Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160) over de vervanging van het kunstgrasveld T3

Geachte mevrouw de waarnemend burgemeester,
Dames en heren schepenen,
Geachte heer voorzitter van de Raad
Geachte collega's
Enkele dagen geleden heeft mevrouw Fadila Laanan, Brussels staatssecretaris voor Gemeentelijke sportinfrastructuur, gezegd dat zij een bijkomende enveloppe zal vrijmaken voor het vervangen van kunstgrasvelden. Ze zei: "Ik denk dat er verschillende analyses gemaakt kunnen worden, maar ik neem geen enkel risico."
 In december kregen wij al de vraag van burgers die zich zorgen maakten over het mogelijke gevaar van dit soort velden en hebben wij u een vraag gesteld betreffende de vervanging van deze kunstgrasvelden en het standpunt van de gemeente.
In uw schrijven van 30/01 heeft u ons meegedeeld dat terrein T2 dateert van 2003 en T4 van 2005. De vervanging van T2 is dus voorzien omdat het veld het einde van zijn levensduur heeft bereikt en niet omdat u zich zorgen maakt over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid.
Deze vervanging is gepland in 2020 en vormt het voorwerp van een projectfiche die samen met het driejarenplan op 28 februari aan de gemeenteraad werd voorgelegd.
Voor het vervangen van T2 is een bedrag van 400.000 euro voorzien.
De velden zijn met slechts 2 jaar verschil geplaatst. Ik ga er dan ook vanuit dat het vervangen van T4 gepland is in 2022.
Mevrouw de schepen van Sport zei:
"Als mevrouw de minister ons de nodige subsidies geeft, is er geen probleem. Dan kunnen we ook het tweede kunstgrasveld vervangen. Maar in afwachting daarvan is er geen sprake van dat de activiteiten op dit veld opgeschort worden."
Ik heb TWEE OPMERKINGEN:
  1. in zijn gesprek bevestigt de terreinverantwoordelijke dat de kinderen soms (maar niet te vaak) klagen over jeuk
  2. mevrouw de schepen van Sport is dus niet van plan om terrein T4 te vervangen, dat naast T2 ligt, en lijkt zich daar geen zorgen over te maken.
Aangezien het budget dat voorzien is voor de vervanging van een veld 400.000 euro bedraagt, zou het vervangen van beide velden op hetzelfde moment (met dus minder kosten voor de aannemer) dus 800.000 euro of iets minder kosten.
Ik heb de volgende vragen:
  1. Welke subsidie had u voor de vervanging van terrein T2 verwacht bij het opstellen van uw driejarenplan?
  2. Hoeveel extra subsidie zou u kunnen krijgen in het licht van deze bijkomende gewestelijke enveloppe?
Is het op basis van deze nieuwe bedragen niet mogelijk om de twee velden tegelijkertijd te vervangen, wat een einde zou maken aan het debat over het mogelijke gevaar dat zij kunnen vormen?
Ik dank u voor uw antwoord.
Nathalie WYNS, gemeenteraadslid voor Liste Citoyenne 1160
  • Antwoord van mevrouw Eloïse Defosset, schepen
Allereerst moet ik u wijzen op een fout in het antwoord op uw schriftelijke vraag over de kunstgrasvelden.
Terrein T2 werd inderdaad in 2003 aangelegd, maar T4 werd in 2011 vernieuwd. Dat is dus relatief nieuw.
Ik herhaal een deel van mijn antwoord op dezelfde schriftelijke vraag: 
"Onze belangrijkste zorg is uiteraard ons ervan te verzekeren dat er geen enkel gevaar, verbonden aan het gebruik van granulaten van banden in de kunstgrasvelden, bestaat voor de gezondheid van de gebruikers. Bij wijze van voorzorg zal geen enkel risico genomen worden op het ogenblik dat de kunstgrasvelden vernieuwd moeten worden. Het staat vast dat er niet gekozen zal worden voor rubberkorrels maar wel voor erkende alternatieven zoals korrels uit kokosnoot of kurk."
Het is tijd om het terrein T2 te vernieuwen, dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Uit voorzorg neigen wij naar het alternatieve kurk. Ik wil erop wijzen dat dit mijn enige subsidieaanvraag bij het Gewest was, om er zeker van te zijn dat ik de nodige middelen zou krijgen om het veld te vernieuwen. 
Ik heb u ook verteld dat uit geen enkele analyse is gebleken dat er een reëel gevaar voor de gezondheid is. Terrein T4 hoeft niet meteen aangepakt te worden. Ik wil u eraan herinneren dat wij bij de indiening van de subsidieaanvragen niet op de hoogte waren van het bedrag van 10,8 miljoen euro dat blijkbaar was gereserveerd voor de vernieuwing van kunstgrasvelden. Om die reden is T4 niet opgenomen in onze projecten in het driejarenplan.
Dat gezegd zijnde, nu we weten dat deze enveloppe bestaat, zal er een schrijven gericht worden aan mevrouw de Staatssecretaris om antwoorden te krijgen op onze vragen. Met name: is deze enveloppe alleen gereserveerd voor reeds ingediende aanvragen, kunnen we een spontane aanvraag indienen of moeten we op de volgende trein wachten om onze aanvraag in te dienen?
Tot slot moet worden opgemerkt dat als de subsidie voor terrein T2 aan ons wordt toegekend, die 50% van de kosten dekt, vermeerderd met 10% voor kunstgrasvelden