Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over de opening van een Fedasil-opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Mijnheer de voorzitter,
Geachte burgemeester,
Dames en heren schepenen,
Geachte collega's,
Elk jaar verlaten duizenden kinderen over de hele wereld, zowel oudere als jongere, hun land van herkomst om zich te vestigen in een gastland dat meer bescherming biedt of dat meer rekening houdt met de mensenrechten. Sommigen reizen met hun familie, anderen reizen alleen of komen alleen aan, zonder ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Zij worden niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) genoemd. Zodra zij in een gastland zijn aangekomen, begint voor hen een nieuwe fase met heel wat obstakels, verwachtingen, misverstanden, vernederingen en discriminaties, maar ook vol hoop en solidariteit.
In die context vernamen we onlangs dat Fedasil een nieuw opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zou oprichten in een voormalig rusthuis in Oudergem. Dit moet vanaf oktober de opvang van een zestigtal jongeren die zonder ouders in België zijn aangekomen, mogelijk maken.
Als verantwoordelijke van de groep 95 van Amnesty Oudergem ligt dit project mij bijzonder nauw aan het hart. Het sluit volledig aan bij de doelstellingen die de gemeente Oudergem nastreeft sinds het unaniem aannemen van de motie "Oudergem, een gastvrije gemeente" door de gemeenteraad op 2 maart 2018. Ter herinnering: deze motie was een bekrachtiging van ons streven om te handelen voor meer rechtvaardigheid op het gebied van migratie.
Hoewel ik begrip kan opbrengen voor de twijfels en angsten van de buurtbewoners van het toekomstige opvangcentrum, mogen wij niet vergeten dat over de beginselen van menselijkheid geen discussie mogelijk is. We dienen deze kwetsbare personen, ongeacht hun traject of statuut in verband met hun asielaanvraag, op een waardige manier op te vangen. Dat is een kwestie van waarden, en die zijn de mijne, die van mijn partij en van mijn gemeente.
Vandaar dat ik de volgende vragen heb:
  • Kunt u ons een meer concrete beschrijving geven van het project waarvan sprake? Wat is er precies gepland voor de opvang en de begeleiding van de jongeren?  
  • Werd de gemeente Oudergem geraadpleegd vóór de beslissing inzake de vestiging van het toekomstige opvangcentrum?
  • Moet de gemeente Oudergem financieel en/of met menselijke middelen tussenkomen in het beheer van het centrum?
  • Zijn er interacties gepland of mogelijk tussen de buurtbewoners, het verenigingsleven van de gemeente en de jongeren die in het centrum worden gehuisvest?
Ik dank u voor uw antwoorden.
Christine Bogaert
Gemeenteraadslid
Antwoord van de heer Didier Gosuin, Burgemeester:
Geachte mevrouw het gemeenteraadslid,
FEDASIL is een federaal agentschap dat zich bezighoudt met de huisvesting van migranten.
Op 16.08.21 sloot de federale regering via FEDASIL een huurovereenkomst voor onbepaalde duur met het oog op het betrekken van een gebouw gelegen aan de Van Horenbeecklaan 192, dat vroeger als rusthuis werd gebruikt.
FEDASIL heeft besloten om in dat gebouw een oriëntatie- en observatiecentrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) te openen.
Gedurende 3-4 weken zullen de minderjarige jongeren worden begeleid, geobserveerd en vervolgens doorgestuurd naar een geschikte opvangstructuur.
Gemiddeld zal het centrum een vijftigtal jongeren per cyclus opvangen, die zullen worden begeleid door een veertigtal personeelsleden met verschillende functies.
De beslissing van FEDASIL is niet onderworpen aan enig overleg met de gemeente, aangezien het gaat om het sluiten van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van zes maanden, met inachtneming van de stedenbouwkundige bestemming, namelijk huisvesting, van het betrokken pand.
Zodra wij van deze beslissing op de hoogte waren, hebben wij werkvergaderingen met FEDASIL georganiseerd om het harmonieuze beheer van het centrum te waarborgen.
Er zijn specifieke vragen gesteld over de veiligheid van het pand en het beheer van de omgeving, met name wat betreft het verkeer in verband met de uitbating van het pand.
De gemeente heeft in dit dossier op geen enkele wijze vertraging opgelopen, aangezien het onmogelijk was te communiceren over beslissingen die nog niet waren genomen.
Evenzo heeft de gemeente geen kennis van de onroerendgoedtransacties die op haar grondgebied worden gesloten.
Om dit project tot een succes te maken, wilden wij echter al onze krachten mobiliseren (CEMPA, Pavillon, preventie, politie) om, indien nodig, het begeleidingswerk van FEDASIL te versterken. Het is bovendien niet uitgesloten dat onze diensten net als FEDASIL een beroep doen op vrijwilligers.
Gisteren heeft de DBDMH op ons verzoek de site bezocht. Zijn advies zal vereist zijn voor de opening van het centrum.
Het spreekt voor zich dat wij bijzondere aandacht zullen besteden aan de goede integratie van dit project in onze gemeente.