Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over bepaalde zwarte punten in de wijk Visserij

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Dames en heren schepenen,
Geachte collega's,
We kennen allemaal plaatsen in onze gemeente waar de buurtbewoners het hoofd moeten bieden aan moeilijkheden als gevolg van de dichtheid van het verkeer of van infrastructuurwerken en soms ook van beide tegelijk. Soms bestaat er daartussen ook een oorzakelijk verband.
Deze ongewenste gevolgen, die soms onvermijdelijk zijn wanneer verbeteringen of renovaties worden uitgevoerd, wegen zwaar op het welzijn van de bewoners. Als vertegenwoordigers van onze bevolking moeten wij alles in het werk stellen om deze situatie te verhelpen door via onze gemeenteraad gerichte vragen door te geven betreffende de analyse van de ontvangen informatie en vragen over deze plaatsen waar zich problemen voordoen.
Een van deze punten waarvoor het moeilijk is snel een praktische oplossing uit te werken, is de Visserijstraat.
Mevrouw de schepen, welke oplossingen kunt u, op uw niveau, onmiddellijk doorvoeren met betrekking tot de staat van de weg, zijn inrichting, het lawaai en het verkeer, op duurzame wijze en in overleg met de gemeente Watermaal-Bosvoorde?
Zijn er werkzaamheden gepland?
  • Zo ja, wat kunnen we dan antwoorden aan de buurtbewoners die zich zorgen maken over de uitvoeringstermijnen en hoe staat het daar werkelijk mee?
  • Welke praktische oplossingen zijn er mogelijk om iets te doen aan dit drukke verkeer?
Ik dank u.
Marc Vandame
Gemeenteraadslid
Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen: 
Het klopt dat de Visserijstraat grondig moet worden vernieuwd. Zoals dat het geval is bij elke renovatie, worden ook in dit geval de bouwplaatsen gecoördineerd met de verschillende nutsbedrijven.
Deze coördinatie heeft als doel te verzekeren dat de nutsbedrijven hun werken uitvoeren voorafgaand aan de renovatiewerken om te vermijden dat pas aangelegde voetpaden of wegen weer moeten worden opgebroken.
In verband hiermee is het de bedoeling dat
  • Vivaqua "sanering" – dit is de riolering onder de weg - en Vivaqua "distributie" – dit zijn de individuele aansluitingen op de voetpaden - ingrijpende werken uitvoeren, gevolgd door
  • Sibelga (individuele aansluitingen) en verlichting (straatlantaarns).
  • Eventueel gevolgd door Proximus, VOO ... (die van de gelegenheid gebruik zouden kunnen maken om glasvezel te leggen).
Alleen al voor Vivaqua moet er rekening worden gehouden met een bouwplaats met een duur van 6 maanden. Alles samen zullen de werken zeker en vast vertrokken een volledig jaar duren.
Aanvankelijk wenste Vivaqua al in augustus van vorig jaar te beginnen met de saneringswerken.
Samen met WB hebben we deze planning afgewezen om twee redenen:
1/ Er waren vorig jaar al andere werven die gevolgen hadden voor de mobiliteit in de omgeving van de gemeente (geplande werken te Beaulieu met omleiding van de bussen via Michiels, dringende werken op de Waversesteenweg wegens dreigende instorting van Bergoje ...) en we wilden niet nog extra werven van start laten gaan.
2/ De beoogde werken hebben een dergelijke omvang dat ze van aard zijn de weg kwetsbaar te maken.
We hebben dus aan de alarmbel getrokken en hebben aan Vivaqua gevraagd of ze wel een grondige studie hadden gemaakt van de staat van deze weg in verband waarmee al niet zonder reden was beslist om voertuigen met een gewicht van meer dan vijf ton niet meer toe te laten.
Vivaqua had niet in een dergelijke studie voorzien. We hebben dus gevraagd de werken uit te stellen voor de tijd die nodig was om samen met WB een gezamenlijke opdracht op te stellen voor de uitvoering van een studie naar de structuur van de weg. In de eerste fase werden er kernboringen verricht en in de tweede fase werden er plaatproeven uitgevoerd. De tweede fase is voltooid en wij wachten nu op het volledige advies van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw over deze proeven; uit de eerste resultaten blijkt echter al dat wij goed hebben gehandeld, daar de toestand van de weg inderdaad problematisch is (althans wat betreft de asfaltlaag aan de oppervlakte).
Afhankelijk van de volledige resultaten zullen wij Vivaqua groen licht kunnen geven voor de geplande werkzaamheden of hen kunnen vragen anders te werk te gaan.
Met betrekking tot de renovatie zijn we van plan de nutsbedrijven te volgen, maar het bovenstaande brengt ons op zijn vroegst in de zomer van 2022. In overleg met WB zal een grootschalige burgerparticipatie moeten worden georganiseerd omdat belangrijke veranderingen in overweging dienen te worden genomen. Als we bijvoorbeeld parkeerplaatsen willen behouden en ook voldoende brede voetpaden willen hebben, dan moeten we misschien beslissen om eenrichtingsverkeer in te voeren.
In verband met vrachtwagens was het al zo dat de weg verboden was voor voertuigen van meer dan 5 ton, met uitzondering van bussen. De reden voor dat verbod is de structuur van de weg, zoals hierboven gezegd. Onze eerste maatregel was dan ook om het gebruik van deze weg door voertuigen van meer dan 3,5 ton te verbieden.
We hadden de minister gewezen op de schadelijke gevolgen voor deze wijk van de invoering van eenrichtingsverkeer op de Fraiteurbrug.
In verband met deze zo voorspelbare verschuiving van het verkeer hebben we de gemeente Elsene en het gewest aangeschreven die, dat herhaal ik nog even, ons niet hebben geraadpleegd in het kader van deze invoering van eenrichtingsverkeer.
Onlangs hebben we hen opnieuw aangeschreven in verband met de ononderbroken stroom van voertuigen die voortaan op die plek langskomen vanaf half zes 's ochtends.
Momenteel krijgen we als antwoord dat er tellingen zullen komen en dat we daarbij betrokken zullen worden; deze tellingen worden echter uitgesteld tot "na de huidige periode van telewerk".
Concreet hebben we aan de politie gevraagd om, naast het doorrijverbod voor voertuigen van meer dan 3,5 ton, de controles te verscherpen.
Ik heb aan de buurtbewoners laten weten dat ik bereid ben met hen te komen spreken en ik wacht nu hun uitnodiging af. Ook wie zich persoonlijk tot mij richt, wordt op de hoogte gehouden.
In verband met het plan Good Move kan ik meedelen dat het gewest de toegelaten snelheid in de Visserijstraat had gehandhaafd op 50 km/uur (te bespreken), terwijl de snelheid van 30 km/uur werd ingevoerd op de Waversesteenweg. Opnieuw in overleg met WB waren we van mening dat het vooral voor de Visserijstraat aangewezen was om de snelheid te verminderen tot 30 km/uur, daar het om een woonwijk gaat, rekening gehouden met de bochten, het ontbreken van voetpaden op sommige plaatsen enzovoort.
In verband met de impact van het RPA werd al meermaals geantwoord: wij kunnen enkel akkoord gaan met dit project van het gewest op voorwaarde dat er voorafgaand een reeks aanpassingen wordt doorgevoerd (GEN, ontradingsparkings die bereikbaar zijn met het openbaar vervoer enzovoort). Zoals ook al gezegd, rekenen we op een evolutie van het gedrag van personen. Indien één pendelaar op vier zou beslissen om te carpoolen (buiten de covid-19-context), dan blijkt uit studies dat er geen opstoppingen meer zouden zijn. Dit algemene schema wordt aangevuld door de snelle ontwikkeling van telewerk, ook al is dit slechts een deel van het antwoord, wat niemand een jaar geleden had kunnen voorspellen. Hier hebben we het over een termijn van 10, 15, of zelfs 20 jaar.