Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het plan voor renovatie van de voetpaden

Meneer de voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren van de Raad,
Beste collega's,
Het onderhouden en vernieuwen van voetpaden is een grote uitgave voor een gemeente en het spreekt vanzelf dat de werkzaamheden gefaseerd moeten worden uitgevoerd. Goede voetpaden  zijn echter essentieel voor de veiligheid van voetgangers, en het moet gezegd dat dit niet in alle straten het geval is.
Een voorbeeld: in de Benjamin Janssenlaan hebben wij verschillende bewoners ontmoet die klaagden over de toestand van de voetpaden, met name nadat iemand was gevallen op een losse plaat. Er zijn reparaties uitgevoerd, maar op zeer plaatselijke plaatsen.
Bovendien heeft de raad op 2 mei 2023 besloten een opdracht voor een veiligheidscoördinator te gunnen in het kader van de overheidsopdracht "renovatie identieke bestrating 2023-2025", een teken dat het renovatieproces wordt voortgezet.
Onze vragen luiden als volgt:
 • Wat omvat het renovatieplan voor bestrating 2023-2025?
 • Is het mogelijk een raming te krijgen van het tijdschema en de kosten van de werkzaamheden aan de voor 2023 geplande voetpaden?
 • Zijn alle voor 2022 geplande werkzaamheden voltooid?
Wij danken u voor uw steun,
Martine Maelschalck en Cécile Henrard, MR-Open VLD gemeenteraadsleden
Antwoord van de heer Matthieu Pillois, Schepen :
Raadslid,
Op 2 mei heeft de Raad de aanwijzing van COSEP goedgekeurd voor de coördinatie van de veiligheid op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen in het kader van de beurs voor de renovatie van identieke voetpaden voor de periode 2023-2025.
Ter herinnering: bij de goedkeuring van de buitengewone begroting voor 2023 hebben wij een specifiek bedrag van 300.000 euro uitgetrokken om de gemeentelijke trottoirs in hun oorspronkelijke staat te herstellen. Na goedkeuring van de begroting, en net als voor het wegdek, hebben we besloten om een voorraadcontract te gebruiken. Ter informatie: dit zal op 30 juni ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad, voor een bedrag van 600.000 euro.
Wat de keuze van de te renoveren voetpaden betreft, weet u dat een onafhankelijk adviesbureau de toestand van de wegen en voetpaden in de hele gemeente heeft geëvalueerd. Dankzij deze diagnose konden de investeringen worden toegespitst op de meest problematische zones van Oudergem.
Wat de identieke renovatie van voetpaden betreft, voorziet het programma voor 2023 momenteel in de renovatie van de straten Lessire en Géruzet. Na de verhoging van het budget onderzoeken de diensten momenteel welke straten hieraan kunnen worden toegevoegd, op basis van de door aannemers opgegeven prijzen en de beschikbare personele en financiële middelen. Onder voorbehoud van alle administratieve formaliteiten voor een overheidsopdracht hopen wij tegen eind oktober een aannemer te kunnen aanwijzen.
Ik wil u er echter op wijzen dat het zeer ingewikkeld wordt om identieke renovaties van trottoirs uit te voeren zonder een bouwvergunning aan te vragen. De laatste wijziging van de regionale ordonnantie, verbiedt namelijk de identieke renovatie van voetpaden die niet voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige voorschriften, waaronder een minimale breedte van 1,5 meter. Zodra we een bouwvergunning moeten aanvragen, moeten we werken aan een uitgebreidere herinrichting van het wegennet, gezien de veelheid aan regionale voorschriften voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit vereist grotere budgetten en langere administratieve procedures. 
Tegen 2022/2023 zullen de Zwartkeeltjeslaan en de rotonde van de Chaudronlaan voltooid zijn. Er zijn ook nieuwe herinrichtingen gepland. Zo zullen de werken aan de Daniel Boonlaan zeer binnenkort van start gaan. Wij wachten ook op de afgifte van de bouwvergunning door het Gewest voor de Dorpelingstraat. Ook voor de heraanleg van het Heilig-Hartsquare wachten we op de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning. Ten slotte hebben wij plannen ingediend voor de herinrichting van het Parc des Princes, met de aanleg van nieuwe ontmoetingszones. De Daniel Boonlaan en het Parc des Princes waren gepland voor 2022, maar door de langdurige administratieve procedures en de inflatie hebben we deze projecten moeten uitstellen.
Ook voor de Geyskenslaan en de Oude Molenstraat en de Papiermolenstraat zullen nieuwe herinrichtingsstudies worden gestart.
Ik hoop dat ik uw vragen heb kunnen beantwoorden.
Matthieu PILLOIS

 

 

Zitting van 01.06.2023 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:03:00 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.04.2023 - Goedkeuring
 2. 00:03:15 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:03:23 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:03:30 | Gegevensbescherming : Verwerkingsovereenkomst : Regionaal Videobewakingsproject - Tijdelijke dienst vaste bewakingscamera's (BPV).
 5. 00:03:48 | Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2024
 6. 00:04:00 | VZW "Le Pavillon" - Dienstjaar 2022 - Rekening
 7. 00:04:08 | Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2022 - Rekening
 8. 00:04:20 | Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2022 - Rekening
 9. 00:04:27 | Gezamenlijke opdracht Gemeente - OCMW betreffende verzekeringsdiensten – Bepaling voorwaarden van het lastenboek en keuze van de wijze van gunning
 10. 00:04:40 | "Bruxelles fait son cinéma" – 06.07.2023 – Overeenkomst met « Liberation Films » - Goedkeuring
 11. 00:05:02 | Verzoek om het schilderij van Marcel Delmée "Paysage avec terrain vague" dat deel uitmaakt van de gemeentelijke collectie te declassificeren en de verkoop van dit schilderij toe te staan voor een bedrag van 250 €.
 12. 00:05:10 | Vernieuwing van het wegdek 2024 tot 2026 - CSC 8-2023 - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek
 13. 00:05:21 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de opvangfaciliteiten in de Rood Klooster
 14. 00:13:44 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het plan voor renovatie van de voetpaden
 15. 00:19:26 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over veiligheid en asociaal gedrag in Sint-Juliaanwijk