Mondelinge vraag van Mevrouw Véronique Artus over de benoeming van een coördinator van belanghebbenden voor de aanpak van dakloosheid op ons grondgebied

Uittreksel uit de notulen van het college van 4 oktober :
Procedure voor de coördinatie van de actoren voor de aanpak van "dakloosheid" op het grondgebied van Oudergem (Toegevoegd tijdens de zitting)
Beslist
om de in dit beraad beschreven procedure met betrekking tot de interventie te valideren:
 • maatschappelijk werkers op straat
 • vredeshandhavers
 • van de afdeling openbare werken/wegen
 • het bevoegde OCMW
 • van de politie
met de benoeming van een coördinator (sociale actie) die de informatie centraliseert en de actoren op het terrein harmoniseert, om dubbel werk en/of een slecht uitgevoerde interactie tussen de actoren te voorkomen. Deze coördinator houdt de burgemeester op de hoogte, met inachtneming van ieders beroepsethiek. De burgemeester beslist, met de informatie die zij heeft gekregen, alleen over de sociale overlast die dit verschijnsel met zich meebrengt en beslist op grond daarvan over een bevel tot uitzetting (of niet) door de coördinator in te lichten;
Het College heeft de beraadslaging goedgekeurd.
Dames en heren van het college,
In de notulen van het college van 4 oktober lezen we dat de gemeente een coördinator zal aanstellen
belanghebbenden om dakloosheid op ons grondgebied aan te pakken.
We hebben hier drie vragen over:
 • Van welke afdeling komt de coördinator? Van de gemeentelijke sociale dienst of een andere dienst?
 • U spreekt over de tussenkomst van het bevoegde OCMW, wat bedoelt u met het bevoegde OCMW?
 • U legt ook uit dat de burgemeester alleen zal beslissen over de sociale overlast en zal dan beslissen over een bevel tot uitzetting (of niet): is dit dezelfde procedure die in de andere Brusselse gemeenten wordt toegepast? en waar zult u deze mensen naartoe sturen als ze geen gebruik willen maken van de diensten van ons OCMW of het bevoegde OCMW?
Dank u voor uw antwoorden,
14 oktober 2022,
Véronique Artus
 • Antwoord van Sophie de Vos, burgemeester:
Raadslid,
Ik ben erg blij met uw vraag, die mij de gelegenheid geeft om de verschillende actoren ter plaatse te bedanken voor het geweldige werk dat zij elke dag doen.
Of het nu gaat om maatschappelijk werkers (lokale overheden en OCMW's), vredeshandhavers, straathoekwerkers (SSW's), wegenwerkers, politieagenten of zelfs het Rode Kruis, zij dragen in belangrijke mate bij tot de verbetering van het leven van vele burgers dankzij hun dagelijkse aanwezigheid op het terrein, hun motivatie en hun niet aflatende inzet.
Zo worden daklozen zeer regelmatig en herhaaldelijk gecontacteerd door maatschappelijk werkers en worden zij voortdurend doorverwezen naar centra zoals het Samu social, sociale bijstand, SVK, enz. Deze daklozen hebben uiteenlopende profielen en gedragen zich zeer verschillend. We hebben gevallen van zeer discrete mensen, maar ook gevallen van totaal gedesocialiseerde mensen, soms agressief, met alcoholisme problemen of zelfs psychische stoornissen, waarvan sommigen openbare eigendommen beschadigen. In deze laatste gevallen kan politieoptreden nodig zijn, meestal voor administratieve aanhouding of overbrenging naar een ontnuchteringcel en, in zeldzame gevallen, voor tijdelijke psychiatrische observatie.
Het doel van de opgezette coördinatie is ervoor te zorgen dat alle actoren die in contact staan met daklozen op de hoogte zijn van andere acties die op andere niveaus door andere actoren op het terrein met dezelfde daklozen worden ondernomen, om overbodige of zelfs tegenstrijdige situaties te voorkomen.
Indien een evacuatiebevel moet worden uitgevaardigd, zal dat gebeuren in het licht van de hierboven beschreven algemene situatie en op grond van mijn bevoegdheid ter zake krachtens artikel 135 van de NGW. Noch mijn voorgangers noch ikzelf nemen een bevel van de burgemeester als eerste actie; wij handelen vaak op verzoek van de actoren ter plaatse en in ieder geval na informatie van hen te hebben ontvangen.
Als burgemeester neem ik deze verantwoordelijkheid persoonlijk op me, maar ik ben niet de enige rechter en ik kan me de uitoefening van deze bevoegdheid niet als een eenzame oefening voorstellen. Ik ben een acteur tussen anderen, die tussenkomt in een hecht sociaal netwerk.
Terugkomend op je andere vragen: Het eerste contact met daklozen komt dus van de maatschappelijk werkers (zoals in de notulen van het college staat).
Tijdens de laatste vergadering van alle bij deze kwestie betrokken partijen is besloten dat de gemeentelijke dienst voor sociale actie, die onder de heer MOLDERS ressorteert, verantwoordelijk zal zijn voor de coördinatie van de actoren die bij dakloosheid betrokken zijn.
Als we het over bevoegde OCMW's hebben, bedoelen we dat de meeste daklozen bij een ander OCMW dan dat van onze gemeente zijn ingeschreven. In dit geval,
nemen onze maatschappelijk werkers contact op met de maatschappelijk werkers van de bevoegde OCMW's.
Ten slotte spreekt u over de praktijk in andere gemeenten: wij staan zeker open voor goede praktijken, maar blijven kritisch. Zoals uit de debatten over de gemeentelijke bedelverordeningen is gebleken, is wat sommigen "goede praktijken" noemen niet altijd goede praktijken, en wat wordt opgelegd in territoriale contexten die zeer toeristisch zijn of veel opvangmogelijkheden hebben, is niet noodzakelijk aangepast aan ons grondgebied. Onze diensten zijn op dreef wat betreft de opleiding voor contact met daklozen. Wij hebben ook deelgenomen aan een dag van conferenties en vergaderingen die onlangs door de vereniging zonder winstoogmerk van straatverpleegkundigen werden georganiseerd onder de titel "Van droom naar werkelijkheid: het einde van de dakloosheid in België". Wij zien uit naar een toekomstige, door de GSOB georganiseerde opleiding over dit onderwerp.
Aangezien elk profiel verschillend is, is er bovendien geen formule die zonder onderscheid kan worden toegepast, wat eens te meer de reden is om deze coördinatie tussen alle actoren op het terrein tot stand te brengen...
 

 

 

Zitting van 20.10.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:02:32 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022 - Goedkeuring
 2. 00:02:37 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:02:42 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:02:52 | Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename
 5. 00:03:07 | Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Jasmine Boumraya. Eedaflegging en aanstelling van de heer Ivo Van Ginneken.
 6. 00:04:09 | Gemeenteraad - Voorranglijst
 7. 00:04:16 | Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging
 8. 00:04:22 | Begrotingswijziging nr 3 gewone dienst en nr 4 buitengewone dienst - dienstjaar 2022
 9. 00:04:32 | Overeenkomst voor de overdracht van aandelen van de C.V. En Bord de Soignes aan het gemeentebestuur van Oudergem - Overdracht: 5.775 aandelen (0,29c/aandeel) - Bedrag: 1.674,75 euro
 10. 00:04:55 | Vijfde gemeentelijke kinderdagverblijf, Triomflaan : Principieel akkoord over de aanvraag om infrastructuursubsidie van het “plan Cigogne” voor het onderdeel van het gebouw gelegen op Triomflaan 160 bestemd voor het kinderdagverblijf
 11. 00:05:15 | BASISONDERWIJS - Inter-netwerk territoriale polen - Overeenkomst tussen de Gemeente Oudergem (organiserende overheid van de vier samenwerkende gemeentelijke basisscholen) en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe (organiserende overheid van het scholencentrum "L'Ecole intégrée" (territoriale pool).
 12. 00:05:32 | BASISONDERWIJS - Arbeidsreglement - Gesubsidieerde gemeentelijke basisscholen.
 13. 00:05:51 | Subsidie 2022 ten gunste van de sportverenigingen van Oudergem
 14. 00:06:00 | Belgisch federaal programma voor gemeentelijke internationale samenwerking (PGIS) 2022-2026 - Specifieke samenwerkingovereenkomst tussen de gemeente Oudergem, de gemeente Aït Zineb (Marokko) en Brulocalis.
 15. 00:06:18 | Aanhangsel van de overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling van een dienst van energieboekhouding met Sibelga - bekrachtiging
 16. 00:06:28 | Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de Nederlandstalige culturele en vaderlandslievende verenigingen.
 17. 00:06:46 | Motie ter bestrijding van elke vorm van discriminatie bij de toekenning van federale steun voor energie
 18. 00:28:29 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): « Côté Colline » project
 19. 00:42:39 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : initiatieven om het leren van Nederlands te bevorderen.
 20. 00:54:16 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : besprekingen met Batopin over geldautomaten
 21. 00:59:58 | Mondelinge vraag van de heer Christophe Magdalijns over de uitzetting van personen die het gebouw Waversesteenweg 1085 illegaal bewonen.
 22. 01:04:59 | Mondelinge vraag van Mevrouw Véronique Artus over de benoeming van een coördinator van belanghebbenden voor de aanpak van dakloosheid op ons grondgebied
 23. 01:10:40 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : Stadmus Project