Nieuws

Terug naar news

Vacature : Loodgieters

Algemene informatie

 • Graad: Polyvalent hulparbeider / Technisch adjunct
 • Niveau: D1-2-3
 • Dienst(en): Wegeniswerken – afdeling "Loodgieters"
 • Vereiste taalcertificaten: nihil

 

Definitie van de functie

De polyvalent hulparbeider van de dienst Wegeniswerken, afdeling "Loodgieters" verleent dagelijks assistentie aan het loodgietersteam bij het onderhoud, herstellingen en werkzaamheden aan de gebouwen van de gemeente, van de Regie en van het OCMW. Hij staat mee in voor de netheid in het atelier, het onderhoud, herstellingen en verschillende werkzaamheden in de gebouwen (sanitaire installaties, verwarming, loodgieterij, dak en andere werken). Hij anticipeert zoveel mogelijk op toekomstige schade en rapporteert bij grotere problemen rechtstreeks aan zijn leidinggevende.

De hulparbeider voor alle werkzaamheden is een polyvalent personeelslid. Hij kan worden ingezet voor andere opdrachten die overeenkomen met zijn kwalificaties en zijn graad.

Die bepaling geldt niet voor "risicofuncties" (functies waarvan de aard en/of de uitoefeningsvoorwaarden zeker een gevaar kunnen inhouden voor de werknemer en/of derden (bv. personeelsleden die door hun functie voertuigen besturen of machines of gereedschappen bedienen waarmee ze zichzelf, hun collega's of derden schade kunnen toebrengen).

 

Opdrachten

Het takenpakket van de functie "polyvalent hulparbeider" van de afdeling "Loodgieters" omvat:

 • Assistentie aan de gekwalificeerde loodgieters bij de installatie en afbraak van een bouwplaats
 • Assistentie bij de opbouw en afbraak van diverse installaties
 • Verschillende onderhoudswerken aan het gebouw
 • Onderhoud van het ter beschikking gestelde gereedschap
 • Opbouw en afbraak van steigers (alle teams samen)
 • Assistentie aan andere teams in de afdeling "Alle werkzaamheden"
 • Instaan voor de diverse opdrachten van openbaar belang en onvoorziene gebeurtenissen

 

Vereiste beroepsvaardigheden (knowhow)

 • Kennis van veiligheid en welzijn op het werk
 • Kennis van de verschillende PBM

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • In staat zijn risico's te beheren: in het kader van zijn collectieve of individuele handelingen heeft hij oog voor situationele risicofactoren die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor zichzelf, anderen, een entiteit of een project. Hij identificeert de elementen die een gevaar vormen en past zijn beslissingen of handelingen aan om die zo veel mogelijk te elimineren of te beperken.
 • Initiatief nemen / autonomie: hij handelt zelfstandig, rekening houdend met de omgeving en de voorschriften.
 • Gedrevenheid en doorzettingsvermogen / actief blijven: hij geeft blijk van energie en is vastbesloten om zijn doelstellingen te bereiken / activiteiten uit te voeren.
 • Flexibiliteit: hij stuurt zijn gedrag en manier van werken bij om efficiënt te werken, op basis van de informatie waarover hij beschikt maar ook op basis van de evolutie van de situatie van de mensen.
 • Samenwerking / teamgeest: hij werkt samen met anderen om gemeenschappelijke doelstellingen (in verband met de opdrachten van de dienst, de instelling of een project) te bereiken. Hij deelt op transparante wijze middelen (kennis, informatie, advies, materialen, lokalen enz.) en draagt bij tot reflectie door steun en solidariteit te tonen.
 • Autonomie, zin voor initiatief, samenwerking en communicatie met anderen, beschikbaarheid, stiptheid en respect voor dienstroosters, goed voorkomen, goed materiaalbeheer en goede huisvader ...

 

Geïnteresseerd? 

Stuur uw kandidatuur (curriculum vitae + motivatiebrief) vóór 16 august 2021 naar de dienst Human Resources van het gemeentebestuur van Oudergem, ter attentie van mevrouw Stéphanie Housiaux, Emile Idiersstraat 12, 1160 Oudergem (of via e-mail naar shousiaux@auderghem.brussels).