Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de Vergadering van de inwoners

nheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
We lezen met belangstelling dat de eerste vergadering van de Oudergemse Bewonersvergadering op 12 november is gehouden. Dit is een interessant en innovatief initiatief, dat we graag verwelkomen.
We zouden echter graag meer informatie willen hebben over de manier waarop de werkwijze daadwerkelijk plaatsvindt, vooral omdat gekozen vertegenwoordigers per definitie zijn uitgesloten van de vergadering.
Onze vragen zijn als volgt:
 • In welke gemoedstoestand werd de eerste bijeenkomst gehouden? Welke onderwerpen werden besproken en wat waren de conclusies? Welke follow-up zal de meerderheid geven aan deze eerste bijeenkomst?
 • Welke leden van het college waren aanwezig en waarom? Zou de meerderheid ermee instemmen om ten minste één gemeenteraadslid per politieke partij als gewone waarnemer uit te nodigen?
 • Wat zijn de volgende data van de komende bijeenkomsten en welke onderwerpen zullen worden besproken? 
 • Wat zijn de volgende stappen die gepland zijn om te zorgen voor terugkoppeling naar de gemeenteraad en naar de bevolking als geheel?
Dank u wel.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden MR-Open VLD
 • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, Schepen
Er was een zeer positieve gemoedstoestand, goede sfeer onder de deelnemers die elkaar voor het eerst leerden kennen. 
Meer dan 70 mensen hebben zich aangesloten op de 100 leden van de Vergadering van de Inwoners. 
4 'digitaal gebroken' mensen werden uitgenodigd om deel te nemen met gemeentelijke materiaal van het gemeentebestuur.
De uitwisselingen vonden plaats in 'plenaire' en per kwartier (subzalen in zoom), in chronologische volgorde: 
 • elkaar leren kennen (ijsbreker met kaart en souvenirs en online stemmen) (per buurt)
 • De belangrijkste regels van de groepsdiscussie (spreken in 'ik', respect, matiging van de toespraak, etc. met het oog op empowerment voor toekomstige vergaderingen van de Buurtvergadering). 
 • centralisatie van de vragen van alle deelnemersen antwoorden van de schepen en het bestuur (opdrachten, rol, wettelijk kader, criteria voor PB-projecten, enz.
 • Presentatie van de verschillende fiches van hun Buurtboek (werkblad, gedeelde begroting, organisatie) door de administratie (plenair)
 • Uitleg en advies voor het houden van hun eerste bijeenkomst in de Buurtvergadering waar ze samen met de gemeente de gedeelde begroting systeem (per wijk) gaan opzetten.
 • oproep voor vrijwilligers voor test/demo van het toekomstige online participatieplatform (plenair)
Conclusie: De deelnemers waren overweldigend tevreden en alle gestelde vragen werden beantwoord door de opdrachtnemer, de administratie of het College. Goed algemeen begrip van hun rol en missie
Vervolg: Tweede Vergadering van de Inwoners op 10/12, met intussen één vergadering in de Buurtvergadering per wijk.
Zoals gezegd: Er moeten twee momenten in de vergadering van 12/11 duidelijk worden onderscheiden:
 • 1 plenaire vergadering met meer dan 70 personen om het ijs te breken en alle vragen op een transparante manier te beantwoorden in het bijzijn van alle deelnemers. 
 • 10 Buurtvergaderingen (1 per wijk) waar de rolverdeling binnen hun groep, het vaststellen van een datum voor de volgende vergadering en eventuele buurtspecifieke onderwerpen werden besproken.
Ik herinner u eraan dat een van de doelstellingen van het burgerparticipatieproces is het vertrouwen van de burgers in de politiek te herstellen, hen een stem te geven, hen actief te laten deelnemen aan het leven van de stad. Het idee is dus juist dat de politieke wereld zich niet moet mengen in de debatten van de burgers, dat zij zich op hun gemak moeten voelen om vrij uit te spreken. Het geplande rapportagesysteem (zie hieronder) stelt iedereen in staat om het proces op andere manieren te volgen. 
Als je de video bekijkt, zul je zien dat alleen de burgemeester en ik gedeeltelijk aanwezig waren en :
 1. dat het werk wordt gemodereerd door een neutrale derde partij
 2. dat de interventie van de burgemeester zich beperkte tot een welkomstwoord (nog geen 5 minuten van de vergadering van 2u50)
 3. en dat mijn interventie zich beperkte tot het geven van praktische informatie en het beantwoorden van de legitieme vragen van de deelnemers, steeds in het gezelschap van de participatiecoördinator en voor deze kick-off meeting
 4. dat de deelnemers in de Buurtvergadering al autonoom hebben gewerkt (geen politiek vertegenwoordiger) en dat nog steeds doen.
Als de politicus tussenbeide komt in een Wijkvergadering of een Wijkvergadering, dan is hij alleen als informatiedeskundige (nooit als deelnemer), voornamelijk op verzoek van de deelnemers zelf. In die zin is het heel goed mogelijk dat raadsleden worden opgeroepen om deel te nemen aan de vergadering van de bewoners. 
Dit alles staat beschreven in het reglement.
Volgende data voor de Wijkvergadering: 10 data gekozen tussen 17/11 en 3/12 door de Wijkvergaderingen zelf.
Onderwerpen die aan bod komen: de gedeelde begroting (lezing van de regels en in het bijzonder de criteria die in acht moeten worden genomen voor projecten), eerste idee en suggesties voor projecten (3 tot 5 per wijkvergadering), dit alles ter voorbereiding van hun tweede bewonersvergadering op 10/12. 
Uiterste datum voor het versturen van projectideeën naar de betreffende afdeling: 6/12
Volgende datum van de Bewonersvergadering: 10/12
Onderwerp: het gedeelde budget met een keuze van thema's voor 2021 op basis van de projecten en ideeën van de 10 Buurtvergaderingen (het zijn de leden van de Bewonersvergadering die daadwerkelijk zullen beslissen over de thema's voor het PB van het volgende jaar). 
Ik nodig u nogmaals uit om de vorig jaar goedgekeurde verordening van de Vergadering van de Inwoners te herlezen, die voorziet in precieze restitutiemechanismen. Er is inderdaad notulen voorzien die op de website van de gemeente is gepubliceerd (het digitale formaat heeft als voordeel dat video-opname mogelijk is). Uiteindelijk zal alles gecentraliseerd worden op het toekomstige dedicated platform (door de crisis lopen we een jaar achter op schema: deze specifieke ontwikkeling op het platform zal plaatsvinden in 2022, 2021 wordt besteed aan het Shared Budget).