Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de opvangfaciliteiten in de Rood Klooster

Meneer de voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren van de Raad,
Beste collega's,
De site van Rood-Klooster is een prachtige plek waar waarschijnlijk veel gemeenten jaloers op zijn. Door zijn institutionele status is het gebruik ervan echter wat ingewikkeld en moeilijk te begrijpen voor het publiek, dat veel vragen heeft.
Het huisje van de molenaar raakt al jaren in verval zonder dat er doeltreffende maatregelen worden genomen om het te beschermen - laat staan te renoveren.
In de priorwoning is een kwaliteitsrestaurant gevestigd, waarschijnlijk tot grote tevredenheid van de wandelaars, althans wanneer het etablissement open is - wat niet het geval is op feestdagen als deze, door pech, op een dag "vallen" waarop het etablissement gewoonlijk gesloten is.
De in voorgaande jaren geïnstalleerde guinguette is niet vernieuwd voor 2023.
Onze vragen luiden als volgt:
 • Kunt u ons kort in herinnering brengen hoe de verantwoordelijkheden voor de site Rood-Klooster zijn verdeeld tussen het Brussels Gewest en de gemeente?
 • Heeft de gemeente het Gewest gewaarschuwd voor de achteruitgang van het Maison du Meunier?
 • Waarom kon de guinguette dit jaar niet opgezet worden?
 • Had de gemeente zelf een receptie/stand kunnen of willen organiseren, temeer daar de priorwoning niet elke dag open is?
 • Heeft Oudergem plannen om deze prachtige site op te waarderen?
Hartelijk dank,
Martine Maelschalck en Cécile Henrard, MR-Open VLD gemeenteraadsleden
Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, burgemeester:
Kunt u ons kort in herinnering brengen hoe de verantwoordelijkheden voor de site Rood-Klooster zijn verdeeld tussen het Brussels Gewest en de gemeente?
De regio draagt vele hoeden:
De beheerder van het terrein is Leefmilieu Brussel. De gebouwen worden beheerd (of verlaten) door hen of door de Regie der Gebouwen, die sommige ervan aan ons verhuurt. Monumenten en Landschap komt ook tussen zodra er werken nodig zijn (hoewel het de site is die geklasseerd is en niet de gebouwen).
Kortom: tweehoofdig beheer voor de regio, met weinig coördinatie en door de gemeente gehuurde gebouwen (kunstcentrum, kunstenaarsateliers, schuur, groene klassen), enz.
Heeft de gemeente het Gewest gewaarschuwd voor de achteruitgang van het Maison du Meunier?
Ja, regelmatig en zeer recent ook. De Cercle d'Histoire heeft ook veel aandacht voor dit erfgoed en vindt het jammer dat het niet sneller wordt gerenoveerd.
Waarom kon de guinguette dit jaar niet opgezet worden?
Het beheer van de guinguettes is volledig regionaal. De komst van een nieuwe horeca in het huis van de prior is waarschijnlijk de reden voor de afwezigheid van een guinguette.
Zou de gemeente zelf een receptie/bar hebben georganiseerd, of is ze van plan dat te doen, vooral omdat de priorwoning niet elke dag open is?
Hoewel het niet tot de opdracht van de gemeente behoort, en onze huurovereenkomst ons ook niet toestaat het beheer van een cateringbedrijf te organiseren, wordt er gewerkt aan een project voor een centrale ontvangstruimte. De gemeente is zich al een aantal jaren bewust van het ontbreken van een dergelijke voorziening. Enkele jaren geleden werd een vergeefse poging ondernomen door Leefmilieu Brussel (dat logischerwijs verantwoordelijk is voor het onthaal aangezien het de site beheert). Voorlopig is het kunstcentrum verantwoordelijk.
Heeft Oudergem plannen om deze prachtige site op te waarderen?
We hebben hier in deze zaal natuurlijk al vaak over gesproken. De renovatie van de door de gemeente gehuurde gebouwen is aan de gang. Het heeft ons 5 jaar gekost om een bouwvergunning te krijgen (gezien de vele spelers die hierboven zijn beschreven). In september beginnen de werkzaamheden aan het groene klaslokaal.
Vanuit promotioneel oogpunt brengen wij de site zo vaak mogelijk onder de aandacht: belle balade bel rtl, beau vélo de ravel, activiteiten en publicaties van de cercle d'histoire, Kerstdorp, Rood-Kloosterfeest enz.

 

 

Zitting van 01.06.2023 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:03:00 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.04.2023 - Goedkeuring
 2. 00:03:15 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:03:23 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:03:30 | Gegevensbescherming : Verwerkingsovereenkomst : Regionaal Videobewakingsproject - Tijdelijke dienst vaste bewakingscamera's (BPV).
 5. 00:03:48 | Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2024
 6. 00:04:00 | VZW "Le Pavillon" - Dienstjaar 2022 - Rekening
 7. 00:04:08 | Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2022 - Rekening
 8. 00:04:20 | Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2022 - Rekening
 9. 00:04:27 | Gezamenlijke opdracht Gemeente - OCMW betreffende verzekeringsdiensten – Bepaling voorwaarden van het lastenboek en keuze van de wijze van gunning
 10. 00:04:40 | "Bruxelles fait son cinéma" – 06.07.2023 – Overeenkomst met « Liberation Films » - Goedkeuring
 11. 00:05:02 | Verzoek om het schilderij van Marcel Delmée "Paysage avec terrain vague" dat deel uitmaakt van de gemeentelijke collectie te declassificeren en de verkoop van dit schilderij toe te staan voor een bedrag van 250 €.
 12. 00:05:10 | Vernieuwing van het wegdek 2024 tot 2026 - CSC 8-2023 - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek
 13. 00:05:21 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de opvangfaciliteiten in de Rood Klooster
 14. 00:13:44 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het plan voor renovatie van de voetpaden
 15. 00:19:26 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over veiligheid en asociaal gedrag in Sint-Juliaanwijk