Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de stand van de vaccinatie in Oudergem

Mijnheer de voorzitter,

Mevrouw de burgemeester,

Geachte dames en heren schepenen,

Waarde collega's,

Sinds begin januari is het aantal besmettingen met het coronavirus in het Brussels Gewest exponentieel toegenomen door de verspreiding van de omikronvariant. De stijging van het aantal ziekenhuisopnamen van haar kant is beperkter.

De werking van vaccins tegen de overdracht van COVID-19 wordt soms in twijfel getrokken, waarbij bepaalde personen ze minder sterk vinden dan gehoopt, vooral sinds het verschijnen van de omikronvariant, maar het is een onbetwistbaar feit dat deze vaccins doeltreffend beschermen tegen het risico op ziekenhuisopname en nog duidelijker op heel ernstige vormen van de ziekte.

In zijn eerste wekelijkse verslag van 2022 heeft Sciensano de vaccinatiegegevens met betrekking tot de boosterdosissen toegevoegd en uit de grafieken blijkt duidelijk dat deze extra dosis de risico's op ziekenhuisopname sterk vermindert. Het effect is overigens vooral merkbaar bij de personen van 65 jaar en ouder, die de kwetsbaarste bevolkingslaag vormen ten aanzien van het virus. In de categorie 18-64 zijn de effecten gelijkaardig, zij het minder indrukwekkend.

De derde dosis is dus heel belangrijk in deze pandemie. Hoewel hij vooral voor ouderen van belang blijkt te zijn, komt deze beschermingsboost ten goede aan de hele bevolking.

Ondanks deze verschillen tussen de gemeenten moeten we echter vaststellen dat de vaccinatiegraad in het Brussels Gewest als geheel lager blijft dan in de twee andere gewesten. Ongeveer 73% van de Brusselaars ouder dan 18 jaar is dubbel gevaccineerd, tegenover 94% in Vlaanderen en 84% in Wallonië. Slechts 32% van de volwassen bevolking in de hoofdstad heeft een herhalingsdosis gekregen, tegenover 62% in Vlaanderen en 51% in Wallonië. De vaccinatie van de kinderen van 5 tot 11 jaar is ook begonnen op 22 december.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van oktober 2021 antwoordde de heer Gosuin op een mondelinge vraag van onze collega mevrouw Paulissen dat de cijfers van Oudergem goed waren. Zijn deze sindsdien geëvolueerd? Hoe zit het met de cijfers met betrekking tot de boosterdosis? Hebben de wijken die minder waren gevaccineerd, een positieve evolutie gekend?

Oudergem had ook beslist om een strategie te implementeren met verschillende acties (flyers, vaccibus, ...) om de burgers te begeleiden of te informeren over de vaccinatie. Kunt u ons een eerste evaluatie geven van deze maatregelen en van de mogelijke gevolgen die de gemeente eraan zal verbinden?

Ik dank u.

Marc Vandame

Gemeenteraadslid

Antwoord van de heer Didier Gosuin, burgemeester:

Mijnheer het gemeenteraadslid,

Wat de vaccinatie betreft, kunnen we ons erover blijven verheugen dat Oudergem een van de hoogste vaccinatiegraden in het Brussels Gewest heeft. Bij de bevolking ouder dan 12 jaar, dus de bevolking die toegang heeft tot vaccinatie, ligt het percentage op 83% (in plaats van 81% eind oktober). Net onder dat van Sint-Pieters-Woluwe, waar het cijfer 84% bedraagt. En bij de bevolking ouder dan 65 jaar, die dus het grootste risico loopt, heeft de gemeente Oudergem de hoogste vaccinatiegraad in het Brussels Gewest (90%). Overigens hebben 76% van diezelfde bevolking en 48% van de bevolking ouder dan 18 jaar (leeftijdsgrens voor de boosterdosis) hun boosterprik gekregen. Wij moeten dus onze inspanningen voortzetten om de bevolking aan te moedigen haar boosterdosis te ontvangen, gezien het belang ervan in deze "omikrongolf". Maar dat zullen we niet alleen kunnen. Ook het federale niveau en het Gewest moeten hun acties versterken.

Sinds november ontvangen wij helaas geen volgens wijk uitgesplitste cijfers meer van het Gewest. Gezien de evolutie van de vaccinatiecijfers in onze gemeente mogen we er echter van uitgaan dat de acties die we sinds oktober hebben ondernomen, vruchten afwerpen.

Ik dank u en geef het woord aan de heer Molders, die aanvullende informatie zal geven over initiatieven die de gemeente heeft genomen met betrekking tot vaccinatie en over de balans ervan.

Antwoord van de heer Didier Molders, schepen:

Geachte heer gemeenteraadslid,

In oktober 2021 vertoonde de vaccinatiegraad in de gemeente bepaalde ongelijkheden. Om bij te dragen tot het vaccinatiebeleid hebben wij via de GGC-vaccibus een vaccinatiecampagne georganiseerd op twee sites (Heilig-Hartsquare en Lebonlaan). De informatie werd versterkt door flyers en een mededeling op de website van de gemeente.

De vaccibus is tweemaal per week in de gemeente actief geweest, op dinsdag en zaterdag. De resultaten van deze inentingscampagne overtroffen onze verwachtingen. Over de 21 vaccinatiesessies naderen we 3.000 injecties, ondanks het slechte weer, dat de dienstverlening niet aangenaam maakte.

Hoewel de vaccinatiestrategie onder de bevoegdheid van de gewestelijke en federale autoriteiten valt, hebben deze bemoedigende cijfers het college ertoe aangezet te pleiten voor de oprichting van een vaste vaccinatie-eenheid.

Wij voeren momenteel besprekingen met de GGC voor de subsidiëring van het project.

 

Zitting van 27.01.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

 

Benchmarks

 • 00:06:34 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021 - Goedkeuring
 • 00:06:59 | Mededelingen : Virtuele vergadering van de Gemeenteraad via videoconferentie
 • 00:07:12 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 • 00:07:25 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 • 00:07:44 | Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen
 • 00:08:09 | Ontslag als Burgemeester - Aktename
 • 00:08:33 | Ontslag van de Voorzitter van de Gemeenteraad - Aktename
 • 00:08:45 | Aanhangsel bij de overeenkomst betreffende de inzameling van afgewerkte olie en vet op het grondgebied van Oudergem door de firma Quatra
 • 00:09:04 | 24ste vernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de gemeente Oudergem - contract AUD-025.
 • 00:09:23 | Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de Preventieprogramma tegen schoolverzuim - Voorwaarden voor het beschikbaar stellen van een bedrag van 63.479,-€ ter dekking van de kosten in verband met D.A.S voor de periode van 15.10.2021 tot 31.08.2024.
 • 00:10:01 | Goedkeuring van de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een woning aan de conciërge van de school "Les Marronniers", gelegen waversesteenweg 1179 te 1160 Oudergem
 • 00:10:25 | Kunstvereniging van Oudergem - Seizoen 2020-2021 - Rekening
 • 00:10:37 | Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31.03.2021
 • 00:10:37 | Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30.06.2021
 • 00:10:37 | Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30.09.2021
 • 00:11:02 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31.03.2021
 • 00:11:02 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30.06.2021
 • 00:11:02 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30.09.2021
 • 00:11:36 | Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de toestand van de vaccinatie in Oudergem
 • 00:18:57 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de herinrichting van de Visserijwijk
 • 00:25:01 | Mondelinge vragen van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI), van de Heer Jeremy Van Gorp en van mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over inbraken in Oudergem
 • 00:38:10 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over regenwater in de omgeving van Demeystation
 • 00:42:18 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over het gewestelijk parkeerbeleid
 • 00:45:27 | Mondelinge vraag van mevrouw Anastasia Bakounine en meneer François Lebovy (ECOLO-GROEN): Restauratie en verfraaiing van de kilometerpalen op de Waversesteenweg en van de oude tolpoort op de Waversesteenweg