Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS) - Opmaak van de gedetailleerde notulen van de gemeenteraad – Transparantie en goed bestuur

Geachte burgemeester, dames en heren schepenen,
Beste collega’s,
De dag na het sluiten van het meerderheidsakkoord hebben uw beide formaties verklaard dat het akkoord veel belang hecht aan transparantie, goed bestuur en burgerparticipatie.
Ik kan u alleen maar feliciteren met deze richting die u wenst uit te gaan.
In het kader van de maatregelen die u gaat nemen om deze principes toe te passen op onze werking binnen de gemeenteraad, wil ik graag van u vernemen of u zich voorneemt notulen te redigeren die de afspiegeling zijn van de tijdens de zittingen gevoerde besprekingen.
Het gebeurt immers dat agendapunten worden besproken en mondeling worden toegelicht door de meerderheid.  Vandaag echter worden zowel de door de raadslieden gestelde vragen als de door de meerderheid verstrekte toelichting niet opgenomen in de notulen.  Het feit ze niet te vermelden houdt in dat de notulen niet de afspiegeling zijn van het werk dat in de raad wordt verricht en verhindert de burgers - en dit is een fundamenteler probleem - naderhand inzicht te krijgen in de redenen om een bepaald punt goed te keuren.
Er zijn gemeenten in het Brussels gewest (bv. Watermaal-Bosvoorde) die deze vorm van transparantie al in de praktijk brengen.  Heeft de nieuwe meerderheid de intentie om zich daarbij aan te sluiten en op dezelfde wijze te handelen?
Ik dank u voor uw antwoord.
Vanessa Rigodanzo
Gemeenteraadslid PS
  • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, waarnemend burgemeester
Strikt wettelijk gezien moeten de notulen van de raad enkel verslag uitbrengen over de genomen beslissingen en de stemmingen (met eventueel de schriftelijke verantwoordingsstukken van de verkozenen die zich onthouden, die tijdens de zitting worden afgegeven aan de voorzitter).
U vraagt nu een beknopt verslag van de debatten, naar het voorbeeld van - zoals u beweert - Watermaal-Bosvoorde.
Ik kan u meedelen dat de verslagen van de gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde, voor zover ze al te vinden zijn in de doolhof van de website van deze gemeente, met vele maanden vertraging worden gepubliceerd, wat niet echt een blijk is van transparantie.
Ik wil dus graag een tussenoplossing voorstellen die minder zwaar is dan de redactie van een beknopt verslag maar toch de zichtbaarheid van jullie tussenkomsten zal verbeteren; die oplossing bestaat erin een relaas toe te voegen van de uitwisselingen ter gelegenheid van de vragen en antwoorden in het college.
Zo dit voorstel wordt aangenomen, kan een nieuwe wijziging van het huishoudelijk reglement, die in de voorgestelde richting gaat, vanaf begin volgend jaar door het college aan de raad worden voorgesteld.