Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de werkzaamheden aan het ATENOR-gebouw aan de Beaulieulaan

Mijnheer de voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren schepenen,
Waarde collega's,
De gemeente Oudergem heeft onlangs een openbaar onderzoek georganiseerd naar aanleiding van een verzoek van ATENOR om drie kantoorgebouwen ingrijpend te renoveren, met wijziging van de IC's, aanpassing van de toegangen, bouw van een polyvalente ruimte en een commerciële ruimte, herinrichting van de parkings en naaste omgeving (kap van 9 bomen), Beaulieulaan 1-3 5-7 bus 9-11.
Kunt u ons het standpunt van de gemeente en de resultaten van de overlegcommissie meedelen, net als de geplande opvolging van dit dossier in de komende maanden?
Er is opgemerkt dat er reeds werkzaamheden worden uitgevoerd op het terrein aan de kant van de Beaulieulaan en langs het viaduct, wat is de aard van deze werkzaamheden?
Wij zouden hen willen vragen de sporen van deze bouwplaats te reinigen, aangezien de eerste moddersporen zich beginnen af te tekenen.
Wij willen de aandacht van de gemeente vestigen op het feit dat er een groot renovatieproject op hetzelfde ogenblik dreigt te vallen als de werken aan de nutsvoorzieningen in de Visserijstraat die in augustus 2022 zullen beginnen.
Ik dank u voor uw antwoorden.
Carinne Lenoir
Gemeenteraadslid
Antwoord van de heer Alain Lefebvre, schepen:
Geachte mevrouw gemeenteraadslid,
Ik dank u voor uw reactie.
De aanvraag van ATENOR, dossier 17879 - PE/1443, betreft de ingrijpende renovatie van drie kantoorgebouwen aan de Beaulieulaan 1 tot 11 met wijziging van de toegangen, de bouw van een polyvalente ruimte en een commerciële ruimte, de herinrichting van de parkings en van de aanhorigheden. Aangezien het gaat om een project waarvoor een effectenstudie moet worden uitgevoerd, wordt het beheerd door Urban, Brussels Gewest.
Ter herinnering, de gemeente Oudergem, als reactie op de eerste schetsen van het project waarin een afbraak/uitbreiding van de gebouwen werd voorzien, verdedigde het behoud van deze gebouwen omwille van hun architecturale kwaliteit en zette in op de renovatie ervan om met name hun energieprestaties te verbeteren en ze te ontsluiten naar de toekomstige stadsboulevard die gepland is in het RPA Delta/Herrmann-Debroux.
Het dossier was het onderwerp van een effectenstudie die door onze gemeente werd opgevolgd. De uitgevaardigde aanbevelingen zijn door ATENOR in aanmerking genomen. Het hoofddoel was de kwaliteit van de onmiddellijke omgeving te verbeteren en de omvang van de geplande polyvalente ruimte te beperken.
Het gewijzigde project is van 10/03/2022 tot 08/04/2022 aan een openbaar onderzoek onderworpen.
Op 17 maart 2022 organiseerde ik een bijeenkomst om het project aan de buurtbewoners voor te stellen, in aanwezigheid van de architect en de projectontwikkelaar.
Tijdens het openbaar onderzoek zijn geen reacties van omwonenden binnengekomen.
De overlegcommissie kwam samen op 22 april. Het gewest wenste zijn advies uit te stellen. Dit is op donderdag 5 mei vrijgegeven. Er wordt unaniem vóór gestemd, op voorwaarde dat de leveringszone zich binnen de grenzen van het perceel en niet op de weg bevindt.
De momenteel lopende werkzaamheden vormen de eerste fase van de boringen voor de technische installaties voor de verwarming en de koeling van de gebouwen. Deze faciliteiten zullen immers voor 90% voorzien worden door geothermische energie en voor 10% door elektriciteit die wordt opgewekt door fotovoltaïsche panelen op de daken. Deze installaties zijn gevalideerd door Leefmilieu Brussel. De huidige werkzaamheden zijn niet onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning.
Ik hebt meteen gewezen op de sporen die deze bouwplaats op de weg achterlaten.
Aangezien het gaat om een renovatie waarbij de volledige structuur van het gebouw behouden blijft en gezien de grote ruimte rondom de gebouwen, zou het mogelijk moeten zijn deze werkzaamheden uit te voeren tijdens de renovatie van de Visserijstraat, die zoals u weet in zijn huidige configuratie behouden blijft. Wij zullen aandachtig zijn voor de coördinatie van de werkzaamheden. In de Visserijstraat zullen ze in fasen worden uitgevoerd vóór een definitieve herbestrating. Voor de bouw van de gebouwen aan de Beaulieulaan zullen ongetwijfeld een of meer bouwvergunningen nodig zijn. De coördinatie met naburige bouwplaatsen zal op dat ogenblik worden onderzocht.

 

 

 

Zitting van 05.05.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

Benchmarks

 • 00:04:02 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022 - Goedkeuring
 • 00:04:12 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 • 00:04:20 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 • 00:04:36 | Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename
 • 00:04:52 | Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van de Heer Jeremy Van Gorp. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Cécile Henrard.
 • 00:05:32 | Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename
 • 00:05:46 | Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Ingrid Venier. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Vincianne Lerate
 • 00:06:59 | Gemeenteraad - Voorranglijst
 • 00:07:00 | Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging
 • 00:07:05 | En Bord de Soignes cvba - Sociale woningen - benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente
 • 00:07:33 | EthiasCo cvba – Wijziging van de statuten - bekrachtiging
 • 00:07:46 | « Les Cuisines Bruxelloises » - Wijziging van de statuten
 • 00:08:01 | VZW "Le Pavillon" - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:08:13 | VZW Gestes et Création - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:08:28 | Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:10:10 | Sloop- en verbouwingswerkzaamheden van het paviljoen Collin voor pedagogisch en educatief gebruik - Goedkeuring van het bestek n° JUR 4-2022 en van de documenten van de opdracht ; goedkeuring van de raming van de werken ; goedkeuring van de begrotingswijziging ; goedkeuring van de plaatsingsprocedure en aanduiding van de afgevaardigde ambtenaar en van de veiligheidscoördinator ;
 • 00:10:35 | Aktename van de aanvaarding van het bod ingediend met het oog op de aankoop van een gebouw aan de Waversesteenweg 1570 te 1160 Oudergem en toelating tot ondertekening van de authentieke akte voor aankoop van het gebouw
 • 00:12:10 | Gemeentelijke kriben - Nieuw opvangcontract
 • 00:12:20 | Gemeentelijk reglement voor hondenopleidingen
 • 00:12:36 | Overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en het OCMW van Oudergem van het ter beschikking stellen van een artikel 60 voor het Huis van Preventie en Solidariteiten.
 • 00:12:49 | Samenwerkingsovereenkomst met de VZW Infor-jeune
 • 00:12:58 | Strategisch veiligheids- en preventieplan 2022 - verlenging van het Plan 2020-2021.
 • 00:13:08 | Renovatie van de Daniel Boonlaan- Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en het bestek
 • 00:13:30 | Goedkeuring van de overeenkomst tussen de gemeentelijke Grondregie en de vzw Le Pavillon met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de benedenverdieping van het pand gelegen aan de Waversesteenweg 1975 te 1160 Oudergem met het oog op de organisatie van een gemeenschapsruimte voor ontmoetingen en activiteiten ten behoeve van de vluchtelingen uit Oekraïne
 • 00:14:09 | Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): FairTrade Gemeentes
 • 00:23:12 | Mondelinge vragen van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI) en van mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de evolutie van het RPA Herrmann-Debroux
 • 00:40:35 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over sociale huisvesting
 • 00:50:03 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het bouwongeval Papiermolenstraat
 • 01:07:22 | Mondelinge vraag van de Heer Marc Vandame (DéFI) over de overlast van overvluchten rond Brussels Airport
 • 01:16:45 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de werkzaamheden aan het ATENOR-gebouw aan de Beaulieulaan