Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het lawaai veroorzaakt door de passage van de metro

Mijnheer de voorzitter,  
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren van de Raad,
Beste collega's,
Sinds enkele maanden klagen omwonenden van de metro, tussen de stations Pétillon en Hankar, over lawaai en trillingen wanneer de metro's passeren.
De Stib is gewaarschuwd, maar onderzoekt volgens de pers nog de mogelijke oorzaken van de trillingen. De exploitant heeft slijtage aan de sporen vastgesteld, veroorzaakt door het veelvuldig en intensief passeren van metrotreinen.
Onze vragen luiden als volgt:
 • Heeft de gemeente Stib gewaarschuwd en wat was de reactie?
 • Welke oplossingen ziet Stib om aan deze overlast een einde te maken?
 • Is er gevaar voor de huizen bij de metro (met name de rue de la Molignée)?
Bedankt.
Martine Maelschalck en Cécile Henrard, MR-Open VLD gemeenteraadsleden
 • Antwoord van de heer Matthieu Pillois, Schepen
Raadslid,
Eerst en vooral wil ik u eraan herinneren dat de gemeente in deze materie over zeer weinig hefbomen beschikt om op te treden; dat is de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de MIVB en het Gewest.
Enkele weken geleden werd de gemeente benaderd door bewoners van de Molignéestraat naar aanleiding van een toename van lawaai en trillingen wanneer de metro's onder hun tuinen door rijden. De burgemeester en ik hebben ook bewoners ontvangen om het onderwerp te bespreken. Naar aanleiding van deze vragen hebben wij rechtstreeks contact opgenomen met de MIVB om opheldering te krijgen over de situatie en de oplossingen die zij voornemens is in te voeren.
Ik geef u het laatste antwoord van de MIVB, dat we vorige week nog ontvingen.
De MIVB heeft uiteraard hard gewerkt om het probleem in kaart te brengen en oplossingen te vinden.
Aangezien het probleem zich voordoet op de hele as 1-5 en de klachten vooral geconcentreerd zijn op de Broquevillelaan-Montgomery en in Anderlecht aan de kant van de Veeweide, heeft de MIVB al gepland om in januari twee openbare vergaderingen met de betrokken gemeentebesturen te organiseren om hen uitleg te geven. Ik heb gevraagd een dergelijke vergadering te houden met de inwoners van Oudergem. De MIVB is hier niet tegen.
De MIVB lijkt na veel onderzoek eindelijk de hoofdoorzaak van het probleem te hebben gevonden. Het is een fenomeen van ovalisatie van bepaalde wielen van de metro's, dat abnormale slijtage van de sporen veroorzaakt en lawaai en trillingen veroorzaakt die hoger zijn dan die welke normaal door de passage van een metro worden veroorzaakt.
Uit studies van de MIVB is gebleken dat wanneer onze treinen zijn uitgerust met wielen in perfecte staat, hun impact identiek is en overeenstemt met wat steeds wordt waargenomen bij de nieuwe BOA-treinen (M6).
Op korte termijn wil de MIVB de wielen van de nieuwe metro's om de 60.000 km laten "pitten". Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een geautomatiseerd meetapparaat waarmee per trein kan worden vastgesteld welke wielen preventief moeten worden behandeld en een behandelingsproces kan worden uitgevoerd. De MIVB heeft ook de sporen waar nodig geslepen en de smeersystemen voor de treinen versterkt.
Volgens de MIVB zou de situatie de komende maanden dus moeten normaliseren, want het kost tijd om alle wielen van alle metro's (er zijn 48 wielen per trein!) te behandelen.
Bovendien heeft de MIVB verschillende metingen verricht die lijken aan te tonen dat dit probleem in geen enkel geval schade aan gebouwen kan veroorzaken of heeft veroorzaakt.
Wij zullen deze zaak uiteraard op de voet volgen en de bezorgdheid van de omwonenden blijven doorgeven.
Ik hoop dat ik uw vragen heb kunnen beantwoorden.
Matthieu PILLOIS

 

 

 

Zitting van 22.12.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmark

 1. 00:00:43 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022 - Goedkeuring
 2. 00:00:48 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:03:59 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:04:07 | Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen
 5. 00:04:19 | Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing
 6. 00:06:21 | Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing
 7. 00:06:44 | Belasting Reglement op de gebouwen bestemd voor kantoren - Wijziging
 8. 00:07:39 | Belasting reglement op de banken en financiële instellingen - Wijziging
 9. 00:16:14 | Belasting reglement op de geldautomaten en automatische apparaten die bankverrichtingen toelaten- Instelling
 10. 00:16:59 | Gemeentelijke bijdrage in de politiezone - dienstjaar 2023
 11. 00:17:26 | Begroting van het OCMW - Dienstjaar 2023 – Voorlopige goedkeuring
 12. 01:03:39 | Gemeentebegroting - dienstjaar 2023 - Voorlopige goedkeuring
 13. 01:46:27 | Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2022
 14. 01:46:36 | Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2022 - Begrotingwijziging
 15. 01:47:04 | Toekenning voor 2022 van een eindejaarstoelage.
 16. 01:47:54 | Triomf 160 - Oprichting van een gedeeltelijk casco openbaar gebouw voor gemeenschapsvoorzieningen - Goedkeuring van de gunning van het contract en verhoging van de begroting
 17. 01:48:06 | Jaarverslag 2021 betreffende het humanresourcesmanagement in de gemeente
 18. 01:48:12 | Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 11, 27, 56, 63 t.e.m.66 en 68
 19. 01:48:22 | Reglement van de wedstrijd EXTRA-LARGE in het kader van Kunstensteenweg 2023
 20. 01:48:30 | Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen - saldo in het voordeel van de Oudergem fotoclub Click'Oderghem
 21. 01:48:39 | Aanhangsel van de overeenkomst betreffende de subsidie voor de inventaris van het gemeentelijk bomenbestand (KAP-deel2-2021)
 22. 01:48:47 | Opdracht met betrekking tot de versterking van KAP (klimaatactieprogramma): goedkeuring van de overeenkomst.
 23. 01:48:45 | Klimaatactieprogramma (KAP) – Deel 2 : Overeenkomst betreffende de subsidie voor een haalbaarheidsstudie voor de herinrichting van Vriendschapsplein en de omgeving daarvan, om de UHI-score (Urban Heat Island) van de wijk te verbeteren.
 24. 01:49:08 | Overeenkomst voor het uitlenen van herbruikbare bekers aan derden
 25. 01:49:18 | Subsidie 2022 ten gunste van de sportclubs van Oudergem die hun activiteiten in het sportcentrum van het Zoniënwoud uitoefenen.
 26. 01:49:35 | Charter "Steden en gemeenten voor bemiddeling"
 27. 01:50:45 | Plaatselijk Preventie-en Buurtplan van de Gemeente Oudergem 2022-2024 : overeenkomst, schuldvordering (voorschot 60 %) en geraamd budget.
 28. 01:50:53 | Overeenkomst over de herinrichting van de Visserijstraat door VIVAQUA - Goedkeuring van de overeenkomst
 29. 01:51:03 | Ondertekening van de VIVAQUA-overeenkomst voor pijpenrekken
 30. 01:51:24 | Begroting van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2023 – Voorlopige goedkeuring.
 31. 01:53:19 | Deelname aan het programma voor informatisering en digitale transformatie van de lokale overheden van het Brussels Gewest
 32. 01:54:02 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gemeentelijke kribben - software voor registratiebeheer- uitstel van 01/12/2022
 33. 01:54:07 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het lawaai veroorzaakt door de passage van de metro