Overeenkomst tussen de Federale Staat en de gemeente Oudergem, voorzien door het koninklijk besluit van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - vernieuwing 2019.

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe gemeentewet, namelijk artikelen 117 en 119bis ;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties ;
Gelet op het Ministerieel besluit van 21 juni 2019 houdende de toekenning van een toelage aan de gemeente Oudergem in het kader van het Groostedenbeleid voor de eerste 7 maanden van jaar 2019 en dat een andere besluit zal genomen worden om het resterende bedrag van de equivalente toelage aan de laatste vijf maanden vast te leggen ;
Sinds 2007 ontvangt de gemeente Oudergem een subsidie voor de aanwerving van een bemiddelaar voor de politiezone die als taak heeft de bemiddelingsprocedure te begeleiden, verplicht voor minderjarigen vanaf 16 jaar, even als de nieuwe GAS wet geeft de toepassing van die maatregel voor minderjarigen vanaf 14 jaar, en facultatief voor meerderjarigen.
Onderhavige overeenkomst heeft betrekking op de vernieuwing van de toelage voor de periode van 1 januari tot 31 december 2019 en werd door het College van Burgemeester en Schepenen op datum van 16 juli 2019 goedgekeurd.
BESLIST
- Neemt kennis van regelingen voor het jaar 2019 als onderdeel van de gemeentelijke administratieve sancties, op basis van een eerste besluit van 21/06/2019 tot toekenning van 7/12 van de subsidie ​​(31.266 €) en een nieuw besluit om te komen voor de komende 5 maanden.
- Zijn akkoord te geven over de overeenkomst 2019 betreffende de vernieuwing van de subsidie van de federale Staat voor de periode van 1 januari tot 31 december 2019, en het op de agenda zetten van de volgende Gemeenteraad voor bekrachtiging.
Onderhavige beraadslaging zal, in de vorm van beknopte omschrijving, aan de heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen alsook aan de heer Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, overgemaakt worden.