Motie die oproept tot het behoud van meerdere zones "honden onder controle" in het Zoniënwoud

De gemeenteraad,

Gelet op het Boswetboek;

Gelet op het Natuurplan;

Gelet op het multifunctionele beheerplan voor het Zoniënwoud dat gericht is op een goed onthaal van het publiek, het inspelen op meerdere recreatieve vragen van het publiek en het harmonieus samengaan van verschillende vrijetijdsactiviteiten in het bos; 

Gelet op de Gemeenschappelijke algemene beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigde College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Legislatuur 2019-2024, met zorg voor bescherming en welzijn van de dieren;

Gelet op de wijziging van het Boswetboek, gepland voor het einde van de huidige gewestelijke legislatuur;

Overwegende dat in 2021 op DOG ID 89.204 honden geregistreerd waren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarvan 3.467 te Oudergem;

Gelet op het onvoldoende aantal beveiligde vrije zones voor honden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

Overwegende dat de gemeente Oudergem, naast het Zoniënwoud, slechts één zone heeft, in het Senypark, waar honden niet aan de leiband moeten;

Gelet op de vraag van de gemeente Oudergem aan Leefmilieu Brussel om vanaf de lente 2021 beveiligde vrije zones voor honden te mogen aanleggen in de groene ruimten die beheerd worden door Leefmilieu Brussel;

Gelet op het feit dat lichamelijke inspanning noodzakelijk is voor het welzijn van een hond, onder andere door wandelingen zonder leiband waarbij de hond in alle vrijheid kan ravotten, zijn omgeving verkennen;

Overwegende dat een tekort aan beweging bij een hond kan leiden tot gedragsstoornissen; 

Gelet op het stijgend aantal dodelijke incidenten bij contact tussen hond en ree en de noodzaak om maatregelen te nemen om de wilde fauna te beschermen;

Gelet op het feit dat het bos sinds de pandemie veel bezoekers krijgt en de verschillende bezoekers samen van het bos gebruik moeten kunnen maken;

Gelet op de noodzaak om de oorzaken van verval van het Zoniënwoud in hun geheel te onderzoeken en om oplossingen voor te stellen die alle oorzaken aanpakken;

Gelet op het voorstel van de Stichting van het Zoniënwoud dat een algemeen verbod een zware sanctie betekent voor de eigenaars van de honden die de regels naleven, die het bos en de andere gebruikers eerbiedigen;

Gelet op de beperkte groene ruimte in Oudergem waar honden vrij kunnen ravotten;

Vraagt aan het Brussels Parlement en aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om in het Zoniënwoud in zones te voorzien met een geschikte omvang waar honden vrij mogen lopen, ook genoemd zones "honden onder controle";

Vraagt aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om:

 • aan het publiek een objectieve en volledige analyse van de toestand van het Zoniënwoud ter beschikking te stellen. De oorzaken van verval moeten in hun geheel in aanmerking genomen worden en er moeten oplossingen voorgesteld worden die alle oorzaken aanpakken;
 • een grootschalige communicatiecampagne te voorzien met sensibilisering voor het behoud van het Zoniënwoud met zijn fauna en flora;
 • een "hondenplan" te ontwikkelen in Brussel in overleg met de actoren van dierenwelzijn en de schepenen belast met dierenwelzijn;
 • met behoud van het evenwicht tussen de verschillende gebruikers van de groene ruimte in een stadsbuurt, de aanleg te begunstigen van beveiligde zones voor honden in de gewestelijke en gemeentelijke groene ruimte;
 • vóór elke besluit een overleg te garanderen met de betrokken schepenen van de gemeenten die aan het Zoniënwoud grenzen;
 • te zorgen voor de verbetering van de bewegwijzering om zo duidelijk te maken waar de zones "honden onder controle" zich bevinden;
 • een directe toegang te verzekeren tot de zones "honden onder controle" vanaf de toegangspoorten en -punten van het bos;
 • preventieve maatregelen goed te keuren om de eigenaars van honden bewust te maken van de verplichtingen die op hen rusten;
 • aan de hand van passende maatregelen ervoor te zorgen dat de eigenaars hun honden beter onder controle hebben;
 • strengere straffen te voorzien in geval van een incident met een hond omdat zijn baasje hem niet meer onder controle had en wanneer honden zonder leiband in een beschermingsgebied en in het bosreservaat komen;

Vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om:

 • deze motie te steunen en actief te promoten bij de gewestelijke overheden;
 • in samenwerking met de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de preventieve maatregelen te versterken die de eigenaars van honden bewust maken van hun verplichtingen.

 

 

Zitting van 31.03.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

Benchmarks

 1. 00:08:55 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022 - Goedkeuring
 2. 00:09:14 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:09:29 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:09:45 | Verkiezing van de Voorzitter van de Gemeenteraad
 5. 00:13:32 | Akteneming van de toekenning van de Brusselse Regering van het ontslag van de burgemeester
 6. 00:13:44 | Benoeming van Mw Sophie de Vos als Burgemeester van Oudergem - Aktename
 7. 00:14:01 | Ontslag van een Collegelid als schepen - Aktename
 8. 00:14:17 | Verkiezing en eedaflegging van de Zesde Schepen.
 9. 00:18:11 | Verkiezing en eedaflegging van de Zevende Schepen.
 10. 00:22:00 | Verzoek tot verlening van de titel van ereburgemeester
 11. 00:22:15 | Verlenen van de titel van ereschepen aan mevrouw Jeannine Crucifix
 12. 00:22:29 | Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging
 13. 00:22:44 | BRUTELE - Bestuursmandaat - vervanging
 14. 00:23:28 | SIBELGA / INTERFIN - Vervanging van één bestuurder
 15. 00:23:51 | Motie om verschillende "gecontroleerde honden" zones te handhaven in het Zoniënwoud
 16. 00:29:39 | Organisatie van de Brusselse Waterdagen (2022) - Overeenkomst tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het domein van Hertoginnedal op 27/03/2022
 17. 00:29:51 | Lidmaatschapovereenkomst met de VZW "Panathlon Wallonie-Bruxelles" voor een periode van 3 jaar.
 18. 00:30:05 | Perspective Brussels - Lokale plannen ter preventie van schoolverzuim 2022-2024 : Overeenkomst en schulvordering (1ste schijf van 30 %).
 19. 00:39:48 | Overeenkomst met het Huis van het Nederlands voor het gebruik van de taaliconen.
 20. 00:39:57 | Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31 december 2021
 21. 00:40:03 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31 december 2021
 22. 00:40:10 | Beroep bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel betreffende de gewestbelasting ten laste van houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen - Belastingjaar 2021 - TOTAALBEDRAG: 7.372,52 € - Machtiging om rechtsvordering in te stellen
 23. 00:40:33 | Mondelinge vragen van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI), de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Oudergem
 24. 00:57:27 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over schoolinschakeling
 25. 00:58:10 | Motie waarin wordt gevraagd om toegankelijkheid en nabijheid voor geldautomaten in de gemeente Oudergem