Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD): gemeentebeleid inzake terrassen

Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
In juli, in een artikel van La Capitale (27 juli 2019) waarin verwezen wordt naar de beslissing van een aantal gemeentes om een sluitingsuur in te voeren voor de horecaterrassen, stond onder meer het volgende: "Aangezien Oudergem geen specifieke regeling heeft wat betreft het sluitingsuur van horecaterrassen moeten de handelaars terugvallen op het algemeen politiereglement (APR) en nachtelijk rumoer vermijden. Na 22.00 u. mag het geluidsniveau 70 decibel niet overschrijden."
Commentaar van mevrouw Sophie De Vos, schepen Openbare Ruimte, in hetzelfde artikel: "Terzelfder tijd zijn er weinig terrassen in Oudergem. "
Ik beken dat dit antwoord mij verbaasd heeft; het getuigt van een zeker fatalisme wat betreft het gebrek aan handelsanimatie in de gemeente.
Mijn vragen luiden als volgt:
  • Hoeveel terrassen zijn er op het grondgebied van de gemeente Oudergem?
  • Is dit aantal volgens u voldoende?
  • Wat doet u/wat bent u van plan te doen om het dynamisme te verbeteren van de horeca in Oudergem?
  • Hoe kan dit gerealiseerd worden rekening houdend met een goede verstandhouding tussen de horeca en de omwonenden? 
Ik dank u.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Antwoord van mevrouw Elise Willame, schepen
Geachte heer Van Gorp,
Bedankt voor uw vraag.
De gemeente Oudergem heeft op haar grondgebied een zestigtal horecazaken. Dit is volgens mij een niet te verwaarlozen aantal.
Het college moedigt een proactieve aanpak aan wat betreft het installeren en steunen van de horeca. Hieronder enkele voorbeelden:
  • In 2016 heeft het college beslist, na een uitgebreid onderzoek bij de handelaars van Oudergem, de gemeentebelasting op de openbare ruimte voor de handelaars af te schaffen. Dit betekent dat geen enkele handelaar nog belasting moet betalen bij de installatie van een terras of etalage op de openbare ruimte.
Deze maatregel lijkt de volledige sector genoegdoening te geven. Bovendien worden bijna geen processen-verbaal meer opgemaakt in geval van inbreuk op het politiereglement wegens het wederrechtelijk gebruik van de openbare ruimte door terrasuitbaters. Gelet op de positieve evaluatie van deze afschaffing zal aan deze vergadering voorgesteld worden deze belasting formeel af te schaffen bij de verlenging van de verschillende belastingen.
  • Een ander voorbeeld: de handelaars die op hun gevel een uithangbord hebben van minstens 3 m2 zijn vrijgesteld van belasting evenals de uitstalramen met een uithangbord van minstens 1,5 m2.
  • De gemeente organiseert verschillende activiteiten om de plaatselijke handelaars te steunen zoals: Marathon Jazz, bezoek van Sinterklaas, weekend van de klant, wedstrijd "Oudergem in de bloemen", kerstmarkt of "apéros du Boulevard".
  • De horecasector wordt ook gesteund door "Label Short Food", toegekend aan de restauranthouders volgens verschillende criteria: 10 producten op de kaart die in België gefabriceerd of gecultiveerd zijn, een "50 km" menu, plat of dessert of een bijzonder recept op de kaart dat een band heeft met Oudergem. Dit label zal binnenkort ook uitgebreid worden tot de voedingszaken.
  • Ten slotte steunt de gemeente de opening van nieuwe handelszaken en laat zij soms de versnelling toe van de verschillende stappen met betrekking tot de opening van nieuwe handelszaken.
Om te antwoorden op uw vraag die betrekking heeft op de verhouding tussen de omwonenden en de handelaars, onderhouden onze diensten regelmatige contacten met de handelaars en de buurtbewoners, zowel de dienst van het wegennet, de gemeenschapswacht als andere. In geval van betwisting stelt de dienst preventie altijd bemiddeling voor. Deze contacten op het terrein maken een dialoog mogelijk wat volgens mij de beste oplossing is en toelaat conflicten te vermijden.