Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over het heraanlegsproject van de Heilig-Hartsquare


Mijnheer de voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren van de Raad
Beste collega's,
In het kader van het project om het  Heilig-Hartsquare om te vormen, heeft de gemeente de mening van de burgers gevraagd om nieuwe plannen in te dienen bij de regionale stedenbouwkundige instantie Urban.brussels.
Het project beoogt het plein te herontwikkelen tot een rustige ontmoetingsplaats met meer ruimte voor voetgangers, zachte vervoerswijzen en groene ruimten.
Deze nieuwe raadpleging volgt op een advies van Urban.brussels waarin een reeks nieuwe voorwaarden wordt opgelegd aan een project waarover zeer intensief overleg is gevoerd met de omwonenden.
Deze nieuwe plannen werden ook gepresenteerd aan de omwonenden tijdens een bijeenkomst op 17 oktober 2022, maar bij gebrek aan vertegenwoordiging publiceerde de gemeente een bredere enquête op haar website.
Kunt u in dit verband de meningen over deze nieuwe versie van het project met ons delen?
En wat is het vervolg op deze adviezen en op het herontwikkelingsproject als zodanig?
Bedankt.
Christine Bogaert
Lijst van de burgemeester (DéFI) - gemeenteraadslid

 • Antwoord van de heer Matthieu Pillois, Schepen :

Raadslid,
Na uitgebreid overleg met de buurtbewoners kon de gemeente Oudergem de plannen voor de heraanleg van het plein in 2021 indienen bij de gewestelijke administratie Urban.brussels.
Urban.brussels gaf ons echter een reeks eisen voor wijzigingen aan het project als we een bouwvergunning wilden krijgen, waaronder het schrappen van 25% van de parkeerplaatsen op het plein ten opzichte van de huidige situatie, terwijl we in het oorspronkelijke project dat we samen met de bewoners hadden opgezet al parkeerplaatsen schrapten. Dus het was niet genoeg in de ogen van een regionale ambtenaar. Het is heel frustrerend om een project samen met de plaatselijke bewoners te bouwen en het vervolgens door een stadsmedewerker te laten afkeuren.
Geconfronteerd met deze totaal onredelijke en juridisch ongegronde eisen heb ik gevraagd om een ontmoeting met Urban.brussels om meer uitleg te krijgen en het oorspronkelijke project te verdedigen.
Als gevolg van deze bijeenkomsten zijn wij uitgekomen bij de situatie die u in uw vraag noemt. Het project, dat opnieuw ter raadpleging is voorgelegd en dat door Urban.brussels kon worden gevalideerd, heeft de omvang van de groene ruimten vergroot en het aantal parkeerplaatsen verminderd met 7. Er zouden dus 45 parkeerplaatsen overblijven op het hele project in plaats van de huidige vijftig. Wij zijn dus ver verwijderd van de door de regio vereiste vermindering met 25%.
Op 17 oktober organiseerden wij een informatiebijeenkomst voor omwonenden om de wijzigingen die het Brusselse Gewest in het project wilde aanbrengen voor te stellen.  Aangezien er echter niet voldoende buurtbewoners aanwezig waren om ervoor te zorgen dat de meningen van de betrokkenen naar behoren vertegenwoordigd waren, hebben wij het burgerparticipatieproces voortgezet met de enquête waarnaar u verwijst, teneinde een maximaal aantal buurtbewoners te bereiken. Ik had de plannen kunnen indienen en de vergunning kunnen krijgen zonder terug te gaan naar de betrokken bewoners, zoals veel Brusselse gemeenten doen, maar dat is niet mijn manier van werken. Ik wilde zo transparant mogelijk zijn tegenover de buurtbewoners.
De enquête sloot op 14 november. Wij ontvingen bijna 150 reacties, waarvan 52% voor voortzetting van het project was. Daarom hebben wij de gewijzigde plannen bij Urban.brussels ingediend en wachten wij op hun definitieve besluit.
Tot slot wil ik benadrukken dat dit niet de laatste gelegenheid zal zijn voor omwonenden om hun mening over het project kenbaar te maken. Als Urban.brussels de nieuwe plannen valideert en de procedure voor het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning voortzet, zullen de bewoners zich immers opnieuw over het project kunnen uitspreken tijdens het openbaar onderzoek en de overlegcommissie.
Ik hoop dat ik uw vragen zo nauwkeurig mogelijk heb kunnen beantwoorden.
Matthieu PILLOIS

 

 

Zitting van 01.12.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:11:34 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 2. 00:11:58 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 3. 00:12:19 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022 - Goedkeuring
 4. 00:12:25 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 5. 00:12:32 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 6. 00:12:36 | Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan mederwersters
 7. 00:12:55 | Gemeenteraad - Verenigingen - Huishoudelijk reglement artikel 54 quater - Organisatie van de zitting
 8. 00:13:52 | VZW "Atout Projet" – presentatie aan de gemeenteraad
 9. 00:25:22 | VZW Parc Hockey Club – presentatie aan de gemeenteraad
 10. 00:19:21 | VZW Cheval & Forêt – presentatie aan de gemeenteraad
 11. 00:40:33 | Groupe One, Mymarket.brussels – presentatie aan de gemeenteraad
 12. 00:46:36 | Forum van de solidaire verenigingen van Oudergem – presentatie aan de gemeenteraad
 13. 00:50:19 | VZW Den Dam – presentatie aan de gemeenteraad
 14. 00:58:14 | "Tennis Club des Trois Fontaines" VZW – presentatie aan de gemeenteraad
 15. 01:03:18 | Brulocalis - Wijziging van de statuten
 16. 01:03:40 | BRUTELE - Buitengewone algemene vergadering van 13.12.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de buitengewone algemene vergadering van 13.12.2022
 17. 01:06:20 | BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 13.12.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de gewone algemene vergadering van 13.12.2022
 18. 01:07:05 | Persoonsgegevens: Validatie van het specifieke informatiebeveiligingsbeleid - Toegangscontrole
 19. 01:07:24 | Samenwerkingsakkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de uitvoering van het noodplan voor het beleid inzake sociale huisvesting in het Brussels Gewest
 20. 01:08:51 | Vervanging van een Politieraadslid
 21. 01:09:20 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°2 - dienstjaar 2022.
 22. 01:10:03 | Raad voor Sociale Aktie en Solidariteit – Dienstjaar 2021 - Rekening
 23. 01:10:47 | VZW Vereniging ter bevordering van Oudergem - Dienstjaar 2021 - Rekening
 24. 01:11:09 | Stedebouwkundigevergunning voor het slopen van twee huizen, een garage, een serre en het bouwen van een gebouw met twaalf appartementen en het kappen van vier bomen, Jacques Bassemstraat nr 49-55 in 1160 Oudergem - Indiening van een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, van een vordering tot schorsing en van een verzoekschrift tot nietigverklaring voor de Raad van State - Machtiging om naar de rechter te stappen
 25. 01:11:28 | Vordering tot staking ingediend bij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg om de afbraak van twee huizen, een garage, een serre en de kap van vier bomen in de Jacques Bassemstraat 49-55 te 1160 Oudergem te verhinderen - Machtiging om in rechte op te treden
 26. 01:11:48 | Goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot het indienen van kandidaten voor de functie van Opvoeder Econoom bij het "Institut Auderghemois de Promotion Sociale" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.
 27. 01:11:58 | Ratificatie van de goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot kandidaten voor een vervanginginde functie van adjunct-directeur van de GemeentelijkeMuziekacademie "Franz Constant" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.
 28. 01:12:11 | Dossier 18277 - Aanvraag tot afbraak van een bestaande kerkzaal en een kantine, het bouwen van een gebouw met 14 appartementen aan de straatkant en renovatie van een achtergebouw tot 3 ééngezinswoningen, Tervuursesteenweg 125-131 – Overeenkomst
 29. 01:12:36 | Aanhangsel van de overeenkomst betreffende de subsidie voor de uitvoering van het klimaatactieplan (deel 1)
 30. 01:13:56 | Deelneming van de gemeente Oudergem aan de Joblente 2023
 31. 01:15:17 | Bekrachtiging van de overeenkomst voor de organisatie van een opleiding voor kinderverzorger in het Instituut voor Sociale Promotie van Oudergem tussen de gemeente (IAPS en werkgelegenheidsdienst), de Plaatselijke Missie van Etterbeek en Bruxelles-Formation
 32. 01:15:28 | Behandeling van de afvalstaffen van het gemeentebestuur van Oudergem voor een periode van 3 jaren - Overheidsopdracht verdeeld in percelen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 33. 01:15:39 | Renovatie van Daniel Boonlaan - Openbare procedure - Goedkeuring van de verhoging van de begroting voor het project en an de beslissingen van het College van 8 november 2022
 34. 01:17:14 | Project Cairgo Bike. Goedkeuring van de overeenkomst.
 35. 01:17:21 | Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over het heraanlegsproject van de Heilig-Hartsquare
 36. 01:23:00 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gemeentelijke kribben - software voor registratiebeheer
 37. 01:23:12 | Mondelinge vraag van mevrouw Vincianne Lerate (DéFI) over de verlenging van de bewonerskarten
 38. 01:26:30 | Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Samenleven van voetgangers en fietsers op de groene promenade
 39. 01:38:38 | Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Fair Trade Gemeente
 40. 01:44:07 | Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Kosten voor huisvesting en planning
 41. 01:56:22 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : de toekomst van tankstations
 42. 02:05:30 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : informatiebijeenkomsten voor bewoners
 43. 02:13:20 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : parkeren in de commerciële zones van Oudergem
 44. 02:15:54 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : sluiting van de Actiris-vestiging in Oudergem
 45. 02:17:00 | Mondelinge vraag van mevrouw Anastasia Bakounine en de heer François Lebory (ECOLO-GROEN): Sluiting en verhuizing van de Actiris-vestiging in Oudergem