Mondelinge vragen van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI), de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over inbraken in Oudergem

Vraag van mevrouw Carinne Lenoir

Mijnheer de voorzitter,

Geachte mevrouw de burgemeester,

Geachte dames en heren schepenen,

Waarde collega's,

De laatste weken is het aantal getuigenissen van buurtbewoners die het slachtoffer zijn geworden van een inbraak, op de sociale netwerken verveelvoudigd. Onder inbraken moeten natuurlijk zowel de pogingen tot, als de daadwerkelijke diefstallen worden verstaan. 

Zoals we weten, kunnen sociale netwerken een vector zijn voor een vals gevoel van onveiligheid en een vertekening van de werkelijkheid. 

Ik vraag mij dan ook af of deze indruk van een groot aantal inbraken in Oudergem wordt bevestigd door de officiële statistieken en of wij hier te maken hebben met een abnormale stijging of daling ten opzichte van de voorgaande jaren. Welke initiatieven zijn er overigens op gemeentelijk niveau genomen naar de burgers toe om deze situatie tegen te gaan? 

Ik dank u.   

Carinne Lenoir

Gemeenteraadslid

Vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck

Mijnheer de voorzitter,

Mijnheer de burgemeester,

Waarde collega's,

Op de sociale netwerken hebben inwoners van Oudergem onlangs melding gemaakt van feiten van inbraak. De krant "La Capitale" heeft cijfers ingezameld bij de politiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem: per jaar worden in de zone ongeveer 1.000 inbraken of pogingen daartoe geregistreerd, d.w.z. drie feiten per dag. In Oudergem worden ongeveer dertig inbraken per maand geregistreerd, d.w.z. één per dag.

Vorig jaar, in dezelfde omstandigheden, werd de vraag gesteld aan deze raad en aan de politieraad, en werd er geantwoord dat er elk jaar in dezelfde periode een soort "seizoensgebonden" golf van inbraken is.

Dit fatalisme lijkt ons echter niet bevredigend. De publicatie van adviezen aan de burgers en de premie voor het beveiligen van woningen zijn zeker antwoorden, maar volstaan - althans voorlopig - niet om het verschijnsel in te dammen.

Dit is blijkbaar ook de mening van bepaalde bewoners van de Mulderslaan, die onlangs het doelwit was van inbrekers, die een buurtcomité hebben opgericht en met elkaar communiceren via een WhatsApp-groep om hun omgeving in de gaten te houden, meldt het magazine "Bruzz".

Wij gaan niet terugkomen op de statistische kwesties, die reeds verscheidene malen in de gemeenteraad en de politieraad zijn behandeld. In plaats daarvan willen wij het hebben over de preventiemaatregelen, en meer in het bijzonder over de Buurtinformatienetwerken (BIN) - zoals u weet, "partnerschappen tussen de politie, de burgers (buurtbewoners/handelaars) en de lokale overheden om de communicatie in de strijd tegen en de preventie van criminaliteit binnen een bepaalde wijk te verbeteren".

Onze vragen zijn de volgende:

 • Uit het feit dat er in de gemeente Ukkel twee BIN's in voorbereiding zijn, leiden wij af dat de creatie daarvan voortaan in onze hele politiezone mogelijk is. Klopt dat?
 • Bent u op de hoogte van BIN's in voorbereiding in Oudergem?
 • Denkt u niet dat het, voor zover er een omkaderd systeem bestaat, de voorkeur zou verdienen de oprichting van een BIN in bepaalde wijken te steunen, in plaats van de bewoners zelf oplossingen te laten zoeken, met alle risico's van dien?

Wij danken u.

Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD

Antwoord van de heer Didier Gosuin, burgemeester:

Geachte mevrouw het gemeenteraadslid,

Ik dank u voor uw vragen, die ons nog dit jaar in staat zullen stellen te proberen een gevoel van onveiligheid dat vooral door de sociale netwerken en de pers wordt uitgedragen, te objectiveren.

De artikels in La Capitale en La Dernière Heure hebben inderdaad betrekking op een situatie die wij helaas elk jaar meemaken. Ja, tijdens de winterperiode wordt in alle politiezones een stijging van het aantal inbraken (pogingen en diefstallen) vastgesteld. De dagen zijn korter, het wordt sneller donker.

Als we het op jaarbasis bekijken, zien we zelfs een daling ten opzichte van de voorgaande jaren, behalve voor 2020. In 2021 hebben we 326 feiten geregistreerd. In 2020 registreerden we er 269, maar toen bevonden we ons in een speciale periode vanwege de lockdowns die we hebben gekend. In 2019, 415 feiten. In 2018, 337. Als ik verder terugga, tot in 2015, stellen we 354 feiten vast.

Dit zeggen betekent niet dat wij fatalistisch zijn en dat er niets wordt gedaan, zoals u suggereert, mevrouw Maelschalck. Het is een beetje te gemakkelijk om zoiets te zeggen en weinig erkentelijk voor het werk dat elke dag door onze politiekorpsen en door de preventiedienst wordt verricht.

De politiezone mobiliseert immers sterk al haar diensten en teams om rondes en preventieve acties uit te voeren in het kader van de strijd tegen inbraken. Er wordt ook veelvuldig een beroep gedaan op de technopreventiedienst. Zowel het preventieve advies als het advies na een voldongen feit zijn voor bepaalde mensen soms heel waardevol.

Aldus werd er op het grondgebied van de gemeente een aantal bliksemacties ter bestrijding van inbraken uitgevoerd. De recentste mobiliseerde 16 politieagenten gedurende 2 dagen. 46 personen werden gecontroleerd, 9 voertuigen werden onderschept en ook gecontroleerd. In totaal werden er 3 personen gearresteerd, waarvan er twee onder aanhoudingsbevel zijn geplaatst en één een bevestiging heeft gekregen om het grondgebied te verlaten. Ik voeg hieraan toe dat ook 9 buitenlandse minderjarigen van het FEDASIL-centrum zijn gecontroleerd en dat zij allen in orde waren (identificatiepasje), correct omgingen met de politie en zichzelf niets te verwijten hadden. Dit zal het eens te meer mogelijk maken bepaalde hardnekkige vooroordelen uit de wereld te helpen.

Wat uw vragen over de BIN's (Buurtinformatienetwerken) betreft, heeft politiezone Marlow in haar Zonaal Plan 2020-2025 inderdaad beslist om de oprichting van BIN's aan te moedigen en de implementatie ervan te vergemakkelijken. Aldus gaat er in Ukkel een eerste netwerk tot stand worden gebracht. Wij hebben gevraagd om een evaluatie ervan alvorens nieuwe projecten te lanceren, aangezien er verschillende analyses bestaan omtrent de werkelijke doeltreffendheid van dit instrument.

Ik zou er echter aan willen toevoegen dat de sociale netwerken inderdaad een rol spelen bij het verergeren van het gevoel van onveiligheid in onze gemeente. Ik moet ook vaststellen dat bepaalde mensen hun onaangename ervaring liever eerst op de sociale netwerken plaatsen en dat sommigen niet eens een klacht indienen bij de bevoegde diensten. De sociale netwerken zijn geen officieel communicatiekanaal naar de politie- en gemeentediensten toe.

Het is noodzakelijk een klacht in te dienen, vermits dat onze diensten in staat stelt de nodige acties te nemen op het terrein.

Ten slotte zou ik eraan willen toevoegen dat de gemeente blijft investeren in het veiliger maken van de wijken. Ik herinner u eraan dat wij in 2021 een budget van meer dan 100.000 euro hebben vrijgemaakt voor de installatie van nieuwe bewakingscamera's op ons grondgebied. Deze camera's worden momenteel opgesteld en zullen tegen het einde van dit kwartaal operationeel zijn.

Ik dank u.

 

 

 

Zitting van 27.01.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 • 00:06:51 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021 - Goedkeuring
 • 00:07:10 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 • 00:07:28 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 • 00:07:40 |  VZW Senioren Oudergem - samenstelling
 • 00:08:03 | Gegevensbescherming : Gewestelijke videobewakingsproject - Tijdelijke vaste bewakingscameradienst. Principeakkoord
 • 00:08:26 | Gegevensbescherming: Regionaal project bewakingscamera's - Uitrol ANPR 2021-2022
 • 00:08:45 | Klimaatactieprogramma (KAP) – Deel 2 : Overeenkomst betreffende de subsidie voor het uitvoeren van een inventaris van het bomenbestand in de gemeente
 • 00:09:07 | Subsidie 2021 ten gunste van de sportclubs van Oudergem die hun activiteiten in het sportcentrum van het Zoniënwoud uitoefenen.
 • 00:11:32 | Aantekening van een beroep in de rechtbank van eerste aanleg van Brussel tegen de gewestelijke belastingen op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen - Aanslagjaar 2021 - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen - BEDRAG: 3.773,00 € €
 • 00:11:57 | Overheidsopdracht voorbehouden aan de sociale ondernemingen betreffende de reiniging diensten van de gemeentelijke gebouwen - Openbare procedure met Europese bekendmaking - intrekking van de beraadslaging van 30/09/2021 - Goedkeuring van het nieuw bestek en van de andere documenten van de opdracht
 • 00:12:26 | Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing
 • 00:12:43 | Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing
 • 00:12:59 | Wijziging aan het belasting Reglement op de uithangborden
 • 00:13:33 | Gemeentelijke bijdrage in de politiezone - dienstjaar 2022
 • 00:13:48 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 3 - dienstjaar 2021
 • 00:14:00 | Begroting van het OCMW - Dienstjaar 2022 – Voorlopige goedkeuring
 • 00:18:52 | Begroting van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2022 – Voorlopige goedkeuring.
 • 00:22:23 | Gemeentebegroting - dienstjaar 2022 - Voorlopige goedkeuring
 • 01:14:19 | Driejaarlijks plan 2022-2024
 • 01:14:31 | Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2021
 • 01:14:43 | Toekenning voor 2021 van een eindejaarstoelage.
 • 01:14:52 | Toekenning van elektronische ecocheques aan het personeel van de kinderopvangcentra – Goedkeuring van het aanbod van Edenred voor de uitgifte van deze ecocheques.
 • 01:15:10 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het regionaal parkeerbeleid