Opdracht betreffende de energie prestatie van het gebouw - subsidiëring overeenkomst - hernieuwing van de subsidie-overeenkomst voor het loon van de aagestelde beambte

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 117;
Overwegende wat volgt:
In het kader van de nieuwe Europese wetgeving aangepast aan het Brussels recht inzake de energiebesparing in gebouwen (de “EPB”), heeft het BIM in 2008 aan de Brusselse gemeenten voorgesteld om een medewerker aan te werven die specifiek gelast is met het opvolgen van de EPB-formulieren, die voortaan bij de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen gevoegd dienen te worden.
Een eerste overeenkomst die een subsidie van 100% voorziet van de wedde van de medewerker belast met deze taak, en waarin de beschrijving van zijn opdracht evenals de subsidievoorwaarden opgenomen zijn, werd ondertekend tussen ons gemeentebestuur en het BIM in januari 2009.
De hernieuwing voor 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 van deze overeenkomst inzake de opdracht en de subsidiëring werd ter goedkeuring voorgelegd aan uw Raad op 24/06/10, 24/08/11, 08/01/13, 24/10/13, 23/10/2014, 24/09/2015, 29/09/2016, 29/06/2017, 29/06/2018 en 27/06/2019.
Een nieuwe overeenkomst is nu voor de periode van 01/01/2020 tot en met 31/12/2020 aan de Raad ter goedkeuring voorgelegd.
BESLIST :
  • Om zijn goedkeuring te verlenen aan de vernieuwing van de overeenkomst die het aanhangsel vormt van de huidige beraadslaging en er integraal deel van uitmaakt, en die betrekking heeft op het opvolgen van de EPB-formulieren die bij de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen gevoegd worden.
  • Om de Gemeentesecretaris en de Burgemeester met de uitvoering van dit besluit te lasten.
Onderhavige beraadslaging zal in de vorm van een beknopt verslag overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatslejike Besturen en, in dubbel exemplaar, aan de Minister van Leefmilieu en aan Leefmilieu Brussel.