Mondelinge vraag van Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over sociale huisvesting

Mijnheer de voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Waarde collega's,
In een artikel in La Dernière Heure van 19 april 2022 wordt gewag gemaakt van de te trage vooruitgang van het aantal sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou uit kritiek op de gemeenten in het zuiden van Brussel, waar de vorderingen trager verlopen dan in andere gemeenten. Het neemt zelfs de vrijheid om ironisch te spreken over een gebrek aan beschikbare grond.
In hetzelfde artikel wijst de burgemeester van Ukkel erop dat er Brussel veel leegstaande kantoren telt (nog meer sinds de crisis) die tot woningen zouden kunnen worden verbouwd zonder aan het grondgebruik te raken.
Deze situatie en de houding van de staatssecretaris roepen enkele vragen op.
 • Hoeveel sociale woningen zijn er in Oudergem, wat is de evolutie over de laatste 5 jaar en wat zijn de plannen voor de komende jaren?
 • Zijn er momenteel leegstaande sociale woningen of woningen die gerenoveerd moeten worden? Indien ja, hoeveel?
 • Is er op het niveau van de gemeente en/of het Gewest, net als met de eigenaars van de panden, nagedacht over de herbestemming van leegstaande kantoorruimte tot wooneenheden?
 • Kan het Gewest de gemeenten ertoe aanzetten om de bouw van sociale woningen te versnellen? Zal het RPA, dat zopas in derde lezing is goedgekeurd, een invloed hebben op het sociale huisvestingsbestand?
 • Kunt u ons een idee geven van de hoeveelheid beschikbare grond in Oudergem?
Wij danken u.
Martine Maelschalck en Cécile Henrard, gemeenteraadsleden MR-Open VLD
Antwoord van de heer Michel Blampain, schepen
Geachte mevrouw gemeenteraadslid,
Beste collega's,
Ik dank u voor uw vraag en zal u hieromtrent wat opheldering geven.
Overeenkomstig de huisvestingswet is het beheer van de sociale huisvesting in het Brussels Gewest toevertrouwd aan de Openbare vastgoedmaatschappijen (OVM's), onder toezicht van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, de BGHM.
Het Brusselse Gewest telt 16 OVM's, waarvan 3 in Oudergem: En Bord de Soignes, Le Logis Floréal en Commensia. Onder deze drie OVM's is het beheer verdeeld van bijna 900 sociale woningen in de regio Oudergem, waarvan de grote meerderheid toebehoort aan de maatschappij En Bord de Soignes.
Wat betreft de toename van het aantal van dit soort woningen, de aankoop en de renovatie ervan, heeft de gemeente geen echte bevoegdheid om op te treden met betrekking tot hun investeringsprogramma. Dat wordt beheerd door de OVM, die er eigenaar van is en wordt aangestuurd door de BHVM. We beschikken dus niet over precieze informatie over dit onderwerp, hoewel wij weten dat deze OVM's regelmatig ingaan op de subsidie- en investeringsprogramma's van de BHVM.
Het gemeentebestuur beheert zelf de zogenaamde woningen met matige huurprijzen via zijn dienst Grondregie. Hoewel deze woningen juridisch geen "sociale huisvesting" kunnen worden genoemd, zijn het toch woningen met een sociaal doeleinde omdat we ze toewijzen op basis van dezelfde criteria die gelden voor de "sociale" woningen van het Gewest.
Deze woningen kunnen derhalve als sociale huisvesting worden beschouwd, ook al worden zij nooit in de officiële statistieken opgenomen. De gemeente dienst Grondregie beheert de het gebruik van 116 van dergelijke woningen. Het aantal kamers bedraagt ongeveer 280, wat u een idee geeft van het aantal huurders dat erin woont.
Ik zou ook willen wijzen op de grote inspanningen die de gemeente Oudergem de laatste jaren heeft geleverd om haar woningbestand uit te breiden. Sinds 2019 heeft de gemeente immers niet minder dan 6 gebouwen met 14 woningen verworven. 8 in het gebouw gelegen aan de Kouterlaan 87, 3 in het gebouw gelegen aan de Waversesteenweg 1975 en 1977, 1 ander op nummer 1582, 2 eengezinswoningen gelegen te Waversesteenweg 1570 en Isidore Geyskenslaan 10. Al deze gebouwen worden gerenoveerd of ondergaan een renovatiestudie.
Dit is een aanzienlijke investering, aangezien met de aankoop en renovatie van de bovengenoemde gebouwen meer dan 5 miljoen euro is gemoeid.
U zult begrepen hebben dat deze woningen weliswaar niet zijn opgenomen in de cijfers van de staatssecretaris voor huisvesting, maar dat zij de inspanningen van Oudergem op het gebied van sociale huisvesting toch aanzienlijk verbeteren, waardoor ik de kritiek enigszins kan relativeren.
Om terug te komen op de OVM's, en gelet op wat ik aan het begin van mijn antwoord heb uitgelegd, kan ik u geen exact aantal leegstaande sociale woningen op het grondgebied van de gemeente geven.
Wat de herbestemming van kantoorruimte tot woningen betreft, wordt er momenteel op gewestelijk niveau weliswaar over dit onderwerp gediscussieerd, met name vanwege de massale toestroom van Oekraïense vluchtelingen, maar de gemeente is niet de eerste actor die actie onderneemt en kan dat ook niet zijn. Enerzijds om juridische redenen en anderzijds om financiële en opportuniteitsredenen. Afgezien van de niet altijd even duidelijke modaliteiten voor een vrijstelling van bouwvergunning om deze bestemmingswijziging door te voeren, kan de investering die dit zou meebrengen niet alleen door het gemeentebestuur worden gedragen. Bovendien druist het tijdelijke karakter van dit soort inrichtingen in tegen de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van huisvesting, die veeleer gericht zijn op het verwerven, creëren en beheren van duurzame huisvesting.
De noodzaak om zulke oplossing in crisissituaties zoals op dit moment te overwegen, is echter duidelijk en belangrijk. In dit verband hebben de wekelijkse vergaderingen die wij met de gewestelijke instanties houden, ons ervan in kennis gesteld dat een voorstel van ordonnantie aan het Brussels Parlement zal worden voorgelegd om dit soort herbestemming duidelijk vrij te stellen van de vergunningsverplichting.
Uiteraard zullen wij de tenuitvoerlegging van dit soort bestemmingswijziging ondersteunen, zoals wij bijvoorbeeld reeds hebben gedaan voor de inrichting van Samu Social.
Ten tweede moet u weten dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet nalaat de openbare actoren aan te moedigen om sociale woongebouwen te verwerven en te renoveren. De GOB publiceert jaarlijks projectoproepen, waarop wij systematisch reageren. Dit was het geval voor het gebouw op de Kouter dat wordt gerenoveerd en waarvan deze instelling een groot deel van de aankoop- en renovatiekosten heeft gefinancierd. Uiteraard is deze toekenning van subsidies, wat ons betreft, afhankelijk van de voorwaarde dat de gecreëerde en/of gerenoveerde openbare huisvesting tegen gematigde prijzen wordt verhuurd. Ook dit jaar hebben wij deze projectoproep ontvangen, waarop wij in het kader van de bovengenoemde projecten zeker zullen ingaan.
In het kader van de uitvoering van het RPA Hermann-Debroux wil het Gewest bovendien op de verschillende terreinen nieuwe sociale woningen kunnen bouwen.
Tot slot, met betrekking tot uw vraag over de nog beschikbare gronden in Oudergem, kan ik u zeggen dat de oppervlakte daarvan niet groot is, rekening houdend met enerzijds de gebieden die als bouwvrij zijn aangemerkt en anderzijds het soort gebouwen dat op het gemeentelijk grondgebied aanwezig is. De gemeente heeft echter een belastingregeling voor onbebouwde grond, die jaarlijks wordt toegepast op de eigenaars van dergelijke bouwgrond. Hoewel deze belasting een niet te verwaarlozen financiële bron voor de gemeente is, vormt zij ook een belastingdruk die bedoeld is om deze eigenaars ertoe aan te zetten deze percelen te exploiteren of te verkopen. In dit verband blijft ons bestuur, als speler op het gebied van huisvesting, uiteraard aandachtig voor interessante aankopen voor de ontwikkeling van nieuwe openbare huisvesting.
De resterende grond is in feite eigendom van de OVM "EBDS" of van het gewest, en ik heb het over de 4 ha grond gelegen aan de deltadriehoek, waarvoor de projecten (waaronder voor sociale huisvesting) al meerdere jaren op zich laten wachten.
Ik hoop dat ik uw vragen afdoende heb kunnen beantwoorden en blijf tot uw beschikking voor eventuele opmerkingen of vragen.

 

 

 

Zitting van 05.05.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

Benchmarks

 • 00:04:02 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022 - Goedkeuring
 • 00:04:12 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 • 00:04:20 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 • 00:04:36 | Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename
 • 00:04:52 | Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van de Heer Jeremy Van Gorp. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Cécile Henrard.
 • 00:05:32 | Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename
 • 00:05:46 | Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Ingrid Venier. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Vincianne Lerate
 • 00:06:59 | Gemeenteraad - Voorranglijst
 • 00:07:00 | Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging
 • 00:07:05 | En Bord de Soignes cvba - Sociale woningen - benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente
 • 00:07:33 | EthiasCo cvba – Wijziging van de statuten - bekrachtiging
 • 00:07:46 | « Les Cuisines Bruxelloises » - Wijziging van de statuten
 • 00:08:01 | VZW "Le Pavillon" - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:08:13 | VZW Gestes et Création - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:08:28 | Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:10:10 | Sloop- en verbouwingswerkzaamheden van het paviljoen Collin voor pedagogisch en educatief gebruik - Goedkeuring van het bestek n° JUR 4-2022 en van de documenten van de opdracht ; goedkeuring van de raming van de werken ; goedkeuring van de begrotingswijziging ; goedkeuring van de plaatsingsprocedure en aanduiding van de afgevaardigde ambtenaar en van de veiligheidscoördinator ;
 • 00:10:35 | Aktename van de aanvaarding van het bod ingediend met het oog op de aankoop van een gebouw aan de Waversesteenweg 1570 te 1160 Oudergem en toelating tot ondertekening van de authentieke akte voor aankoop van het gebouw
 • 00:12:10 | Gemeentelijke kriben - Nieuw opvangcontract
 • 00:12:20 | Gemeentelijk reglement voor hondenopleidingen
 • 00:12:36 | Overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en het OCMW van Oudergem van het ter beschikking stellen van een artikel 60 voor het Huis van Preventie en Solidariteiten.
 • 00:12:49 | Samenwerkingsovereenkomst met de VZW Infor-jeune
 • 00:12:58 | Strategisch veiligheids- en preventieplan 2022 - verlenging van het Plan 2020-2021.
 • 00:13:08 | Renovatie van de Daniel Boonlaan- Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en het bestek
 • 00:13:30 | Goedkeuring van de overeenkomst tussen de gemeentelijke Grondregie en de vzw Le Pavillon met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de benedenverdieping van het pand gelegen aan de Waversesteenweg 1975 te 1160 Oudergem met het oog op de organisatie van een gemeenschapsruimte voor ontmoetingen en activiteiten ten behoeve van de vluchtelingen uit Oekraïne
 • 00:14:09 | Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): FairTrade Gemeentes
 • 00:23:12 | Mondelinge vragen van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI) en van mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de evolutie van het RPA Herrmann-Debroux
 • 00:40:35 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over sociale huisvesting
 • 00:50:03 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het bouwongeval Papiermolenstraat
 • 01:07:22 | Mondelinge vraag van de Heer Marc Vandame (DéFI) over de overlast van overvluchten rond Brussels Airport
 • 01:16:45 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de werkzaamheden aan het ATENOR-gebouw aan de Beaulieulaan