Persoonsgegevens: Overeenkomst over gegevensverwerking in het kader van de burgerparticipatie

De Raad
Gezien Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), artikel 24,
Gelet op de verklaring inzake het algemeen beleid,
Gezien de beraadslaging van de Academie van 15.10.2019
Overwegiende het nemen van aanvullende juridische waarborgen in verband met de hoedanigheid van onderaannemer van Inventiogroep (Particitiz) in het kader van de burgerparticipatie. 
BESLIST
de overeenkomst inzake gegevensverwerking waarin de verplichtingen van de verwerker in overeenstemming met de DPMR worden geformaliseerd goed te keuren.