Nieuws

Terug naar news

Vacature : verantwoordelijke voor de dienst Belastingen

De Gemeente Oudergem wenst een verantwoordelijke voor de dienst Belastingen aan te werven (Niveau B) (M / V)

 

Toelatingsvoorwaarden :

 • Houder zijn van een bachelor of van een gelijkwaardig erkend diploma of attest;
 • Voldoen aan de toelatingsproeven
 • Houder zijn van de taalattesten elementaire kennis uitgereikt door SELOR is een troef.

Contract  : Contract van beperkte duur van 6 maand - verlengbaar

 

Definitie van de functie

Voor de verwezenlijking van de beslissingen van het College en de Raad draag je de verantwoordelijkheid voor de resultaten van de dienst Belastingen. Je voert en coördineert de taken uit die gericht zijn op een correcte en efficiënte vestiging en invordering van de gemeentebelastingen, met inbegrip van de opvolging van de inningen.

Je leidt het  team en zorgt voor goede onderlinge relaties.

Je geeft aandacht aan kwaliteit en aan de tevredenheid van het publiek

 

Opdrachten

 • Je zorgt ervoor dat de taken inzake de vestiging en de invordering correct worden gepland en gerealiseerd en dat de boekhoudkundige verwerking juist verloopt
 • Je zet je voortdurend in om de fiscale bestanden te vervolledigen en streeft naar een zo groot mogelijke accuraatheid van de fiscale databanken
 • Je werkt actief mee aan de verbetering van automatiseringsprocessen en informaticatoepassingen
 • Je respecteert de wettelijke voorschriften en interne richtlijnen inzake de vestiging en de invordering van de gemeentebelastingen
 • Je informeert op elk moment de belastingplichtigen volledig, correct en overtuigend (schriftelijk en/of mondeling)
 • Je volgt de wetgeving inzake gemeentebelastingen en past het werk/ de werkwijze van de dienst aan indien nodig
 • Je blijft op de hoogte van evoluties in je werkdomein, vertaalt nieuwe ontwikkelingen in concrete acties en hebt oog voor opportuniteiten om de werkzaamheden te optimaliseren.
 • Je coördineert de verwerking van de ingediende aangiften, controleert de juistheid van de aangiften en zorgt voor de tijdige opmaak van belastingkohieren
 • Je verricht onderzoeken om onjuiste aangiftegegevens vast te stellen en volgt vervolgingsdossiers op
 • Je configureert en actualiseert de belastingbestanden op basis van externe databanken (Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank van Ondernemingen, …) en je coördineert de daarmee verband houdende taken
 • Je coördineert de verwerking van fiscaal-boekhoudkundige verrichtingen (betalingen, terugbetalingen en ontheffingen)
 • Je contacteert externe organisaties, besturen, … i.v.m. de toegewezen taken
 • Je staat permanent in contact met andere diensten van het gemeentebestuur (juridische dienst, publieke ruimte, stedenbouw,…) om informatie uit te wisselen
 • Je begeleidt directe medewerkers, staat in voor de coördinatie, de supervisie en de organisatie van de dienst
 • Je zorgt voor een constante diagnose van de werking van de dienst en stelt verbeteringsacties voor
 • Je staat in voor de functionerings- en evaluatiegesprekken
 • Je maakt nota’s en verslagen op en je valideert dossiers, documenten en de inkomende en uitgaande briefwisseling met inbegrip van het opvolgen van de briefwisseling met belastingplichtigen (informatieaanvragen, belastingvrijstellingen, … )
 • Je rapporteert regelmatig over de stand van de invorderingen naar de hiërarchische oversten
 • Je staat in voor de vertalingen van de dienst
 • Je bent de contactpersoon, in samenwerking met de juridische dienst, voor de externe juridische partners
 • Je staat in voor de goede werking van de uitzettingen

 

Gedragscompetenties

Professioneel en integer handelen

Ik sta achter de openbare dienstverlening en respecteer er de grote beginselen van. Ik handel met naleving van de goede beroepspraktijken. Ik waak over de voorrang van het algemeen op het individueel belang.

Eigen werk structureren

Je  bepaalt en organiseert op samenhangende wijze de prioriteiten en de stappen die nodig zijn voor de verwezenlijking van je doelstellingen en/of activiteiten.

Het werk van medewerkers organiseren.

Je bepaalt en organiseert op samenhangende wijze de prioriteiten en stappen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen en activiteiten van je dienst. Je organiseert en optimaliseert de beschikbare hulpmiddelen.

Analyseren

Je identificeert, bestudeert en behandelt de diverse elementen van een situatie op kritische wijze om er de context / de dynamiek / de logische verbanden van te begrijpen en zo te verduidelijken of zelfs voorstellen te doen.

Resultaat gericht werken

Je steekt energie en toont vastberadenheid in het verwezenlijken van je doelstellingen, met veel aandacht voor kwaliteit.

Een team leiden

Om de gestelde doelstellingen te bereiken stuur en motiveer je je  medewerkers en bevorder je  hun onderlinge samenwerking, Je neemt de beslissingen die nuttig zijn voor de goede werking van het team.

Conflicten beheren

Je haalt de lont uit gespannen situaties en schept een omgeving die een serene samenwerking stimuleert om nieuwe conflicten te voorkomen.

Ik blijf kalm en beheer mijn emoties in alle omstandigheden

Ik doe een beroep op de hiërarchie om de actiemogelijkheden te bespreken

 

Technische competenties

Een uitstekend leervermogen is nodig gezien er vormingen zullen gegeven worden die de kandida(a)t(e) moeten toelaten over de nodige technische competenties te beschikken

 • Heel goede kennis van het Frans (mondeling en schriftelijk)
 • Heel goede kennis van de werking van de instellingen.
 • Kennis van de wetgeving die op de functie betrekking heeft, o.a inzake de vestiging en de invordering van de gemeentebelastingen
 • Basiskennis van fiscaal-boekhoudkundige verrichtingen (betalingen, terugbetalingen en ontheffingen)
 • Kennis van basis informaticatoepassingen (Word, Excel, Internet,..).

 

Geïnteresseerd ?

De kandidatuur (C.V. en motivatiebrief) dient overgemaakt te worden aan de dienst Human resources van het Gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat, 12 - 1160 Brussel (of per email aan recrutement@auderghem.irisnet.be ) ten laatste op 6 oktober 2017 , met een kopij van het diploma in bijlage.