Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over betaalde parkeerplaatsen in Oudergem

Meneer de Voorzitter,
Meneer de Burgemeester,
Dames en heren Schepen,
Beste collega's,
De pers van 8 december geeft aan dat de parkeergarages Delta (386 plaatsen) en Herrmann-Debroux (175 plaatsen) - evenals andere parkeergarages in het Gewest - eind 2021 in rekening zullen worden gebracht, een aankondiging van het regionale parkeeragentschap brussel.parking.
Deze twee parkeergarages zijn, zoals we weten, gedoemd te verdwijnen als de PAD in werking treedt. Op dat moment zal de Carrefour-parkeerplaats (die geen ontlastende functie heeft) moeten worden geschaafd, terwijl een nieuwe P+R met 800 tot 1500 plaatsen tegenover de Adeps zal worden geïnstalleerd, parallel aan de uitvoering van een openbaar vervoersaanbod (tram 8).
Onze vragen zijn als volgt:
  • Wat is het standpunt van de gemeente over het belastbaar maken van deze twee parkeergarages?
  • Werd u tijdig geraadpleegd door brussels.parking?
  • Bent u niet bang dat pendelaars hun gedrag zullen veranderen en zullen proberen te parkeren in de straten van Oudergem die niet in de blauwe zone liggen, waardoor het leven van de bewoners van deze straten (die, voor de goede orde, geen recht hebben op een bewonerskaart) wordt bemoeilijkt?
  • Vreest u niet, meer in het algemeen, dat maatregelen die de automobilisten en in het bijzonder de pendelaars kunnen benadelen (betaald parkeren, zone 30 km/u, kilometerbelasting...) de situatie van de hoofdstad, die toch al zwaar getroffen is door de toename van het telewerken en de uittocht uit de kantoren, nog zullen verergeren?
  • Heeft u alternatieven voor deze beslissing voorgesteld/overwogen?
Dank u wel.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden MR-Open VLD
Antwoord van de heer Alain Lefebvre, Schepen:
Deze aankondiging werd gedaan zonder enig overleg met onze gemeente. Voor zo'n project is natuurlijk een stedebouwkundige vergunning nodig.
We weten echter dat dit idee nog steeds in de dozen van Parking.brussels zit, aangezien de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning waren ingediend bij de diensten voor ruimtelijke ordening met de steun van de heer Pascal Smet, toenmalig minister van Mobiliteit.
Dit bevestigt de noodzaak van een bouwvergunning.
Wij hebben onmiddellijk gereageerd op het Parking Cokx/Delta-dossier - dossier 16943 - ingediend op 20/12/2017 en ontvangen in Oudergem op 10/1/2018 . Dit leek ons volstrekt ongepast in het licht van alle bezinningen die gaande zijn om de doortocht van de gemeente via de regionale wegen van de E411-as te herontwikkelen. Het gevolg was dat deze parking nooit aan het openbaar onderzoek werd onderworpen. Het kon dus niet worden uitgegeven.
De vergunningsaanvraag voor de parking Herrmann-Debroux - dossier 17194 - werd op 17/5/2018 ingediend en op 12/11/2018 in Oudergem ontvangen. We hebben gereageerd - reactie met het Gewest met het oog op de ontwikkeling van het RPA en kregen een bevel tot een openbaar onderzoek. Het dossier werd voorgelegd aan het openbaar onderzoek van 13/03/2019 tot 11/04/2019. Aan het begin van het onderzoek organiseerde ik een bijeenkomst met buurtbewoners om het project te presenteren. Na deze vergadering en gezien onze opmerkingen en die van de buurtbewoners werd de aanvraag door Parking.Brussels op 24/4/1019, de dag voor de overlegcommissie die de aanvraag zou onderzoeken, uit het gewest ingetrokken. Het College is op 28/5/2019 geïnformeerd.
Er is een bepaling in besluit “werken en handelingen van geringe amvang", ze vrijstelt van verjaring "tijdelijke wegverbeteringen op proef voor een periode van maximaal twee jaar". In het geval van de Cockx/Delta-parkeerplaats zou dit illegaal zijn, aangezien het terrein is toegewezen aan een openbare recreatiezone. Voor de parking Herrmann-Debroux zou dit een onbegrijpelijke en ontoelaatbare inbreuk zijn in het licht van het bovenstaande. Het zou een overdreven interpretatie van de bepaling zijn.
De parking Cockx/Delta wordt voornamelijk gebruikt door het personeel van MIVB en Net Brussel die hun taken moeten opnemen vooraleer het openbaar vervoer in gebruik wordt genomen. Aan deze behoefte moet worden voldaan. Deze parkeergarage kan niet de rol van P+R spelen. De Delta Herrmann-Debroux RPA-studies hebben dit duidelijk aangetoond. Het zou onzin zijn gezien de ligging aan de uitgang van de gemeente Oudergem. Alle burgers, alle leden van deze vergadering zijn duidelijk van mening dat deze P+R parking zo ver mogelijk stroomopwaarts op deze as moet liggen. 
De Herrmann-Debroux parking speelt momenteel meerdere rollen op verschillende tijdstippen. P+R voornamelijk doordeweeks en overdag, parkeren voor sportcentra en het stadion en voor sommige bewoners 's avonds en in het weekend. Deze functies moeten behouden blijven. 
Gezien de huidige slechte verbindingen met het openbaar vervoer en op een moment dat Leefmilieu Brussel moeilijkheden ondervindt bij de toegang tot Rode Klooster en serieus overweegt om een voetgangerstoegang te openen via de Jean Massart-tuin, is het raadzaam om de vrijheid van parkeren onder het Herrmann-Debroux-viaduct te behouden.
Het RPA voorziet een parking ruim voor het stadion. Het nut ervan is aangetoond. Waar wacht Parking.brussels op om zijn energie te steken in het starten van de studies voor dit project en om het tot een goed einde te brengen?
Tot slot wil ik benadrukken dat de plaatsing van hekken om een noodzakelijkerwijs lelijke parkeergarage te omringen volledig in strijd is met een van de doelstellingen van het RPA, namelijk het verminderen van de stedelijke hekken en dergelijke muren langs deze as door meer verbindingen tussen de aangrenzende wijken mogelijk te maken.
Wij zijn dan ook duidelijk tegen de projecten van Parking.brussels.