Bestuur & Politiek

Oudergem in de bloemen - reglement

 

 

Artikel 1. – Principe

Sinds 1982 kent de Gemeente elk jaar voor de periode van 15 mei tot 15 september prijzen toe, bestemd om particulieren en handelaars aan te moedigen, die een bijzondere inspanning doen om de gemeente te verfraaien door bloemenversiering en alzo meewerken aan de verbetering van het leefmilieu in het algemeen.

De notie « bloemenversiering zichtbaar van de openbare weg » moet in de breedste zin verstaan worden : het gaat om elke horizontale versiering (volle grond, kruiken, schelpen, bakken, voeten van bomen, potten...op de grond) of vertikaal (versiering gevels, vensters, balkons, terrassen,...) zichtbaar van de openbare weg.

De deelnemers zijn verzocht 2 foto’s van hun realisatie toe te zenden.

Artikel 2. - Bedrag en aantal prijzen

Het Schepencollege stelt elk jaar aan de Gemeenteraad, het bedrag van het budget bestemd tot deze prijzen voor en stelt het bedrag ervan vast.

Artikel 3. - Deelnemingsvoorwaarden

De wedstrijd is open voor alle privé, morale of fysische personen, die gedurende het overwogen jaar de kosten hebben gedragen voor de bloemenversiering van een gebouw gelegen in de gemeente.

De wedstrijd is niet beperkt tot de personen die hun deelneming hebben laten weten aan het gemeentebestuur ingevolge aankondigingen. Het Schepencollege is belast met het vaststellen van de lijst der deelnemers.

Het beslecht alle geschillen.

Artikel 4. – Jury – Stemwijze

De jury is samengesteld uit de Schepen van Animatie, een afgevaardigde van het Brussels Instituut voor milieubeheer, een afgevaardigde van de Tuinbouwschool Schaller en de verantwoordelijke van de Groendienst van de gemeente.

De leden van de Commissie Animatie van de Gemeenterrad vormen  een onafhankelijke jury, die de prijs voor originaliteit voor om het even welke versiering toekent.

De jury  vergadert op de dag en het uur vastgesteld door het Schepencollege en doet waardevol uitspraak wat ook het aantal aanwezigen zij. De jury wordt voorgezeten door de Schepen van Animatie of door een ander lid van het Schepencollege volgens de voorranglijst.

De gemeentesecretaresse of haar vervanger verzekert het secretariaat der beraadslagingen; het proces-verbaal is ondertekend door alle leden met beraadslagende stem.

De jury kan de deelnemers volgens het type versiering indelen (tuintjes, balkons, handelshuizen, gevels,...).Bovendien kan de jury de beraadslaging volgens eigen goeddunken inrichten. De beslissingen omtrent het klassement en verwijdering worden bij gewone meerderheid genomen, de stem van de voorzitter is overwegend in geval van staking van stemmen.

De besluiten zijn definitief en zonder beroep.
Er kan besloten worden geen prijs toe te kennen.

De bekendmaking van de resultaten wordt uitgevoerd door het Schepencollege.

Artikel 5.

Het College is belast met de uitvoering van huidig reglement en regelt alle bijkomende vragen.