Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over het illegaal volledig of gedeeltelijk opladen van elektrisch aangedreven voertuigen

Mijnheer de voorzitter,

Mijnheer de burgemeester,

Dames en heren schepenen,

Geachte collega's,

Geacht publiek,

Berichten in de pers over de mogelijkheden van het opladen van elektrische voertuigen brengen ons ertoe om na te denken over hoe dit anders kan worden georganiseerd.

Mijn vragen luiden dus als volgt:

 • U weet dat niet iedereen de praktische mogelijkheid heeft om zijn voertuig via de huidige infrastructuur op te laden. Hoe reageert u dan op initiatieven om op te laden via een poort aan de gevel of kabels op het voetpad? Is dit toegestaan? Wat stelt het Gewest voor?
 • Wat is de timing van de plaatsing van laadstations voor elektrische voertuigen in Oudergem?
 • Zullen de verkeersregels worden aangepast om voor een rotatie in de oplaadzone te zorgen?
 • Wat stelt u voor om in bestaande tankstations elektrische oplaadpunten te installeren?

Bedankt.

Marc Vandame

Gemeenteraadslid

Antwoord van de heer Matthieu Pillois, schepen:

Mijnheer het gemeenteraadslid,

Het probleem dat u in uw vraag opwerpt, is een realiteit waar steeds meer burgers van onze gemeente en meer in het algemeen van het Brussels Gewest mee te maken krijgen.

Geconfronteerd met het groeiend aantal elektrische voertuigen in het Brussels Gewest en een netwerk van oplaadpunten dat nog steeds ontoereikend is om aan de vraag te voldoen (want ja, niet iedereen heeft thuis plaats om er een te installeren), nemen een aantal autobezitters hun toevlucht tot een noodoplossing om hun voertuig op te laden: ze laten hun oplaadkabel langs het voetpad lopen, installeren een leiding tussen hun huis en de watergoot of hangen de kabel op voor de tijd die nodig is om op te laden. Ze hebben misschien geen keuze, maar deze situatie brengt wel problemen met zich.

Gezien de gewestelijke, federale en Europese beslissingen om te voorzien in een verschuiving van auto's met verbrandingsmotor naar 100% elektrische auto's, zal dit probleem blijven toenemen.

Ik moet u er echter aan herinneren dat al deze praktijken bij wet verboden zijn en voor we hier eventueel een tolerante houding tegenover aannemen, moeten vele overwegingen in aanmerking worden genomen, op het vlak van toegankelijkheid, veiligheid, beheer van de openbare ruimte, maar ook stadsplanning en bescherming van het erfgoed.

De federale minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, heeft onlangs ook verklaard dat tegen het einde van de zomer regels zullen worden opgelegd inzake het "wild" opladen van elektrische voertuigen. Buiten de privéparkeerplaatsen thuis of op het werk, moet het opladen gebeuren op geschikte plaatsen. Er zullen dus geen kabels meer over het voetpad mogen lopen. Bovendien zal het parkeren beperkt worden tot de oplaadtijd. De verkeersregels zullen dus op deze punten moeten worden gewijzigd.

Het wekt echter verbazing dat de minister een van de kernpunten over het hoofd ziet: niet iedereen heeft op zijn woonplaats een parkeerplaats ter beschikking.

Naar aanleiding van deze verschillende opmerkingen werden de gemeenten uitgenodigd voor verschillende werkgroepen met de ondersteuning van Brulocalis om een oplossing te vinden met het oog op "de homogenisering van de oplaadpraktijken op het hele grondgebied". Tot op heden zijn de verschillende denksporen die u noemt om verschillende redenen geweigerd: aansprakelijkheid bij ongevallen, uitvoeringskosten, privatisering van de openbare ruimte, enzovoort.

Ik betreur het dan ook dat de gewestelijke overheid aandringt op de elektrificatie van het wagenpark zonder dat zij over de nodige infrastructuur beschikt om hierop een passend antwoord te bieden.

Op gemeentelijk niveau zijn er momenteel 15 oplaadpunten (dus 30 parkeerplaatsen). Dit jaar komen er nog 8 bij en in 2023 zullen er nog eens 23 punten worden geplaatst. Ik vestig uw aandacht op het feit dat niet de gemeente verantwoordelijk is voor de installatie, maar de gewestelijke concessiehouder. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen of het uitblijven van markering. We moeten het Gewest steeds weer aan zijn plichten herinneren.

Ten slotte heeft de gemeente al jaren besloten om tankstations die oplaadpunten voor elektrische voertuigen installeren, vrij te stellen van de gemeentebelasting. Ondanks verschillende oproepen aan de tankstations moet ik betreuren dat ze niet volgen.

Ik hoop dat ik uw vragen zo nauwkeurig mogelijk heb kunnen beantwoorden.

 

 

 

Zitting van 23.06.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:06:02 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 2. 00:06:12 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 3. 00:06:26 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 4. 00:06:35 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 5. 00:06:35 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022 - Goedkeuring
 6. 00:06:59 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 7. 00:07:03 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 8. 00:07:13 | Gemeentelijk reglement met betrekking tot de Vergadering van de Inwoners van Oudergem – akkoord over aanpassingen na evaluatie van het mechanisme
 9. 00:07:27 | Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijzigingen
 10. 00:08:05 | Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31.03.2022
 11. 00:08:18 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31.03.2022
 12. 00:08:25 | Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2021 - Compte
 13. 00:08:37 | O.C.M.W. - Begrotingsrekening, balans en resultatenrekening - Dienstjaar 2021 - Goedkeuring
 14. 00:15:38 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n 0 - dienstjaar 2022.
 15. 00:16:02 | Begrotingswijziging 0 - gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2021
 16. 00:16:33 | Gemeenterekening van het dienstjaar 2021 - Voorlopige afsluiting.
 17. 00:26:50 | Begrotingswijziging nr 1 gewone dienst en nr 2 buitengewone dienst - dienstjaar 2022
 18. 00:27:12 | Financiering van de buitengewone uitgaven door middel van kredieten - Begroting 2022 - Goedkeuring van het Marktonderzoek - Selectie van de te raadplegen bankinstellingen
 19. 00:27:36 | WASTRA - Principeakkoord over de weigering tot het sluiten van de ruilovereenkomst voor gemeentelijke onroerende goederen dat deel uitmaakt van de perimeter WASTRA, gelegen op Waversesteenweg 1085, 1103 en Triomflaan 51, en akkoord om deze onroerende goederen te verkopen
 20. 00:27:53 | Sloop- en verbouwingswerkzaamheden van het paviljoen Collin voor pedagogisch en educatief gebruik - wijziging van het administratief bestek na de inwerkingtreding van de wet van 18 mei 2022 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
 21. 00:28:12 | Toetreding tot de aankoopcentrale van de Federale Pensioendienst (FPD) met het oog op een aansluiting bij de raamovereenkomst die een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening moet aanduiden.
 22. 00:28:12 | Renovatie van de Daniel Boonlaan- Openbare procedure - Goedkeuring van de gewijzigde administratieve bestek
 23. 00:28:28 | Autoloze dag - Goedkeuring van het akkoord dat op 18 mei 2022 gesloten werd tussen de burgemeester van Oudergem en de burgemeesters van de achttien andere gemeenten van het administratieve arrondissement van Brussel-Hoofdstad
 24. 00:28:47 | Vernieuwing van de Conventie tussen Atout Projet VZW en de gemeente Oudergem om het ter beschikking stellen van socio opvoedkundige animatoren voor jaren 2023-2025.
 25. 00:29:01 | Regie voor Grondbeleid - Dienstjaar 2021 - Rekening - Voorlopige goedkeuring
 26. 00:29:20 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-OpenVLD) over de automatische aanhangigmaking
 27. 00:41:00 | Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Pierre Bauwens en de heer Christian Grétry (ECOLO-GROEN): energiecrisis
 28. 00:48:52 | Mondelinge vraag van de heren François Lebovy en Christian Grétry (ECOLO-GROEN) : Oekraïne
 29. 01:01:59 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de openbare fonteinen
 30. 01:08:21 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : autoloze dag
 31. 01:19:34 | Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over het illegaal volledig of gedeeltelijk opladen van elektrisch aangedreven voertuigen