Opdracht voor diensten voor de aanstelling van een multidisciplinair projectteam dat verantwoordelijk is voor de aanbesteding en de controle op de uitvoering van de restauratie- en renovatiewerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen van het Rood Klooster

DE RAAD
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikelen 234 en 236;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, artikel 41;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de traditionele sectoren;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake opdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies;
Overwegende wat volgt :
Op 04 augustus 2021 heeft het College van Burgemeester en Schepenen de stedenbouwkundige vergunning nr. 02/PFU/679453 gekregen voor de "Renovatie van de gemeentelijke gebouwen Rood met het oog op de bestendiging van de collectieve uitrusting".
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 21.03.2017 heeft besloten de oorspronkelijke opdracht voor architecten te wijzigen door de gunningsprocedure opnieuw op te starten met het oog op de uitvoering van de fasen met betrekking tot de voorbereiding en de gunning van de overheidsopdracht voor de uitvoering van werken en het toezicht op de werken tot de definitieve oplevering. (ref 002/21.03.2017/B/0049)
Aangezien de opdracht een globale opdracht omvat (Architectuur, Speciale technieken, Stabiliteit, Gezondheid en Veiligheid) en om de volgende redenen niet in percelen is verdeeld :
de integratie in één opdracht van de architectonische en ingenieurstaken op het gebied van stabiliteit en speciale technieken, alsmede op het gebied van gezondheid en veiligheid, zijn noodzakelijk om een perfecte coördinatie en een vlotte uitwisseling tussen de ontwerpers en de toezichthouders op de uitvoering te garanderen, rekening houdend met de complexiteit van het project: interventie in het project en tijdens de uitvoering van het project door externe actoren, met name de Dienst voor het Archeologisch Erfgoed (Urban. Brussel), de Directie Cultureel Erfgoed (Urban.Brussels), Leefmilieu Brussel; de noodzaak om de gebouwen te restaureren met behoud van hun historisch aspect, en tegelijk te proberen de energieprestaties van de gebouwen en hun toegankelijkheid te verbeteren;
Overwegende dat de geraamde waarde van de opdracht 250.000 euro bedraagt, inclusief BTW, en dat derhalve gebruik wordt gemaakt van de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
BESLIST :
  • om een opdracht voor diensten op te stellen voor de aanstelling van een multidisciplinair projectteam dat verantwoordelijk is voor de aanbesteding en de controle op de uitvoering van de restauratie- en renovatiewerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen van het Rood Klooster - onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en vaststelling van de voorwaarden voor de gunning van de opdracht overeenkomstig het bijzonder lastenboek n°46/2021
  • om het publicatiebericht als bijlage goed te keuren ;
  • om de uitgave goed te keuren en in te voeren op het artikel 771/724.60 van de buitengewone begroting 2022 (overdracht 2021)
Deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan de minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die bevoegd is voor de lokale besturen.