Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de toegankelijkheid van de gemeentelijke website voor personen met een handicap

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
Sinds 23 september 2020 moeten alle websites van overheidsdiensten, ook die van gemeentebesturen, toegankelijk zijn voor personen met een handicap, overeenkomstig de ordonnantie van het Brussels Gewest van 4 oktober 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.
Bij de controle van de homepage van de gemeentelijke website heeft de door de FOD BOSA ontwikkelde Accessibility Check gewezen op het bestaan van 29 fouten en 22 aandachtspunten op basis van de toepasselijke norm WCAG 2.1 niveau AA.
Bovendien moet de gemeente een gedetailleerde, volledige en duidelijke toegankelijkheidsverklaring afgeven over de conformiteit van haar website en die op de website publiceren; momenteel is dit echter niet het geval.
  • Hoe komt het dat u geen gevolg geeft aan de ordonnantie?
  • Is er al een toegankelijkheidsaudit van de website uitgevoerd?
  • Zo ja, bent u al begonnen met de aanpassing van de website aan de huidige norm?
  • Wanneer zult u een toegankelijkheidsverklaring kunnen afgeven en publiceren?
  • Is het haalbaar om de video's met de heruitzending van de gemeenteraadsvergaderingen te ondertitelen, zodat alle debatten ook toegankelijk zijn voor slechthorenden?
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck
  • Antwoord van mevrouw Lieve Jorens, schepen:
Geachte gemeenteraadsleden,
Beste collega’s,
Hartelijk bedankt voor deze vraag, want nu de Brusselse ordonnantie inzake de toegankelijkheid van websites in voege is, is het een geschikt moment om een stand van zaken te geven van wat de gemeente Oudergem in deze materie reeds heeft ondernomen.
In het voorjaar van het jaar 2020 al werden de betrokken diensten van de administratie geïnformeerd over de inhoud van deze ordonnantie, en over de stappen die moesten genomen worden om de website van de gemeente te controleren (of te laten controleren) op zijn compatibiliteit, en de vervolgstappen die moesten genomen worden indien deze niet conform zou blijken te zijn. Uit deze vergaderingen was reeds gebleken dat een externe audit aangewezen was om de controle van de toegankelijkheid van de website met de nodige expertise en mate van detail uit te voeren. Er werd besloten hiervoor beroep te doen op de vereniging Anysurfer. De samenwerking met deze vzw was in voorbereiding wanneer deze door de komst van de Covid-crisis tijdelijk is moeten worden onderbroken.  In januari 2021 werd het project opnieuw gelanceerd. De samenwerking werd geconcretiseerd en het college bestelde op 20 januari 2021 formeel een audit bij Anysurfer, waarvan de resultaten in de vorm van een auditrapport werden opgeleverd op 10 mei 2021.
De belangrijkste opmerkingen die werden geformuleerd in het auditrapport hebben betrekking op het ontbreken van tekstequivalenten van afbeeldingen en links, op het feit dat de relaties tussen de verschillende inhoudelijke elementen van website niet altijd overeenkomt met de normen, en dat de kleurcontrasten op de site niet sterk genoeg zijn.
Op 18 mei heeft er vervolgens een overleg plaatsgevonden met de websiteontwikkelaar om de nodige aanpassingen aan de website te bespreken, alsook een plan van aanpak voor een progressieve verbetering van de toegankelijkheid van de site, zodat deze aan de voorwaarden opgelegd in de ordonnantie voldoet.
De gemeente en de websiteontwikkelaar gaan onmiddellijk aan de slag om de tekstequivalenten van afbeeldingen en links te voorzien, en ook om de kleurcontrasten van de website te verbeteren. Het naar norm brengen van de relaties in de inhoud is een grotere en complexere opdracht, die zal worden aangepakt op het moment dat het systeem voor websitebeheer overgaat van Drupal 8 naar een nieuw content management systeem, eind dit jaar – begin volgend jaar.
Intussen werd ook de toegankelijkheidsverklaring reeds op de website gepubliceerd en wordt de beste manier om de ondertiteling van de uitzendingen van de gemeenteraad te realiseren, eveneens onderzocht.
Zoals u merkt is het werk aan de toegankelijkheid van de website en van de gemeenteraden volop aan de gang, om zo spoedig mogelijk en zo volledig mogelijke conformiteit van de website te bekomen.