Nieuws

Terug naar news

Vacature : Opvoeder - Preventiehuis

 

Het Preventiehuis van Oudergem is op zoek naar een opvoeder voor zijn educatieve cel.

 

Algemene inlichtingen  

 • Graad: administratief secretaris
 • Niveau: B1
 • Dienst: PREVENTIE
 • Arbeidsregeling: voltijds
 • Vereiste taalbrevetten: art. 8 en 9 § 1 (basisniveau)
 • Opleiding: bachelor in de menswetenschappen - hoger onderwijs van het korte type

 

Beschrijving van de functie

De gespecialiseerd opvoeder staat in voor de begeleiding van diverse doelgroepen (kinderen, jongeren, volwassenen of senioren) in een kwetsbare situatie, door het organiseren van acties die het sociale netwerk versterken, met als doel om onder andere het veiligheidsgevoel van de bevolking en de sociale cohesie binnen een bepaald gebied (wijk, gemeente) te vergroten. De functie combineert buurtwerk, educatieve opdrachten (activiteiten om autonomie en verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen) en proactieve begeleiding (mensen in een precaire situatie).

 

Opdrachten

Ondersteuning van de bestaande structuur, die bestaat uit het verstrekken van steun aan de verschillende groepen die deelnemen aan de acties van de educatieve cel van het Preventiehuis. Voorstellen en uitvoeren van projecten in het algemeen en in het bijzonder betreffende vraagstukken in verband met interculturaliteit. Daartoe moet het contact met het publiek worden vergemakkelijkt en moet een vertrouwensrelatie tot stand worden gebracht, met als doel te worden geïdentificeerd en erkend als referentiepersoon. Er zal ook een aanwezigheid worden gevraagd in de wijken van het Transvaal, voornamelijk in verband met de herhaalde aanwezigheid van jongeren of een ander doelpubliek, alsook door het gebruik van een terrein voor een bepaalde activiteit, of op een plaats waarop de hiërarchie zich richt volgens de vaststellingen die zijn gedaan.

De educatieve opdracht omvat verschillende fasen. Organisatie van acties en/of projecten die opvallen en weerklank vinden, waarna in een tweede fase een project kan worden uitgewerkt die de verzelfstandiging van de begunstigde vereist. De zogenaamde bezigheidsactie moet ondergeschikt zijn aan de educatieve actie. Deze educatieve opdracht bestaat erin om mensen aansluiting te laten vinden bij de elementaire waarden van respect, solidariteit en verantwoordelijkheid.

Individuele begeleiding van mensen in zeer precaire situaties of in tijdelijke moeilijkheden. Deze opdracht omvat het stap voor stap begeleiden van mensen in een situatie van verwaarlozing of gevaar - en de andere problemen die eruit voortvloeien - door zelf rechtstreeks op een vraag te reageren en/of door deze personen door te verwijzen naar de bevoegde diensten. Hier moet de opvoeder als een 'draad van Ariadne' fungeren en het netwerk voor de individuele ondersteuning permanent beheren, zodat overlapping en/of verwarring onder de sociale hulpverleners wordt vermeden.

 

Vaardigheden

Vereiste beroepsvaardigheden (knowhow)

 • Kennis van het sociale netwerk van de gemeente en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om adequaat te kunnen doorspelen naar de bevoegde diensten
 • Goede schrijfvaardigheid voor het opstellen van rapporten en het samenstellen van dossiers
 • Vertrouwdheid met de interculturele problematiek
 • Vermogen om over professionele deontologie na te denken
 • Zin voor organisatie, met oog voor de opgelegde deadlines en voor de voorwaarden voor het welslagen van een actie
 • Handigheid, zin voor initiatief
 • Bovendien gespecialiseerd in een specifiek domein (zodat collega's in het kader van bijzondere activiteiten een beroep op hem kunnen doen)
 • Continue toepassing van het beroepsgeheim

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (soft skills)

 • In teamverband kunnen werken
 • Sociaal voelend zijn, d.w.z. oog hebben voor de kwetsbaarheden van anderen en bereid zijn om mensen met problemen te helpen
 • Creatief zijn, nieuwe oplossingen vinden voor nooit eerder opgedoken problemen
 • Plichtsbewust zijn

 

Solliciteren

Stuur uw cv samen met uw motivatiebrief, een kopie van uw identiteitskaart en van uw diploma en een bewijs van goed gedrag en zeden naar het volgende mailadres: admin-preventie@oudergem.brussels.

Uiterste indieningsdatum: uiterlijk op vrijdag 8 oktober 2021.

De geselecteerde kandidaten worden uiterlijk op 13 oktober op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een mondeling sollicitatiegesprek dat plaatsvindt op 18 oktober 2021.