Motie ter bestrijding van elke vorm van discriminatie bij de toekenning van federale steun voor energie

 

De Raad,

Gezien de stijging van de energieprijzen en de gasprijzen in het bijzonder in België;

Gezien de ontstellende bedragen die energieleveranciers van burgers vragen voor hun gasrekening;

Gezien de beslissing van de federale regering om een korting van 135 euro toe te kennen voor de gasfacturen van november, december 2022 en januari, februari en maart '23.

Overwegende dat deze tijdelijke steun echter geen duurzame steun aan de burgers bij stijgende gasprijzen zal bieden;

Overwegende dat een specifieke regeling voor bewoners van gebouwen met een collectieve ketel ten tijde van de publicatie van een persartikel in de voorbereidingsfase van de federale energiepremie nog niet was uitgewerkt;

Overwegende dat de meeste gebouwen van vóór 1975 met een collectieve ketelinstallatie zijn uitgerust;

Dat sommige recente gebouwen ook met een dergelijk verwarmingssysteem zijn uitgerust

Overwegende dat een ruwe schatting aangeeft dat dit 25% van de bevolking van Oudergem betreft

Overwegende dat het niet wenselijk is onderscheid te maken tussen inwoners naar gelang van hun verwarmingsmodel (individueel of collectief);

Overwegende dat een wetsvoorstel houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis voor de fracties van de meerderheid in het Federale Parlement is ingediend (DOC 55 2915/001) en dat het in zijn titel 7 "Energie - toekenning van een federale elektricietits- en gaspremie" in artikel 43 bepaalt dat de federale gaspremie van 135 euro in november '22 en 135 euro in december 2022 zonder onderscheid zal worden toegekend aan alle inwoners, ongeacht hun verwarmingsmodel;

Overwegende dat er voor de meest kwetsbare personen (BVT) die in gebouwen met een collectieve verwarmingsketel wonen, een discriminatie bestaat die sinds februari 2021 voortduurt omdat zij niet van het uitgebreide sociale tarief kunnen genieten; deze personen zullen echter wel van de federale premie van 135 euro per maand kunnen profiteren;

Overwegende dat de toekenning van het uitgebreide sociale tarief aan deze mensen zou hebben geleid tot een verlaging van hun gasrekening met ongeveer 140 euro per maand.

EIST

ten stelligste dat alle burgers strikt gelijk worden behandeld, zowel voor de toekenning van het uitgebreide sociale tarief als voor de toekenning van de maandelijkse energiepremies.

VERZOEKT :

 • Aan het college van burgemeester en schepenen:

 • om deze eis van gelijke behandeling van burgers te ondersteunen;
 • alle regelgevende bepalingen te steunen die de steun zouden harmoniseren en alle vormen van discriminatie tussen burgers zouden opheffen;
 • om zijn bezorgdheid via de burgemeester aan de Conferentie van Burgemeesters door te geven;
 • in samenwerking met het OCMW de nodige juridische stappen te ondernemen indien toekomstige regelingen de verschillen in behandeling handhaven, met name ten aanzien van de meest kwetsbare personen en personen met een inkomen onder de wettelijk vastgestelde inkomensplafonds.

Aan de Federale Regering:

 • onverwijld de wettelijke bepalingen aan te nemen op grond waarvan het uitgebreide sociale tarief kan worden toegekend aan iedereen die aan de sociale of inkomensvoorwaarden voldoet, ongeacht het type verwarming (individueel of collectief);
 • zoals bepaald in het wetsvoorstel, vanaf november 2022 de maandelijkse energie(gas)bonus van 135 euro toe te kennen aan alle burgers, ongeacht hun verwarmingsmethode (individueel of collectief) en dezelfde bepaling voor de gehele betrokken periode in het eerste kwartaal van 2023 vast te stellen;
 • een energieprijsplafond in te voeren als structurele oplossing voor de stijgende energiekosten.

 

 

 

 

Zitting van 20.10.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:02:32 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022 - Goedkeuring
 2. 00:02:37 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:02:42 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:02:52 | Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename
 5. 00:03:07 | Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Jasmine Boumraya. Eedaflegging en aanstelling van de heer Ivo Van Ginneken.
 6. 00:04:09 | Gemeenteraad - Voorranglijst
 7. 00:04:16 | Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging
 8. 00:04:22 | Begrotingswijziging nr 3 gewone dienst en nr 4 buitengewone dienst - dienstjaar 2022
 9. 00:04:32 | Overeenkomst voor de overdracht van aandelen van de C.V. En Bord de Soignes aan het gemeentebestuur van Oudergem - Overdracht: 5.775 aandelen (0,29c/aandeel) - Bedrag: 1.674,75 euro
 10. 00:04:55 | Vijfde gemeentelijke kinderdagverblijf, Triomflaan : Principieel akkoord over de aanvraag om infrastructuursubsidie van het “plan Cigogne” voor het onderdeel van het gebouw gelegen op Triomflaan 160 bestemd voor het kinderdagverblijf
 11. 00:05:15 | BASISONDERWIJS - Inter-netwerk territoriale polen - Overeenkomst tussen de Gemeente Oudergem (organiserende overheid van de vier samenwerkende gemeentelijke basisscholen) en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe (organiserende overheid van het scholencentrum "L'Ecole intégrée" (territoriale pool).
 12. 00:05:32 | BASISONDERWIJS - Arbeidsreglement - Gesubsidieerde gemeentelijke basisscholen.
 13. 00:05:51 | Subsidie 2022 ten gunste van de sportverenigingen van Oudergem
 14. 00:06:00 | Belgisch federaal programma voor gemeentelijke internationale samenwerking (PGIS) 2022-2026 - Specifieke samenwerkingovereenkomst tussen de gemeente Oudergem, de gemeente Aït Zineb (Marokko) en Brulocalis.
 15. 00:06:18 | Aanhangsel van de overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling van een dienst van energieboekhouding met Sibelga - bekrachtiging
 16. 00:06:28 | Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de Nederlandstalige culturele en vaderlandslievende verenigingen.
 17. 00:06:46 | Motie ter bestrijding van elke vorm van discriminatie bij de toekenning van federale steun voor energie
 18. 00:28:29 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): « Côté Colline » project
 19. 00:42:39 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : initiatieven om het leren van Nederlands te bevorderen.
 20. 00:54:16 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : besprekingen met Batopin over geldautomaten
 21. 00:59:58 | Mondelinge vraag van de heer Christophe Magdalijns over de uitzetting van personen die het gebouw Waversesteenweg 1085 illegaal bewonen.
 22. 01:04:59 | Mondelinge vraag van Mevrouw Véronique Artus over de benoeming van een coördinator van belanghebbenden voor de aanpak van dakloosheid op ons grondgebied
 23. 01:10:40 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : Stadmus Project