Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) ver het door de Samusocial gebruikte gebouw aan de Beaulieulaan

Geachte heer de voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Beste collega's,
Iets meer dan een jaar geleden opende de vzw New Samusocial een nieuwe gezinsopvang in het gebouw aan de Beaulieulaan 22-24 door met de eigenaar van het gebouw een huurcontract voor twee jaar te ondertekenen. Aangezien het Beaulieu-gebouw oorspronkelijk een kantoorgebouw was, was een bouwvergunning nodig om het gebruik ervan te wijzigen.
In zijn antwoord op de mondelinge vragen van mevrouw Lenoir en mevrouw Maelschalck van 24 februari 2022 verklaarde burgemeester Didier Gosuin: "Wij hebben met spoed een in stedenbouw gespecialiseerde advocaat geraadpleegd om ons standpunt te onderbouwen en wij hebben zijn analyse aan Samusocial, de staatssecretaris voor Stedenbouw en Stedelijk Brussel, doen toekomen". Enkele dagen na ontvangst van de analyse van de advocaat van de gemeente heeft deze begin februari een uitdrukkelijke beslissing genomen om af te zien van de stedenbouwkundige vergunning. Deze vrijstelling geldt voor een periode van 3 maanden en kan niet worden verlengd. Er zal dus een stedenbouwkundige vergunning moeten worden ingediend en een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Naar onze mening is dit te laat, aangezien het centrum al open is en een huurcontract van 2 jaar heeft getekend met de eigenaar van het gebouw.
De VZW Samusocial rechtvaardigde haar tijdelijke vestiging op de site van Beaulieu door een noodsituatie die verband hield met de vertraging van de renovatie van het Poincaré-centrum en door de beslissing van het hotel waar de gezinnen tijdelijk verbleven om zijn activiteiten te hervatten.
Vandaag is het nieuwe Poincaré-gebouw heropend na volledig te zijn gerenoveerd. Dit gebouw is echter gereserveerd voor de noodopvang van alleenstaande mannen en niet voor gezinnen. De Brusselse regering heeft ook een voormalig politiekantoor in Schaarbeek gerenoveerd en omgebouwd tot een nieuw opvangcentrum voor dakloze gezinnen met een capaciteit van 89 bedden.
Tot op heden zijn de locatie Schaarbeek en de locatie Beaulieu de enige twee locaties in Brussel voor de opvang van gezinnen. Ondanks de beloften van de VZW Samusocial en minister Maron om de Beaulieu-site slechts tijdelijk in te zetten, valt moeilijk in te zien hoe het Gewest en de Samusocial het zonder de Beaulieu-site zullen kunnen stellen na het verstrijken van het huurcontract binnen een jaar.
Onze vragen luiden als volgt:
 • Heeft het door de burgemeester op 24 februari 2022 beloofde openbaar onderzoek plaatsgevonden? Is er een behoorlijke aanvraag voor een bouwvergunning ingediend? Is de vergunning verleend?
 • Minister Maron had op 17 maart 2022 voor het Brussels Parlement verklaard dat er voor 300.000 euro aan werkzaamheden in het gebouw moesten worden uitgevoerd. Zijn er werkzaamheden van deze omvang uitgevoerd?
 • Kan het College de gemeenteraad informeren over het huidige gebruik van het Beaulieu-gebouw door de Nieuwe Samusocial vzw? Hoe is dit gebruik geëvolueerd sinds de heropening van de Poincaré-site en de oprichting van de nieuwe site van Schaarbeek voor de opvang van dakloze gezinnen?
 • Het huurcontract tussen de VZW Nieuw Samusocial en de eigenaar van het gebouw loopt over minder dan een jaar af. Wat zijn de plannen van de gemeente en de VZW voor het gebruik van dit gebouw na afloop van het huurcontract en vóór de aanvang van de werkzaamheden voor het nieuwbouwproject op deze plaats?
Wij danken u voor uw steun,
Martine Maelschalck en Cécile Henrard, MR-Open VLD gemeenteraadsleden
 • Antwoord van de heer Alain Lefebvre, Schepen :
Dames en heren van de gemeenteraad,
De vzw Samu Social heeft in maart 2022 bij het Gewest een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend om het gebouw gedurende een beperkte periode te gebruiken voor een sociale voorziening; een opvangcentrum voor gezinnen zonder woning. Het onderzoek van het dossier leidde tot de organisatie van een openbaar onderzoek van 25/05/2022 tot 23/06/2022. Dit onderzoek gaf geen aanleiding tot een reactie. De vergunning werd afgegeven in oktober 2022 voor een periode van 3 jaar. Hiermee is uw eerste vraag beantwoord.
Uiteraard zijn er verbeteringen aangebracht om het gebouw beter bewoonbaar te maken. Het is echter niet aan ons om uw tweede vraag te beantwoorden. Wij houden namelijk geen boekhouding bij van minister Alain Maron.
Momenteel wordt het gebouw nog steeds bewoond door ongeveer 300 mensen en beheerd door de Samu Social overeenkomstig de afgegeven vergunning.
Zowel de eigenaar als de bewoner hoeven ons niet te informeren over hun contractuele relatie. Er is geen informatie ontvangen over de beëindiging van het huidige gebruik, dat zou kunnen doorlopen tot oktober 2025 zonder dat een nieuwe bouwaanvraag nodig is.
Na uw andere vragen te hebben beantwoord, deel ik u mee dat de eigenaar in januari 2023 bij het Gewest een aanvraag heeft ingediend voor een vergunning om het gebouw om te vormen tot woningen (75 woningen), handelsruimte (700 m²) en een kleine kantoorruimte (200 m²).
Deze vergunningsaanvraag werd in november 2022 voorafgegaan door een presentatie aan de omwonenden. Zodra het dossier compleet is, organiseren wij een openbaar onderzoek en, zoals gebruikelijk, een informatiebijeenkomst voor belangstellenden.

 

 

Zitting van 30.03.2023 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:09:50 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 09.02.2023 - Goedkeuring
 2. 00:10:00 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:10:04 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:10:12 | Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan mederwersters
 5. 00:10:19 | BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 18.04.2023 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde
 6. 00:11:32 | Verificatie van de gemeentekas - vierde trimester 2022
 7. 00:11:38 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid - vierde trimester 2022
 8. 00:11:44 | Indiening van een beroep tegen het besluit van 31 januari 2023 van Leefmilieu Brussel betreffende een door de gemeente te betalen administratieve boete voor het afvloeien van regenwater op de Charles Schallerlaan - Machtiging om in rechte op te treden
 9. 00:11:53 | Indiening van een verzoekschrift tot tussenkomst in de vernietigingsprocedure ingedend tegenover de bouwvergunning die op 6 december 2022 door de gedelegeerde ambtenaar is verleend aan S.A. Bataves voor de uitvoering van het WASTRA-project - Machtiging om naar de rechter te stappen
 10. 00:11:57 | Eenzijdig verzoek om voorlopige maatregelen, ingediend bij de president van de rechtbank van eerste aanleg ter voorkoming van de sloop van twee huizen, een garage, een serre en de kap van vier bomen aan de Jacques Bassemstraat 49-55 te 1160 Oudergem - Bekrachtiging van het verzoek en erkenning van de beschikking van 27 januari 2023
 11. 00:12:14 | Bijzonder politiereglement van toepassing op de gemeentelijke parking (Emile Idiersstraat 12 -14) en zijn omgeving - Uitbreiding
 12. 00:12:28 | Kandidatuurdossier in het kader van de ORDONNANTIE VAN 1 DECEMBER 2022 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 13. 00:12:37 | Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte - Wijziging
 14. 00:12:54 | Wijziging van artikel 5.4 "Prioritaire thema's" van het reglement "Gedeelde begroting": integratie van de 2 door de Vergadering van de Inwoners voor het jaar 2023 vastgestelde thema's.
 15. 00:14:38 | Organisatie van de Brusselse Waterdagen (2023) - Overeenkomst tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het domein van Hertoginnedal op 26/03/2023
 16. 00:14:53 | Verlenging van de overeenkomst voor het gebruik van de daken van het sportcentrum Willegems, gelegen in de Dorpsstraat, voor de exploitatie van een bijenstal met maximaal 4 bijenkasten - Goedkeuring
 17. 00:15:05 | Overeenkomst van terbeschikkingstelling van vijf parkeerplaatsen aan het Gymnasium aan "Sint Juliaan De Vlindertuin Basischool".
 18. 00:15:15 | Wijziging van de gemeentelijke verordening betreffende de toekenning van de "Vetocheque"-premie voor huisdieren
 19. 00:15:29 | Overeenkomst betreffende de subsidie met referentie SUB/ANB/2022/ tussen de gewestelijke dienst voor afvalbeheer en de gemeente Oudergem.
 20. 00:15:40 | Belgisch federaal programma voor internationale samenwerking (PIS) 2023-2026 - Specifieke samenwerkingovereenkomst tussen de gemeente Oudergem, de Provincieraad van Ouarzazate (Marokko) en Brulocalis.
 21. 00:15:52 | Strategisch veiligheids- en preventieplan 2023-2024 : tegen 31/03/2023 in te dienen project bij het FOD Binnenlandse Zaken voor het opmaken van de uiteindelijke conventie. - Voorstelling van het Strategisch veiligheids- en preventieplan 2023-2024.
 22. 00:16:09 | Behandeling van de afvalstaffen van het gemeentebestuur van Oudergem voor een periode van 3 jaren - Gunning van de opdracht
 23. 00:16:26 | Brekrachtiging van overeenkomsten voor Peer to Peer Energy Sharing - Klimaatactieplan (KAP)-project
 24. 00:16:40 | Vervanging van de vensters op de "cs du Souverain" (fase 10) - Overeenkomst inzake werken via onderhandse aanbesteding met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van het bestek & goedkeuring van de uitgaven
 25. 00:17:00 | Motie ter ondersteuning van de werknemers van Delhaize Groep
 26. 00:23:17 | Motie om te eisen dat de mening van het Brussels Gewest, de Brusselse gemeenten en hun inwoners in aanmerking worden genomen in de procedure voor de verlenging van de milieuvergunning voor Brussels Airport door de Vlaamse gewestelijke autoriteiten.
 27. 00:28:53 | Mondelinge vraag van Mevrouw Vincianne Lerate (DéFI) over de lancering van de raadpleging van de burgers in het kader van het project "Quartier apaisé" van de Vogelzang
 28. 00:33:55 | Mondeling vraag van de heer Ivo Van Ginneken en mevrouw Anastasia Bakounine (Ecolo-Groen) over de digitalisering van de samenleving en de gevolgen voor de inwoners van Oudergem
 29. 00:46:13 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de prijsstijging van appartementen in Oudergem
 30. 00:55:23 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) ver het door de Samusocial gebruikte gebouw aan de Beaulieulaan