Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van de Heer Bruno COLLARD. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Carinne LENOIR

DE RAAD
Herzien zijn beraadslaging van deze dag, referten #002/24.09.2020/A/0001#, houdende: Overlijden van de Heer Bruno COLLARD - Eerbetoon en akteneming.
Gelet op artikel 58 van de het Brussels gemeentelijke kieswetboek ;
Overwegende dat mevrouw Carinne LENOIR als volgende plaatsvervangend lid is op de lijst tot dewelke Bruno COLLARD behoorde ;
Gelet op het bijkomende onderzoek waaruit blijkt dat mevrouw Carinne LENOIR heeft zonder onderbreking, de verkiesbaarheidsvereist vervulde;
Overwegende dat zij dus moet toegelaten worden tot het afleggen van de eed;
Mevrouw Carinne LENOIR, legt, in de handen van de Burgemeester, de volgende eed af in het Frans; “Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple Belge”.
Mevrouw Carinne LENOIR, na eedaflegging, is aangesteld, verklaart in hoedanigheid van Gemeenteraadslid.
Onderhavige beraadslaging zal worden overgemaakt aan de Heer Minister van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.