Mondelinge vraag van de heren François Lebovy en Christian Grétry (ECOLO-GROEN) : Mobiliteitssubsidies

Geachte heer voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren van de Raad,
Beste collega's,
Mobiliteit en veiligheid zijn rechtstreeks van invloed op de kwaliteit van ons leven. Het beleid inzake mobiliteit en verkeersveiligheid is dus van fundamenteel belang. Bij de uitvoering ervan zijn vele actoren betrokken, waaronder de gemeenten.
Een van de pijlers van deze visie is de versterking van de samenwerking tussen de 19 gemeenten en het Gewest.
Daarom heeft het Gewest een reeks financiële steunmechanismen voor de gemeenten ontwikkeld om hen te stimuleren te werken aan een steeds duurzamere en veiligere mobiliteit.
Begin februari werden de gemeenten daarom opgeroepen een aanvraag in te dienen om toegang te krijgen tot subsidies voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, met name rond scholen.
Er wordt ook een projectoproep gelanceerd voor de uitvoering van projecten in verband met duurzame mobiliteit.
Onze vragen luiden als volgt:
 • Zal de gemeente Oudergem deelnemen aan deze projectoproep?
 • Zo ja, welke soorten projecten worden voorgesteld?
 • Er zijn ook subsidies voorzien voor schoolbenaderingen. Kunt u ons voor Oudergem vertellen om welke scholen het gaat?
Dank u voor uw antwoorden.
 • Antwoord van de heer Matthieu Pillois, Schepen :
Raadslid,
Op 17 november ontvingen wij van het Brussels Gewest de nieuwe gids voor mobiliteits- en verkeersveiligheidssubsidies.
Nieuw in vergelijking met vorig jaar was dat subsidieaanvragen uiterlijk op 1er februari in plaats van op 1er maart moesten worden ingediend en dat projecten waarvoor een bouwvergunning nodig was, deze moesten hebben verkregen voordat de aanvraag werd ingediend. Deze twee nieuwe criteria werden tijdens de voorbereidende vergaderingen door de gemeenten sterk betwist, maar het Gewest wilde niet van zijn lijn afwijken. Ik betreur dit, omdat het gevolgen heeft voor het aantal aanvragen dat dit jaar kan worden ingediend en de facto het aantal projecten dat in 2023 kan worden uitgevoerd, vermindert.
Wij hebben 4 subsidieaanvragen ingediend: 2 voor verkeersveiligheid en 2 voor materieel en infrastructuur.
Op het gebied van verkeersveiligheid, en zoals u bij de stemming over de begroting 2023 hebt gezien, hebben wij ervoor gekozen ons te richten op het verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen. Daarom hebben wij een subsidie van 24.400 euro aangevraagd om alle zebrapaden voor de scholen te vervangen door nieuwe zebrapaden van thermisch gebonden materiaal met geïntegreerde glasparels en reflecterende noppen. Deze nieuwe oversteekplaatsen zullen de zichtbaarheid van voorbijgangers verbeteren. In ditzelfde dossier hebben wij gevraagd om "Spaanse lichten", die op de Chaudronlaan en de Woluwelaan zullen worden geïnstalleerd. Deze intelligente verkeerslichten gaan automatisch op rood als een automobilist de maximumsnelheid in de straat overschrijdt.
Ook is een subsidieaanvraag ingediend om de oppervlakte van de ingang van het kleutergedeelte van het schoolcentrum Souverain te vergroten. Een extra 14 m2 bestrating is gepland. De gevraagde subsidie bedraagt 20.000 euro.
Wat de subsidies voor uitrusting en infrastructuur betreft, hebben wij, zoals elk jaar, de aanvraag ingediend voor 8 nieuwe beveiligde fietsboxen voor een bedrag van 20.000 euro. Zij zullen worden geplaatst in de straten waar de vraag naar plaatsen momenteel het grootst is. Ten slotte hebben wij een subsidieaanvraag van 38.000 euro ingediend voor de aanleg van 50 parkeerplaatsen voor gedeelde micromobiliteitsvoertuigen.
Wij zouden uiterlijk op 17 april van het Gewest te horen moeten krijgen of onze projecten zijn geselecteerd.
Ik hoop dat ik uw vragen heb kunnen beantwoorden.
Matthieu PILLOIS
 

 

 

 

Zitting van 09.02.2023 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:09:49 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022 - Goedkeuring
 2. 00:10:09 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:10:16 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:10:22 | Brussels Handvest voor de integratie van gezondheid in alle gemeentelijke beleidsbeslissingen
 5. 00:11:40 | Synergie OCMW - gemeente en mutualisering van diensten Human Resources en Overheidsopdrachten
 6. 00:11:53 | Kunstvereniging van Oudergem - Seizoen 2021-2022 - Rekening
 7. 00:12:02 | Senioren Oudergem vzw - Dienstjaar 2021 - Rekening
 8. 00:12:09 | Verificatie van de gemeentekas - tweede en derde trimester 2022
 9. 00:12:15 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid - tweede en derde trimester 2022
 10. 00:12:19 | Partnerschapsovereenkomst met CF2M/CF2D: opzetten van inzamelpunten voor de nuttige toepassing van elektrisch en elektronisch afval - Bekrachtiging
 11. 00:12:28 | Belasting Reglement op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg- Wijziging
 12. 00:13:50 | BASISONDERWIJS - Lokale vervangingspool - Schooljaar 2022-2023: Partnerschapsovereenkomst tussen de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe (leidende organiserende overheid) en de Gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde (partners organiserende overheden) - Bekrachtiging.
 13. 00:14:00 | Advies over de ontwerp van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening in eerste lezing aangenomen door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in haar zitting van 10 november 2022 - Goedkeuring
 14. 00:14:28 | Strategisch Veiligheids- en Preventieplan van de Gemeente Oudergem - Bekrachtiging akkoord 2020-2021 verlengd tot 31/12/2022.
 15. 00:14:42 | Sociaal Fonds van het Gemeentepersoneel - Dienstjaar 2022 - Rekening
 16. 00:14:55 | Bekrachtiging van de overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot regeling van de modaliteiten en voorwaarden voor de toekenning van een jaarlijkse gewestelijke subsidie bestemd om de gemeente te ondersteunen bij de financiering van het gemeentepersoneel in het kader van het samenwerkingsprotocol inzake huisvesting
 17. 00:15:57 | Motie waarin de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Olivier VANDECASTEELE in Iran wordt gevraagd
 18. 00:28:15 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gemeentelijke kribben - software voor registratiebeheer- uitstel van 01/12/2022- uitstel van 22/12/2022
 19. 00:34:33 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de gedeeltelijke opening van het domein Hertoginnedal
 20. 00:40:00 | Mondelinge vraag van de heren François Lebovy en Christian Grétry (ECOLO-GROEN) : Mobiliteitssubsidies
 21. 00:44:45 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het beleid van Oudergem inzake de bezetting van commerciële cellen
 22. 00:52:02 | Mondelinge vraag van de heren Ivo Van Ginneken en François Lebovy (Ecolo-Groen) over de acties van Oudergem om bij te dragen aan een uitweg voor de asielcrisis
 23. 01:03:35 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de maaltijden van de Brusselse Keukens