Mondelinge vragen van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de opening van het opvangcentrum van Samusocial

 • Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI)

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Dames en heren schepenen,
Waarde collega's,

Het aantal daklozen in Brussel stijgt al een heel aantal maanden. Onder deze daklozen bevinden zich veel gezinnen. En de situatie is nog steeds erg gespannen in de opvangvoorzieningen.
Het doel van deze noodstructuren is onderdak te bieden aan de meest kwetsbaren, een eerste aanzet te geven tot psychosociale steun en te trachten duurzame oplossingen te vinden voor degenen die er zijn ondergebracht. Het gebrek aan een inkomen, verlies van huisvesting door inkomensverlies, een inkomen dat te laag is om de huur te betalen, de beëindiging van een huurcontract of intrafamiliaal geweld zijn de voornaamste redenen waarom deze gezinnen op straat belanden.
In deze context hebben wij onlangs kennis genomen van de opening van een nieuw opvangcentrum door Samusocial voor gezinnen zonder verblijfplaats aan de Beaulieulaan 22-24. Dit centrum zou gedurende enkele maanden geopend zijn volgens de mededeling die de buurtbewoners hebben ontvangen. Het moet plaats bieden aan maximaal 350 mensen. Op 18 februari werd ook een informatiebijeenkomst voor de buurtbewoners gehouden.
Hoewel ik begrip kan opbrengen voor de twijfels en angsten van de buurtbewoners van het toekomstige opvangcentrum, mogen wij niet vergeten dat over de beginselen van menselijkheid geen discussie mogelijk is. We moeten deze kwetsbare mensen op een waardige manier opvangen. Dat is een kwestie van waarden, en die zijn de mijne, die van mijn partij en van mijn gemeente.
Niettemin heb ik een aantal vragen over dit onderwerp:

 • Kunt u ons een meer concrete beschrijving geven van het project waarvan sprake? Wat is er precies gepland voor de opvang en de begeleiding van de toekomstige opgevangen gezinnen?
 • Werd de gemeente Oudergem geraadpleegd vóór de beslissing inzake de vestiging van het toekomstige opvangcentrum?
 • Is de gemeente betrokken geweest bij de denkoefening over de bestemming van de site? Is er geen stedenbouwkundige vergunning vereist, gezien een kantoorgebouw wordt omgevormd tot een gebouw voor de opvang van gezinnen? Dit zou een openbaar onderzoek en het advies van een overlegcomité inhouden.
 • Hoe komt het dat de buurtbewoners zo laat zijn ingelicht? Een informatiebijeenkomst op 18 februari voor de opening van het centrum op 21 februari laat erg weinig tijd over voor de buurtbewoners om zich betrokken te voelen.
 • Wat zijn de gevolgen voor de verschillende gemeentediensten?
 • Moet de gemeente Oudergem financieel en/of met menselijke middelen tussenkomen in het beheer van het centrum?
 • Zijn er interacties gepland of mogelijk tussen de buurtbewoners, het verenigingsleven van de gemeente en de jongeren die in het centrum worden gehuisvest?

Ik dank u voor uw antwoorden.
Carinne Lenoir
Gemeenteraadslid

 • Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD)

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Waarde collega's,

Samusocial Brussel heeft besloten om op 21 februari een opvangcentrum voor gezinnen zonder verblijfplaats te openen in een leegstaand gebouw aan de Beaulieulaan 22-24. Sommige buurtbewoners, maar in zeer beperkte mate aangezien het uitsluitend directe omwonenden betreft (niet eens alle bewoners van de desbetreffende straat), werden op 8 februari via een huis-aan-huisbedeling op de hoogte gebracht dat het centrum er twee weken later zou worden gevestigd. Op 18 februari, de laatste werkdag vóór de eigenlijke opening van het centrum, werd op het einde van de dag een informatiebijeenkomst gehouden.
Wij zijn ons er ten volle van bewust dat kansarme personen toegang tot huisvesting moeten hebben. Maar wij stellen ons - eens te meer - vragen bij de haast waarmee de beslissing lijkt te zijn genomen, en vooral over de communicatie hierover met de buurtbewoners. Eens te meer overheerst de indruk dat de verantwoordelijken over deze beslissing op de hoogte waren dat dit waarschijnlijk niet goed zou worden ontvangen, en dat zij er bewust voor hebben gekozen de burgers voor een voldongen feit te stellen.
Bij tijdige informatieverstrekking zou daarentegen een serener debat mogelijk zijn, en zou kunnen worden getracht het samenleven in de wijk te organiseren. Dit samenleven zal met de komst van 350 mensen in één enkel gebouw noodzakelijkerwijs moeten worden opgebouwd.

Onze vragen zijn de volgende:

 • Wanneer, hoe en door wie werd het college in kennis gesteld van de vestiging van dit centrum aan de Beaulieulaan?
 • Wat was uw reactie / welke actie hebt u ondernomen jegens Samusocial enerzijds, en de buurtbewoners anderzijds?
 • Als het college al sinds december op de hoogte was van het project, zoals wij op de informatiebijeenkomst hebben vernomen, waarom hebt u de buurtbewoners dan niet op eigen initiatief ingelicht? In de plaats daarvan heeft de burgemeester de buurtbewoners geantwoord dat de gemeente "zeer laat op de hoogte was gebracht" en de details van de operatie pas "eind januari" had ontvangen. Vanaf die dag hebt u blijkbaar zorgvuldig gehandeld, want er hebben al twee vergaderingen met alle betrokken instanties plaatsgevonden.
 • Wat is de gemeente van plan te ondernemen op de volgende gebieden:
  • openbare diensten (scholen, vervoer, enz.)?
  • de sereniteit en veiligheid in de wijk - is de politie ook betrokken bij dit project?
  • de samenwerking met de MIVB om de veiligheid in het metrostation Beaulieu en op de esplanade te verzekeren?
 • Wat zijn de financiële gevolgen van deze ingebruikneming voor de gemeente?
 • Als wij ons niet vergissen, voorziet het RPA in de vervanging van dit gebouw door een ander gebouw dat bestemd is voor huisvesting? Kunt u dat bevestigen?
 • Het gebouw waarin het centrum wordt ondergebracht was tot voor kort eigendom van de Europese Commissie. Het valt dan ook te vrezen dat het beleid van voldongen feiten ook zal worden toegepast voor de andere gebouwen die door de Europese Commissie zijn verlaten. Hebt u nog steeds geen informatie over het gebruik dat zal worden gemaakt van de andere gebouwen aan de Beaulieulaan (met uitzondering van het gebouw onderaan de straat)?
 • Welke maatregelen denkt u te nemen om uzelf (en de buurtbewoners) niet langer voor voldongen feiten te stellen?

Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD

 • Antwoord van de heer Didier Gosuin, burgemeester:

Geachte mevrouwen gemeenteraadsleden,

Ik zou eerst de context van de opening van het opvangcentrum van Samusocial in onze gemeente en de communicatie daaromtrent opnieuw willen schetsen. Ik wil duidelijk stellen dat de gemeente Oudergem geenszins verantwoordelijk is voor het beheer van Samusocial en haar communicatie, noch voor het beleid om centra te openen op het grondgebied van het Brussels Gewest. Dit is een bevoegdheid van de Brusselse regering en de vzw. De gemeente heeft geen beslissing genomen over de opening zelf, en kon dat ook niet doen.

Dit gezegd zijnde, stellen we ook vast dat het aantal daklozen in Brussel al een heel aantal maanden aan het stijgen is. Onder deze daklozen bevinden zich veel gezinnen. En de situatie is nog steeds erg gespannen in de opvangvoorzieningen. In Brussel zijn er immers ongeveer 5.000 daklozen voor een opvangcapaciteit van bijna 1.000 plaatsen.
Het is in deze context dat Samusocial in een zeer algemene e-mail op donderdag 30 december 2021 heeft verzocht om een bijeenkomst met de gemeente. Ik laat u de inhoud van de e-mail beoordelen door hem te citeren: "Met het oog op het gebruik van kantoorruimte als opvangvoorziening voor daklozen in uw gemeente, hadden wij graag een bijeenkomst met u en uw diensten georganiseerd om dit project in ontwikkeling te bespreken."
Het was uiteindelijk tijdens een bijeenkomst op 21 januari 2022 dat wij de draagwijdte van het project, de locatie en de grote lijnen van een tijdschema te horen hebben kregen. Het was ook op deze bijeenkomst dat wij de beslissing van verschillende gewestelijke instanties vernamen om Samusocial vrij te stellen van de verplichting om vooraf een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Volgens onze lezing was een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning vereist. Wij hebben Samusocial hier onmiddellijk op gewezen, evenals op de noodzaak om tijdens het openbaar onderzoek de tijd te nemen om een procedure voor overleg met de wijk op gang te brengen en te werken aan samenwerking met onze diensten.
Daarom hebben wij met spoed een advocaat geraadpleegd die is gespecialiseerde in stedenbouw om ons standpunt te onderbouwen, en hebben wij zijn analyse toegezonden aan Samusocial, aan de staatssecretaris belast met Stedenbouw en aan Urban Brussels. Deze laatste hebben enkele dagen na ontvangst van de analyse van de advocaat van de gemeente, begin februari alleen een uitdrukkelijke beslissing genomen om van de stedenbouwkundige vergunning af te zien. Deze vrijstelling geldt voor een periode van drie maanden en kan niet worden verlengd. Er zal dus tijdig en naar behoren een stedenbouwkundige vergunning moeten worden ingediend, en er zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Naar onze mening te laat, aangezien het centrum reeds geopend zal zijn, en er een tweejarig huurcontract met de eigenaar van het gebouw zal zijn ondertekend.
Het is zeer duidelijk gebleken dat, met de steun van de gewestelijke overheden, Samusocial de wijk voor een voldongen feit zou stellen en dat de dakloze gezinnen op 21 en 22 februari zouden verhuizen. Daarom zijn wij begonnen de gevolgen van de vestiging zo snel mogelijk te beheren.

De gemeentesecretaris werd verzocht een taskforce op te richten waarin de gemeentediensten worden samengebracht, onder meer Preventie, Onderwijs, Kinderopvang en Plaatselijke politie, en een permanent informatiekanaal met het OCMW tot stand te brengen. Het doel was de gemeentediensten op te waarderen en deze aan te passen aan deze infrastructuur.
Half februari hebben wij informatie ontvangen over het profiel van de dakloze gezinnen en Preventie, met name via de straathoekwerkers en de huiswerkschool, Onderwijs en Kinderopvang hebben stappen ondernomen om met de referentiepersonen van Samusocial af te stemmen wat wij de gezinnen kunnen bieden en wat wij wensen met betrekking tot de begeleiding ter plaatse (een kinderdagverblijf bijvoorbeeld).
Zowel de politie als de gemeenschapswachten zijn hierbij betrokken en zullen hun opdrachten in de wijk aanpassen, zoals wij hebben gedaan toen het Fedasil-centrum werd geopend, met enig succes. De plaatselijke politie heeft contact opgenomen met haar collega's van de politie Brussel - Elsene, die toezicht hielden op het President Hotel waar de gezinnen in het centrum vandaan kwamen. De politie is ook betrokken bij de bescherming van sommige dakloze gezinnen, want er zijn veel moeders met kinderen die dakloos zijn geworden als gevolg van huiselijk geweld. De cel Intrafamiliaal geweld van de politie werd daarom gemobiliseerd werd dus ingeroepen.
Dakloze gezinnen hebben een heel ander profiel dan alleenstaande daklozen, die meestal mannen zijn. Uit informatie van de politie van de stad Brussel blijkt dat er zich geen incidenten of problemen hebben voorgedaan die door de dakloze gezinnen zijn veroorzaakt.

Samusocial overlegt met de MIVB en, wat men ook van haar manier van optreden vindt, het blijft een organisatie die zeer professioneel en ondersteunend is geworden.
Wat de interactie met de buurtbewoners en verenigingen betreft, werkt Samusocial hoofdzakelijk met vzw's en personeel dat gespecialiseerd is in de opvang van deze dakloze gezinnen. Zij zal, indien nodig en te gelegener tijd, oproepen tot schenkingen of overlegmomenten met de wijk meedelen.
Het verlies aan kantoorbelasting is bekend (+/- 94.000 euro). De kosten die het gevolg zijn van een toename van de sociale interventies door het OCMW kunnen op dit moment niet becijferd worden. We weten alleen dat de GGC 1,5 VTE zal subsidiëren.
Wat uw vraag over de toekomst van de andere kantoorgebouwen aan de Beaulieulaan betreft, moet ik uw verklaring corrigeren. Het gebouw in kwestie is geen eigendom van de Europese Commissie. Zij was een huurder, net als voor het gebouw onderaan de straat. Zij is daarentegen wel eigenaar van de andere gebouwen en blijft deze in gebruik houden. Dus er zijn geen andere verlaten gebouwen zoals u zegt op de Beaulieulaan.

Kortom, vanaf het moment dat, zoals u zegt, "eens te meer een hoger bestuursniveau, in dit geval het Gewest en de federale regering voor het Fedasil-centrum, bewust de door hen vastgestelde regels met voeten treedt, staat de gemeente machteloos en kan zij zich alleen maar aanpassen aan deze situatie van wetteloosheid om de gevolgen voor de buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken en ervoor te zorgen dat de opgevangen kwetsbare doelgroep niet de dupe wordt van de gevolgen. Hoewel ik begrip kan opbrengen voor de twijfels en angsten van de buurtbewoners van het opvangcentrum en hun kritiek deel op het beleid van voldongen feiten dat de toekomst van de democratie in gevaar brengt, mogen wij niet vergeten dat over de beginselen van menselijkheid geen discussie mogelijk is. We moeten deze kwetsbare mensen op een waardige manier opvangen.

Ik dank u.
 

 

 

Zitting van 24.02.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

Benchmarks

 • 00:07:31 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022 - Goedkeuring
 • 00:07:51 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 • 00:08:02 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 • 00:08:09 | Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan andere ambtenaren
 • 00:08:28 | VZW Senioren Oudergem - samenstelling
 • 00:08:57 | Aanstelling van ambtenaren in hoedanigheid van waarnemende gemeentesecretaris
 • 00:09:14 | Toetreding tot de aankoopcentrale van Net Brussel voor de aankoop van elektrische afvalzuigers
 • 00:09:30 | Toetreding tot de aankoopcentrale van de intercommunale Sibelga voor de begeleiding van de lokale en gewestelijke openbare besturen met het oog op de energetische renovatie van gebouwen of de implementatie van installaties voor de productie van groene stroom (Programma RenoClick)
 • 00:09:53 | Gewestelijk parkeerbeleid - tariefbepaling - advies van de gemeenteraad
 • 00:19:57 | Project Cairgo Bike. Goedkeuring van de overeenkomst.
 • 00:20:53 | Huishoudelijk reglement voor de petanquebaan gelegen op Oude Molenstraat 21-25 en zijn directe omgeving
 • 00:21:19 | Sociaal Fonds van het Gemeentepersoneel - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:21:28 | Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2022.
 • 00:21:50 | Bijakte bij de bezettingsovereenkomst tussen de vzw Le Grès en de Regie voor Grondbeleid betreffende de terbeschikkingstelling van een handelsruimte gelegen te 1160 Oudergem, Steenweg op Waver 1688
 • 00:22:07 | Deelname aan de gecentraliseerde inkoop van collecties via de door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gerealiseerde raamovereenkomst
 • 00:22:29 | Akte van kosteloze overdracht van een deel van het voetpad langs de achteruitbouwstrook Jacques Bassemstraat 1-7
 • 00:22:44 | Wijziging van de overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de bevorderingvan de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak
 • 00:22:58 | International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:23:12 | International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2022 - Herzien begroting
 • 00:23:31 | Gemeentepersoneel : Wijziging van het kader van het administratief en technisch personeel
 • 00:23:48 | Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 11 - uurrooster van het personnel bij de sportcentra
 • 00:24:10 | Mondelinge vragen van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de opening door het Samusocial van een opvangcentrum voor gezinnen zonder woning
 • 00:45:02 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over scooters met zelfbediening
 • 00:48:06 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het algemene recht van voorkoop
 • 00:52:38 | Mondelinge vraag van mevrouwen Marie-Pierre Bauwens et Pauline Vermeiren (ECOLO-GROEN): luchtkwaliteit rond scholen in Oudergem