Alle news

29/11

Vacature : OCMW - waarnemend secretaris-generaal

Het OCMW van Oudergem wil zo snel mogelijk een waarnemend secretaris-generaal aanwerven.

 

Inhoud van de betrekking en het profiel

1. Belg of EU-onderdaan zijn;

2. beschikken over minstens vijftien jaar ervaring waarvan minstens twee op A-niveau of een anciënniteit van ten minste zeven jaar tellen in het niveau A voor een ambtenaar die rechtstreeks in het A-niveau werd aangeworven;

3. in het bezit zijn van een master, een diploma hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie of gelijkgesteld, afdeling openbare besturen/administratieve wetenschappen, van het diploma afgeleverd door de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur na het volgen van de basiscyclus van drie jaar in gemeentelijk management of van een diploma na het volgen van een opleiding die beantwoordt aan de volgende criteria:

 • rechtstreeks verstrekt zijn door een universiteit of in samenwerking met één of meerdere universiteiten. De cursussen moeten onder de academische verantwoordelijkheid van universiteitsprofessoren vallen, verstrekt worden op universitair niveau (onderwijseisen en controle op de kennis) en de attesten of diploma’s moeten uitgereikt worden door een universitaire of interuniversitaire jury.
 • cursussen omvatten die verband houden met publiek recht, overheidsfinanciën, overheidsmanagement, en een welbepaald aspect van het openbare, sociale of lokale leven.
 • het geheel van de thema’s dient verband te houden met de uitoefening van de wettelijk vastgelegde lokale en gewestelijke opdrachten en kaderen binnen een institutionele Belgische en Europese context.

4. beschikken over de vereiste ervaring en competenties voor de uitoefening van de volgende opdrachten:

 • de algemene directie van de diensten van het centrum, waarvan hij voor de goede werking en de coördinatie zorgt;
 • de leiding en het dagelijkse beheer van het personeel;
 • het voorzitterschap van het directiecomité;
 • het opstellen van de ontwerpen van personeelsformatie, van een organigram, van opleidingsplannen, van arbeidsreglementen en van het statuut. De secretaris-generaal wordt hierbij ondersteund door de directeur human resources;
 • het onderzoek en de uitvoering, onder meer in het directiecomité, van de beleidshoofdlijnen vervat in de oriëntatienota bedoeld in artikel 72 van voornoemde organieke wet van 08/07/1976;
 • de voorbereiding van de dossiers die aan de raad voor maatschappelijk welzijn en aan het vast bureau worden voorgelegd. De secretaris-generaal heeft de verplichting met de voorzitter te overleggen teneinde de dossiers voor te bereiden die op de dagorde van de bovengenoemde politieke organen staan;
 • het bijwonen, zonder beraadslagende stem, van de vergaderingen van de raad en van het vast bureau. Tevens is de secretaris-generaal belast met het opmaken van de notulen van die vergaderingen en van de overschrijving ervan in daartoe bestemde registers;
 • het kunnen bijwonen van de vergaderingen van alle bijzondere comités;
 • de medeondertekening van alle officiële stukken uitgaande van de raad voor maatschappelijke welzijn, onder meer van de briefwisseling;
 • het in voorkomend geval herinneren aan de geldende rechtsregels, het vermelden van de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en ervoor zorgen dat de door de wet voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen;
 • de verantwoordelijkheid voor de boeking van de erkende vorderingen en van de vastgelegde uitgaven en voor het opmaken van de bevelschriften tot betaling of tot invordering en de medeondertekening ervan;
 • het opmaken van voorontwerpen van begroting op basis van de strategische doelstellingen van het beleidsprogramma. Hij brengt verslag uit aan de voorzitter over het voorontwerp van begroting, met inbegrip van het advies van het directiecomité. Het voorontwerp van begroting wordt bekrachtigd door de voorzitter;
 • de implementatie, organisatie, werking en opvolging van het interne controlesysteem, zoals bedoeld in de artikelen 107bis, 107ter en 107quater van voornoemde organieke wet van 08/07/1976;. Hierover rapporteert hij jaarlijks aan de raad voor maatschappelijk welzijn;
 • het bewaren van het archief.

Intéresse ?

Neem contact op met de heer David STRAATMAN of met mevrouw Michelle GERARD, en bezorg je cv + motivatiebrief voor 22.07.2019 – 12:00.

rh@cpas-auderghem.brussels