Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-OpenVLD) over de toestand van de straten in de wijk Bassem

Mijnheer de voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren schepenen,
Geachte collega's,
Om de verkeerslichten op het kruispunt van de Vorstlaan en de Herrmann-Debrouxlaan en de vertragingen op de Vorstlaan te vermijden, gebruiken veel automobilisten een 'slimmigheidje': ze nemen de Jacques Bassemstraat en een van de loodrechte straten om zo ver mogelijk op de Vorstlaan uit te komen.
Deze automobilisten rijden vaak te snel, wat de omwonenden zorgen baart, en dit abnormale verkeer in kleine straatjes heeft geleid tot ernstige schade aan het asfalt op de weg. Sommige 'verstrooide' personen zouden zelfs delen van de Bassemstraat in de verboden rijrichting nemen.
Er zijn reeds verschillende pogingen ondernomen om het 'voordelige effect' van de Bassemstraat te voorkomen. Een eenrichtingsstraat verhindert de directe toegang tot de Waversesteenweg. We moeten echter vaststellen dat het resultaat niet volledig bereikt is.
Vandaar onze volgende vragen:
Is de gemeente van plan andere oplossingen te vinden om het verkeer in deze wijk kalmer te laten verlopen? Bijvoorbeeld het invoeren van lokale circulatie (voorbij de ingang van de Delhaize)?
Zijn er werkzaamheden gepland om de toestand van de straten te verbeteren?
Een subsidiaire vraag, die geen betrekking heeft op de mobiliteit, maar wel op dezelfde wijk: het ponton bij de vijver in het Bergagepark is in verval geraakt en de toegang ertoe is afgesloten. Deze situatie blijft aanhouden. Heeft de gemeente zich tot Leefmilieu Brussel gewend opdat die laatste herstellingen zou laten uitvoeren?
Wij danken u.
Martine Maelschalck en Cécile Henrard, gemeenteraadsleden MR-Open VLD
Antwoord van de heer Matthieu Pillois, schepen:
Geachte mevrouw gemeenteraadslid,
Wij hebben inderdaad een moment van spanning in de wijk meegemaakt toen eenrichtingsverkeer werd ingevoerd in de Waversesteenweg voor de reparatie van de beschermingsmuur van het talud van de Bergagegaarde.
Aangezien het niet meer mogelijk was om vanaf de Massart-tuin de steenweg op te rijden, probeerden de voertuigen het verkeerslicht op het kruispunt Herrmann-Debroux te vermijden door de Bassemstraat te nemen.
Sinds het einde van die bouwwerkzaamheden heeft de gemeente Oudergem geen weet meer van nieuwe klachten van omwonenden. Wij gaan wel een telling in de wijk organiseren om de situatie te objectiveren en zo nodig over permanente oplossingen na te denken. Hierover zal ook overleg worden gepleegd met de omwonenden en de handelaars uit de wijk, zoals wij al sinds het begin van deze legislatuur doen wanneer wij ingrepen plannen op het vlak van de openbare ruimte of de mobiliteit in een wijk.
Uw vraag over de toestand van de straten geeft me de kans nogmaals te benadrukken dat de gemeente een diagnose van de voetpaden en de wegen heeft laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau, BRAT, om ons in staat te stellen de toestand van al onze wegen en voetpaden objectief te beoordelen en onze prioriteiten voor ingrepen vast te stellen. Deze diagnose werd voorgelegd aan de gemeenteraad en is sindsdien beschikbaar voor het publiek.
Wat de wijk Bassem betreft, zijn de meeste voetpaden in goede of zeer goede staat. De wegen daarentegen worden beoordeeld als gemiddeld tot slecht.
Op basis van het resultaat van deze diagnose en de technische en budgettaire beperkingen kunnen we inderdaad niet alle straten in de gemeente in hetzelfde jaar afwerken, maar ik kan bevestigen dat een asfaltering van de verschillende straten in de wijk is gepland in het volgende asfalteringsprogramma in 2023.
Ten slotte hebben wij verschillende verzoeken gericht aan het Brussels Gewest betreffende de toestand van de pontons in de parken die door Leefmilieu Brussel worden beheerd, zonder dat deze, zoals u heeft kunnen vaststellen, daadwerkelijk zijn hersteld. Ik kan het gebrek aan actie van de kant van de beheerder van de parken op het gemeentelijke grondgebied alleen maar betreuren en ik zal nogmaals contact met hen opnemen.
Ik hoop dat ik uw vragen zo nauwkeurig mogelijk heb kunnen beantwoorden.

 

 

Zitting van 02.06.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

Benchmarks

 1. 00:06:11 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022 - Goedkeuring
 2. 00:06:20 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:06:35 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:07:20 | Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan andere ambtenaren
 5. 00:07:29 | BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 14.06.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de gewone algemene vergadering van 14.06.2022
 6. 00:11:07 | VIVAQUA - Aanwijziging van één bestuurder
 7. 00:11:45 | Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2021 - Rekening
 8. 00:11:58 | Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2023
 9. 00:12:32 | Triomf Project : Oprichting van een gedeeltelijk CASCO openbaar gebouw voor gemeenschapsvoorzieningen - Goedkeuring van het bestek n° JUR 5-2022 en van de documenten van de opdracht ; goedkeuring van de raming van de werken ; goedkeuring van de begrotingswijziging ; goedkeuring van de plaatsingsprocedure en aanduiding van de afgevaardigde ambtenaar ;
 10. 00:14:03 | Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren
 11. 00:16:23 | "Bruxelles fait son cinéma" – 05.07.2022 – Overeenkomst met « Liberation Films » - Goedkeuring
 12. 00:16:35 | Uitbetaling der toelagen ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022.
 13. 00:16:42 | Subsidie Overeenkomst 2021 in het kader van de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen (DOAGM) - Ministerie van Justitie.
 14. 00:20:57 | Bijstelling van de overeenkomst tussen « OXFAM » en de gemeente Oudergem betreffende het plaatsen van kledingcontainers op het grondgebied van de gemeente Oudergem
 15. 00:21:06 | Aanduiding van de leden van de Onafhankelijke Commissie met het oog op de toewijzing van woningen
 16. 00:21:16 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI): Verlaging van de gewestelijke subsidie aan de preventiedienst
 17. 00:31:20 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gewestelijke subsidie voor de huisvesting van Oekraïners
 18. 00:34:53 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-OpenVLD) over de toestand van de straten in de wijk Bassem