Onderhouds- en inrichtingswerken van de asfalt - Opdracht via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande op te stellen - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek.

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 234§4, zoals gewijzigd  door artikel 2 van de ordonnantie van 27 juli 2017 die de nieuwe gemeentewet wijzigt om de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten nader te omschrijven ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten ;
Gelet op de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken ;
Gelet op het ministerieel besluit tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers ;
Gezien de onderhouds- en inrichtingswerken van de asfalt nodig zijn voor de veiligheid van de weggebruikers ,
Gezien het bijzonder lastenboek n° 10/2018 bestemd voor de uitvoering van dit project;
Gezien het onmogelijk is om deze opdracht in percelen te verdelen  omwille van de volgende reden :
  • een overheidsopdracht onderverdeeld in verschillende percelen naargelang de straten en/of wijken creëert een te zware werklast voor het gemeentebestuur om de uitvoering van de verschillende werven te coördineren
  • een overheidsopdracht onderverdeeld in percelen zou een negatieve invloed hebben op de mobiliteit : indien de percelen toegewezen moeten worden aan verschillende ondernemers, zal de verplichting die door de wetgeving inzake overheidsopdrachten wordt opgelegd om de bestelling te melden om de werken te starten binnen een termijn van 45 tot 75 dagen na de kennisgeving van de gunning, leiden tot een verhoging van gelijktijdige uitvoering van werken in verschillende wijken met medebeheer van het verkeer en obstakels voor mobiliteit.
Gezien de totale waarde van de opdracht wordt geraamd op 300.000€ BTW inbegrepen;
Gezien er een bedrag van 300.000 € is voorzien op het artikel 421/735.60 “Asfaltering” van de buitengewone begroting van 2020;
Gezien het publicatiebericht als bijlage ;
BESLIST:
  • de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 15.04.2020(#002/15.04.2020/B/0017#; BOS 42495) te handhaven;
  • om de opdracht voor werken via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking op te stellen en de toewijzingswijze van de opdracht vast te leggen volgens het bijzonder lastenboek n°31/2020 ;
  • om de Heer Didier Schotte aan te duiden als veiligheidscoördinator van de werf voor onderhavige opdracht ;
  • om het publicatiebericht als bijlage goed te keuren ;
  • om de uitgave, geschat op 300.000 € incl. BTW, goed te keuren ;
  • om deze uitgave in te voeren op het artikel 421/735.60 “Asfaltering” van de buitengewone begroting van 2020;
Onderhavige beraadslaging zal, in dubbel exemplaar, overgemaakt worden aan de Heer Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met de Plaatselijke Besturen;