Persoonsgegevens: Overeenkomst inzake gegevensverwerking tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken - Give a Day

De Raad,
Gezien Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), artikel 26,
Gelet op artikel 42§1, 1° van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten,
Gelet op de algemene beleidsverklaring,
Gezien de beraadslaging van de Academie van 28/01/2020, referentie 002/28.01.2020/B/0059,
Gezien het engagement van het College van Burgemeester en Schepenen om de acties ter verdediging van de levenskwaliteit van de bedrijven door de Auderghemois systematisch te ondersteunen - en indien nodig te financieren - werd de oprichting van een gemeenschappelijk platform van verenigingen overwogen.
Het creëren van een dergelijk platform heeft een zeer hoge kostprijs.
Na vergelijking met verschillende online vrijwilligersplatforms blijkt dat het 'Give a Day'-aanbod meer in lijn is met de criteria van de missie die in de Algemene Beleidsverklaring wordt toegekend door het interactieve en dynamische 'matching'-management waarin de administratie een rol kan spelen met de vrijwilligers.
Het statuut van 'Geef een dag' en het statuut van de gemeentelijke administratie met betrekking tot hun verantwoordelijkheden in de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de RGPD is vastgesteld op dat van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken
Overeenkomstig artikel 26 “Zij stellen op transparante wijze hun respectieve verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening vast, met name met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de betrokkene en hun respectieve verplichtingen om de in de artikelen 13 en 14 bedoelde informatie te verstrekken (…)”
Deze verplichtingen zijn geformaliseerd in het bijgevoegde document "Overeenkomst inzake gegevensverwerking").
BESLIST
 de overeenkomst inzake gegevensverwerking waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide partijen in overeenstemming met de GDPR wordt geformaliseerd goed te keuren