Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Kosten voor huisvesting en planning

Mevrouw de burgemeester, dames en heren van de Raad,
Beste collega's,
Zoals u weet, stijgen de huren in België voortdurend, waardoor de toegang tot fatsoenlijke huisvesting voor veel huishoudens moeilijk wordt.  Onlangs meldde de pers dat van de Brusselse gemeenten, de gemeente Oudergem de gemeente is waar de huurprijzen het meest zijn gestegen.
In de laatste barometer van het CIB Vlaanderen (de Vlaamse afdeling van de Belgische Vastgoedfederatie) blijkt dat de prijs waartegen de huur van een woning in Ouderghem wordt onderhandeld, is gestegen van 997€/maand in 2019 naar 1.259€/maand in 2022.
Onder deze omstandigheden moet de uitbreiding van het aantal sociale woningen en van de volkshuisvesting in het algemeen op het grondgebied van de gemeente een prioriteit zijn.  Hoewel huisvesting een regionale verantwoordelijkheid is, beschikken de gemeenten over hefbomen om dit toegangsbeleid aan te moedigen (aankoop van woningen uit eigen middelen of via gewestelijke subsidies, bijdrage van de particuliere sector via stedenbouwkundige lasten, aanpassing van PPAS, enz.)
Mijn vragen zijn als volgt:
In Oudergem zijn de laatste jaren een groot aantal particuliere woningbouwprojecten ontwikkeld.  Vraagt de gemeente systematisch om de creatie van volkshuisvesting via de stedenbouwkundige lasten?  Zo ja, kunt u mij vertellen hoeveel sociale woningen er zijn gecreëerd en acht u dit voldoende in verhouding tot de behoeften en eisen van de gemeente?  Zo niet, wat zijn de redenen waarom de gemeente deze hefboom niet gebruikt en wat heeft de gemeente de afgelopen 3 jaar gevraagd aan stedenbouwkundige lasten bij vastgoedprojecten?
Dank u voor uw antwoorden.
Vanessa Rigodanzo
Gemeenteraadslid PS

 • Antwoord van de heer Alain Lefebvre, Schepen:

Mevrouw het gemeenteraadslid,
Beste collega's,
Volgens de Monitoring van de wijken, die wordt opgesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bedroeg de gemiddelde huurprijs in Oudergem in 2018 760 €/maand, waarmee Oudergem op de 7ème plaats staat in de rangschikking, met 6 gemeenten met een hogere gemiddelde huurprijs. Helaas zijn deze gegevens nog niet bijgewerkt.
De studies die u noemt zijn alleen gebaseerd op nieuwe huurcontracten die sinds 2018 zijn afgesloten. Deze studie geeft dus niet alle huurprijzen weer. De studie vermeldt niet het aantal huurcontracten dat voor Oudergem in aanmerking is genomen. De beschikbare cijfers tonen inderdaad een zeer bijzondere eigenheid tussen 2021 en 2022 in Oudergem.
Dat gezegd hebbende, laten we overgaan tot uw vragen.
Alleen voor de belangrijkste projecten worden planningsheffingen opgelegd. Sinds enkele jaren zijn dit projecten die door de regio worden beoordeeld. Geen van deze projecten heeft geleid tot de bouw van sociale woningen. Er zij op gewezen dat in geval van renovatie of verbouwing van gebouwen alleen bouwrechten worden geheven op de extra gebouwde m², ook als er sprake is van sloop en herbouw. Het is gemakkelijk te begrijpen dat het bedrag van de planningskosten zeer klein is. De afgelopen 3 jaar hebben 5 afgegeven vergunningen 545.000 euro aan heffingen opgeleverd die aan de gemeente moeten worden terugbetaald. Aangezien het om kleine bedragen gaat, stelde het College voor deze toe te wijzen aan de renovatie van wegen en gemeenschapsvoorzieningen, waarmee het gewest instemde. Een vergunning voor het Chirec-terrein heeft 475.000 euro opgeleverd, die het gewest heeft besloten te besteden aan de bouw van installaties op het Delta-Sud-terrein, waarvan het eigenaar is. Een in de nabije toekomst afgegeven vergunning zou gepaard moeten gaan met ongeveer 100.000 euro aan planningskosten die, als het gewest ze aanvaardt, zullen worden aangewend voor een renovatieproject van een onroerend goed dat onlangs is aangekocht door onze Regie voor het Grondbeleid, die regelmatig het aantal sociale huurwoningen uitbreidt.
Het mechanisme van de stedenbouwkundige lasten laat geen enkele vooruitgang toe bij de bouw van sociale woningen. De aangekondigde herziening van BWRO zou een gelegenheid zijn om de werking ervan te herzien. Ik neem aan dat de minister van Huisvesting hier aandacht voor heeft.

 

 

Zitting van 01.12.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:11:34 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 2. 00:11:58 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 3. 00:12:19 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022 - Goedkeuring
 4. 00:12:25 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 5. 00:12:32 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 6. 00:12:36 | Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan mederwersters
 7. 00:12:55 | Gemeenteraad - Verenigingen - Huishoudelijk reglement artikel 54 quater - Organisatie van de zitting
 8. 00:13:52 | VZW "Atout Projet" – presentatie aan de gemeenteraad
 9. 00:25:22 | VZW Parc Hockey Club – presentatie aan de gemeenteraad
 10. 00:19:21 | VZW Cheval & Forêt – presentatie aan de gemeenteraad
 11. 00:40:33 | Groupe One, Mymarket.brussels – presentatie aan de gemeenteraad
 12. 00:46:36 | Forum van de solidaire verenigingen van Oudergem – presentatie aan de gemeenteraad
 13. 00:50:19 | VZW Den Dam – presentatie aan de gemeenteraad
 14. 00:58:14 | "Tennis Club des Trois Fontaines" VZW – presentatie aan de gemeenteraad
 15. 01:03:18 | Brulocalis - Wijziging van de statuten
 16. 01:03:40 | BRUTELE - Buitengewone algemene vergadering van 13.12.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de buitengewone algemene vergadering van 13.12.2022
 17. 01:06:20 | BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 13.12.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de gewone algemene vergadering van 13.12.2022
 18. 01:07:05 | Persoonsgegevens: Validatie van het specifieke informatiebeveiligingsbeleid - Toegangscontrole
 19. 01:07:24 | Samenwerkingsakkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de uitvoering van het noodplan voor het beleid inzake sociale huisvesting in het Brussels Gewest
 20. 01:08:51 | Vervanging van een Politieraadslid
 21. 01:09:20 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°2 - dienstjaar 2022.
 22. 01:10:03 | Raad voor Sociale Aktie en Solidariteit – Dienstjaar 2021 - Rekening
 23. 01:10:47 | VZW Vereniging ter bevordering van Oudergem - Dienstjaar 2021 - Rekening
 24. 01:11:09 | Stedebouwkundigevergunning voor het slopen van twee huizen, een garage, een serre en het bouwen van een gebouw met twaalf appartementen en het kappen van vier bomen, Jacques Bassemstraat nr 49-55 in 1160 Oudergem - Indiening van een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, van een vordering tot schorsing en van een verzoekschrift tot nietigverklaring voor de Raad van State - Machtiging om naar de rechter te stappen
 25. 01:11:28 | Vordering tot staking ingediend bij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg om de afbraak van twee huizen, een garage, een serre en de kap van vier bomen in de Jacques Bassemstraat 49-55 te 1160 Oudergem te verhinderen - Machtiging om in rechte op te treden
 26. 01:11:48 | Goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot het indienen van kandidaten voor de functie van Opvoeder Econoom bij het "Institut Auderghemois de Promotion Sociale" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.
 27. 01:11:58 | Ratificatie van de goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot kandidaten voor een vervanginginde functie van adjunct-directeur van de GemeentelijkeMuziekacademie "Franz Constant" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.
 28. 01:12:11 | Dossier 18277 - Aanvraag tot afbraak van een bestaande kerkzaal en een kantine, het bouwen van een gebouw met 14 appartementen aan de straatkant en renovatie van een achtergebouw tot 3 ééngezinswoningen, Tervuursesteenweg 125-131 – Overeenkomst
 29. 01:12:36 | Aanhangsel van de overeenkomst betreffende de subsidie voor de uitvoering van het klimaatactieplan (deel 1)
 30. 01:13:56 | Deelneming van de gemeente Oudergem aan de Joblente 2023
 31. 01:15:17 | Bekrachtiging van de overeenkomst voor de organisatie van een opleiding voor kinderverzorger in het Instituut voor Sociale Promotie van Oudergem tussen de gemeente (IAPS en werkgelegenheidsdienst), de Plaatselijke Missie van Etterbeek en Bruxelles-Formation
 32. 01:15:28 | Behandeling van de afvalstaffen van het gemeentebestuur van Oudergem voor een periode van 3 jaren - Overheidsopdracht verdeeld in percelen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 33. 01:15:39 | Renovatie van Daniel Boonlaan - Openbare procedure - Goedkeuring van de verhoging van de begroting voor het project en an de beslissingen van het College van 8 november 2022
 34. 01:17:14 | Project Cairgo Bike. Goedkeuring van de overeenkomst.
 35. 01:17:21 | Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over het heraanlegsproject van de Heilig-Hartsquare
 36. 01:23:00 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gemeentelijke kribben - software voor registratiebeheer
 37. 01:23:12 | Mondelinge vraag van mevrouw Vincianne Lerate (DéFI) over de verlenging van de bewonerskarten
 38. 01:26:30 | Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Samenleven van voetgangers en fietsers op de groene promenade
 39. 01:38:38 | Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Fair Trade Gemeente
 40. 01:44:07 | Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Kosten voor huisvesting en planning
 41. 01:56:22 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : de toekomst van tankstations
 42. 02:05:30 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : informatiebijeenkomsten voor bewoners
 43. 02:13:20 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : parkeren in de commerciële zones van Oudergem
 44. 02:15:54 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : sluiting van de Actiris-vestiging in Oudergem
 45. 02:17:00 | Mondelinge vraag van mevrouw Anastasia Bakounine en de heer François Lebory (ECOLO-GROEN): Sluiting en verhuizing van de Actiris-vestiging in Oudergem