Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over het gewestelijk parkeerbeleid

Mijnheer de voorzitter,

Mijnheer de burgemeester,

Waarde collega's,

Het voorontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van het parkeerbeleid en definiëring van de opdrachten en beheersmodaliteiten van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is op 23 december jongstleden in 3de lezing aangenomen. Overigens wordt het voorontwerp van besluit betreffende de parkeertarieven dat op 24 december in eerste lezing is aangenomen, momenteel aan de gemeenten voorgelegd voor advies - advies dat tegen 11 februari wordt verwacht, zo niet zal de Regering - volgens de minister van Mobiliteit - ervan uitgaan dat de gemeenteraad "een advies zonder opmerkingen" heeft geformuleerd. Dit punt staat echter niet op de agenda van onze raadszitting van deze donderdag.

Onze vragen zijn de volgende:

 • Hoe zal de gemeenteraad tijdig kunnen stemmen over het parkeerbeleid van het Gewest, aangezien onze volgende vergadering plaatsvindt op 24 februari?
 • Is het college van plan meer tijd te vragen?
 • Wat is het standpunt van het college ten aanzien van de in derde lezing aangenomen tekst? Was dit standpunt unaniem?
 • Heeft het College overigens al geraamd hoeveel de financiële inkomsten voortvloeiend uit de verhoging van de prijs van de bewonerskaarten zouden bedragen?

Wij danken u.

Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD

Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen:

Geachte mevrouw, geachte heer,

Bedankt voor uw vraag. 

Zoals u hebt gemerkt, staat het advies van de gemeenteraad met betrekking tot de nieuwe parkeertarieven inderdaad niet op de agenda van deze vergadering. Na een overlegvergadering tussen de gemeenten en het Gewest heeft het laatstgenoemde laten weten dat het de gemeenten uiteindelijk tot 4 maart de tijd geeft om hun advies te geven. Maak u dus geen zorgen - wij zullen op 24 februari de gelegenheid hebben om over dit punt te debatteren.

Wat de derde lezing van de ordonnantie betreft, worden de gemeenten niet uitgenodigd om een nieuw advies in te dienen. Het is op het niveau van het gewestelijke Parlement dat het onderwerp nu zal worden besproken. Wat ons betreft, behouden wij het standpunt dat ik heb aangehaald in mijn antwoord op uw vraag over hetzelfde onderwerp op 23 december jongstleden.

In een voorts ongewijzigde situatie en indien het besluit omtrent de tarieven als dusdanig door de Regering wordt aangenomen na overleg met de gemeenten en advies van de Raad van State, kunnen we de toename van de financiële inkomsten voor de gemeente ramen op +/- € 100.000.

Ik dank u.

Sophie de Vos.

 

 

 

Zitting van 27.01.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

 

Benchmarks

 • 00:06:51 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021 - Goedkeuring
 • 00:07:10 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 • 00:07:28 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 • 00:07:40 |  VZW Senioren Oudergem - samenstelling
 • 00:08:03 | Gegevensbescherming : Gewestelijke videobewakingsproject - Tijdelijke vaste bewakingscameradienst. Principeakkoord
 • 00:08:26 | Gegevensbescherming: Regionaal project bewakingscamera's - Uitrol ANPR 2021-2022
 • 00:08:45 | Klimaatactieprogramma (KAP) – Deel 2 : Overeenkomst betreffende de subsidie voor het uitvoeren van een inventaris van het bomenbestand in de gemeente
 • 00:09:07 | Subsidie 2021 ten gunste van de sportclubs van Oudergem die hun activiteiten in het sportcentrum van het Zoniënwoud uitoefenen.
 • 00:11:32 | Aantekening van een beroep in de rechtbank van eerste aanleg van Brussel tegen de gewestelijke belastingen op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen - Aanslagjaar 2021 - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen - BEDRAG: 3.773,00 € €
 • 00:11:57 | Overheidsopdracht voorbehouden aan de sociale ondernemingen betreffende de reiniging diensten van de gemeentelijke gebouwen - Openbare procedure met Europese bekendmaking - intrekking van de beraadslaging van 30/09/2021 - Goedkeuring van het nieuw bestek en van de andere documenten van de opdracht
 • 00:12:26 | Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing
 • 00:12:43 | Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing
 • 00:12:59 | Wijziging aan het belasting Reglement op de uithangborden
 • 00:13:33 | Gemeentelijke bijdrage in de politiezone - dienstjaar 2022
 • 00:13:48 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 3 - dienstjaar 2021
 • 00:14:00 | Begroting van het OCMW - Dienstjaar 2022 – Voorlopige goedkeuring
 • 00:18:52 | Begroting van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2022 – Voorlopige goedkeuring.
 • 00:22:23 | Gemeentebegroting - dienstjaar 2022 - Voorlopige goedkeuring
 • 01:14:19 | Driejaarlijks plan 2022-2024
 • 01:14:31 | Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2021
 • 01:14:43 | Toekenning voor 2021 van een eindejaarstoelage.
 • 01:14:52 | Toekenning van elektronische ecocheques aan het personeel van de kinderopvangcentra – Goedkeuring van het aanbod van Edenred voor de uitgifte van deze ecocheques.
 • 01:15:10 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het regionaal parkeerbeleid