Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de herinrichting van de Visserijvijverwijk

Mijnheer de voorzitter,

Mevrouw de burgemeester,

Geachte dames en heren schepenen,

Waarde collega's,

De gemeente Oudergem heeft in december een burgerenquête gelanceerd om de inwoners van de Visserijvijverwijk te vragen welk scenario zij wensen voor de heraanleg van de Visserijstraat in het kader van de renovatiewerkzaamheden georganiseerd door Vivaqua en andere nutsbedrijven.

Dit zijn de twee scenario's die aan de inwoners zijn voorgesteld:

 1. de werkzaamheden van Vivaqua en de andere nutsbedrijven en renovatie van de trottoirs zoals het was;
 2. het voorstel van inspraak van de burgers om de inrichting van de straat te herzien.

Deze enquête is op 31 december afgesloten. 

Ik heb de volgende vragen:

 • Kunt u ons de resultaten van de enquête geven en de sterke punten die eruit naar voren zijn gekomen?
 • Kunt u ons vertellen wat het college naar aanleiding van deze enquête heeft beslist?
 • Kunt u ons uitleggen hoe u de resultaten aan de burgers gaat meedelen?

Als scenario 2 wordt gekozen:

 • Kunt u ons uitleggen hoe de burgerparticipatie zal worden georganiseerd en welke fasen daarbij zullen worden doorlopen, opdat de mensen dit soort procedure goed zouden begrijpen?
 • Waarom werden de Michielslaan, de Beaulieulaan, de Herdersstafstraat en de Reigerbosstraat niet geraadpleegd, aangezien er in het geval van scenario 2 ook gevolgen zouden kunnen zijn voor deze straten?
 • Zijn er na de lancering van deze enquête en nu de resultaten bekend zijn, reacties geweest van de gemeente Watermaal-Bosvoorde?

Ik dank u.

Carinne Lenoir

Gemeenteraadslid

Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen:

In de eerste plaats wil ik erop wijzen dat vóór de huis-aan-huisenquête, die in de hele wijk werd verdeeld, in november ook een informatievergadering werd georganiseerd om de mogelijke opties voor te stellen en naderhand de enquête aan te kondigen.

Wat de resultaten betreft, heeft de meerderheid van de respondenten de voorkeur gegeven aan scenario één, dat korter is qua duur van de werkzaamheden en sneller qua opstart ervan, namelijk een identieke renovatie na de Sibelga-werkzaamheden. Wel zijn er werkzaamheden "van geringe omvang" mogelijk, zoals het verwijderen van de lage muurtjes, het verwijderen of verplaatsen van de verkeersdrempels, of het aanbrengen van meer gepaste grondschildering. We hebben buurgemeente WB er al over ingelicht.

Wij wachten op de bevestiging van de begindatum van de werkzaamheden door Sibelga (aangekondigd rond 22 juni, maar nog te bevestigen) alvorens de hele buurt erover te informeren.

 

 

Zitting van 27.01.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 • 00:06:51 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021 - Goedkeuring
 • 00:07:10 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 • 00:07:28 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 • 00:07:40 |  VZW Senioren Oudergem - samenstelling
 • 00:08:03 | Gegevensbescherming : Gewestelijke videobewakingsproject - Tijdelijke vaste bewakingscameradienst. Principeakkoord
 • 00:08:26 | Gegevensbescherming: Regionaal project bewakingscamera's - Uitrol ANPR 2021-2022
 • 00:08:45 | Klimaatactieprogramma (KAP) – Deel 2 : Overeenkomst betreffende de subsidie voor het uitvoeren van een inventaris van het bomenbestand in de gemeente
 • 00:09:07 | Subsidie 2021 ten gunste van de sportclubs van Oudergem die hun activiteiten in het sportcentrum van het Zoniënwoud uitoefenen.
 • 00:11:32 | Aantekening van een beroep in de rechtbank van eerste aanleg van Brussel tegen de gewestelijke belastingen op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen - Aanslagjaar 2021 - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen - BEDRAG: 3.773,00 € €
 • 00:11:57 | Overheidsopdracht voorbehouden aan de sociale ondernemingen betreffende de reiniging diensten van de gemeentelijke gebouwen - Openbare procedure met Europese bekendmaking - intrekking van de beraadslaging van 30/09/2021 - Goedkeuring van het nieuw bestek en van de andere documenten van de opdracht
 • 00:12:26 | Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing
 • 00:12:43 | Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing
 • 00:12:59 | Wijziging aan het belasting Reglement op de uithangborden
 • 00:13:33 | Gemeentelijke bijdrage in de politiezone - dienstjaar 2022
 • 00:13:48 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 3 - dienstjaar 2021
 • 00:14:00 | Begroting van het OCMW - Dienstjaar 2022 – Voorlopige goedkeuring
 • 00:18:52 | Begroting van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2022 – Voorlopige goedkeuring.
 • 00:22:23 | Gemeentebegroting - dienstjaar 2022 - Voorlopige goedkeuring
 • 01:14:19 | Driejaarlijks plan 2022-2024
 • 01:14:31 | Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2021
 • 01:14:43 | Toekenning voor 2021 van een eindejaarstoelage.
 • 01:14:52 | Toekenning van elektronische ecocheques aan het personeel van de kinderopvangcentra – Goedkeuring van het aanbod van Edenred voor de uitgifte van deze ecocheques.
 • 01:15:10 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het regionaal parkeerbeleid