden.
Een kopie van een online petitie op basis van de typebrief met 156 handtekeningen werd ons anoniem toegezonden in een envelop die ook 85 van de bovengenoemde typebrieven bevatte.
De overlegcommissie komt op 04/02/2021 bijeen om de aanvrager en de personen die een bezwaar hebben ingediend te horen en vervolgens een advies uit te brengen. Pas daarna zal het schepencollege zich moeten uitspreken.
Zoals gebruikelijk loopt het college, uit respect voor de aanvrager en de personen die een bezwaar hebben ingediend, niet vooruit op de beslissing die het zal moeten nemen na alle opmerkingen te hebben bestudeerd, de standpunten te hebben gehoord die in de overlegcommissie naar voren zullen worden gebracht en, tenslotte, kennis te hebben genomen van het advies van de overlegcommissie.
De DBDMH werd geraadpleegd en zijn advies moet worden gerespecteerd. Gezien de kenmerken van het project vereisen de wettelijke bepalingen noch een effectenrapport, noch een specifiek Natura 2000-rapport. De bemerkingen van de aanvrager en de personen die een bezwaar hebben ingediend moeten in onderlinge samenhang en met oog voor naleving van de reglementaire bepalingen worden onderzocht. Ook de plaats en de bebouwde omgeving van elk project moeten van naderbij worden bekeken. De antwoorden op deze vragen zullen in het advies en in de beslissing terug te vinden zijn. Sommige reacties, bijvoorbeeld die met betrekking tot de stabiliteit, betreffen aspecten die niet tot de bevoegdheid van de vergunnende overheid behoren, maar die de verantwoordelijkheid zijn van de architect of de bouwer.