Reglement inzake de aanmoediging van gezinnen om woningen te beveiligen en tegen inbraak te beschermen.

Artikel 1 - Adviseur in diefstalpreventie

Elke burger kan gratis advies vragen aan de adviseur in diefstalpreventie als begeleiding bij de beveiliging van zijn/haar woning.

Als onderdeel van een premieaanvraag voor beveiliging is het verplicht dat de adviseur in diefstalpreventie voor en na de uitgevoerde beveiligingswerken langskomt. 

 

Artikel 2 - Budget 

Binnen de grenzen van de voorziene bedragen in de begroting en onder voorbehoud van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de FOD Binnenlandse Zaken toegestane toelagen aan de gemeente krijgt het College van Burgemeester en Schepenen de mogelijkheid een beveiligingspremie om woningen te beveiligen en tegen inbraak te beschermen bestemd voor de burger die in de loop van het begrotingsjaar investeringen uitgevoerd heeft toe te staan.

 

Artikel 3 - Bedrag van de beveiligingspremie

De premie voor beveiligingswerken bedraagt 50% van het geïnvesteerde bedrag met een plafond van € 100 per woning en per jaar.

Voor particulieren met een inkomen dat niet hoger ligt dan de hierna vermelde bedragen kan de premie van 50% van het geïnvesteerde bedrag tot € 400 per woning en per jaar worden begrensd:

  • Aan het gezin waarvan het belastbaar inkomen de € 65.013,43 niet overschrijdt; 
  • Met één persoon ten laste, aan het gezin waarvan het belastbaar inkomen de € 71.080,72 niet overschrijdt; 
  • Met twee personen ten laste, aan het gezin waarvan het belastbaar inkomen de € 74.115,06 niet overschrijdt; 
  • Vanaf 3 personen ten laste wordt het belastbaar inkomen van € 74.115,06 met € 3.034,34 verhoogd per bijkomende persoon. Het vastgesteld belastbaar inkomen mag dan ook niet overschreden worden.

Inkomen van een koppel = ½ van het inkomen van de partner met het laagste inkomen + het volledige inkomen van de andere partner.

 

Artikel 4 – Definities

§3.1. Onder “premie” wordt verstaan: het door de gemeente terugbetaalde bedrag dat een percentage is van de kosten die de burger reeds heeft gemaakt voor de aankoop en de installatie van middelen om zijn woning tegen inbraak te beschermen.

§3.2.  Onder “woning” wordt verstaan: alle appartementen, woningen of onroerende goede-ren, gelegen op het gemeentelijk grondgebied en gebruikt voor privé of semi-privé doeleinden

Binnen het huidige kader kan geen enkele woning die uitsluitend voor commerciële, industriële, bestuurlijke of professionele activiteiten bestemd is een premie ontvangen. 

§3.3. Onder "aanvrager" wordt verstaan: de persoon die het aanvraagdossier indient. Het gaat in andere woorden om de persoon die daadwerkelijk geïnvesteerd heeft om de beveiligingswerken uit te voeren. Bij een positief advies wordt de premie naar de aanvrager overgeschreven, tenzij de aanvrager dat uitdrukkelijk anders aangeeft. 

Aanvragers moeten particulieren zijn (bewoner, huurder, eigenaar). 

§3.4. Onder "gezin" wordt verstaan: het geheel van personen die deel uitmaken van het gezin van de aanvrager, of het nu gaat om personen ten laste of personen met een beroepsinkomen.

 

Artikel 5 - Beveiligingsmaatregelen die in overweging worden genomen

De maatregelen moeten tot de beveiliging van de hele woning bijdragen alsook de inbraakrisico’s verminderen. Dit alles zal op een duidelijke en concrete wijze van beveiligen duiden. Investeringen om woningen te beveiligen worden slechts in overweging genomen als ze bedoeld zijn om inbraakvertragende gevelelementen te leveren en plaatsen.

Louter technologische maatregelen zoals elektronische alarmsystemen en videobewaking komen niet in aanmerking voor een premieaanvraag. 

 

Artikel 6 - Procedures

Voor de beveiligingswerken effectief worden uitgevoerd, vraagt de particulier een huisbezoek van de adviseur in diefstalpreventie aan. Die bezoekaanvraag wordt gericht aan het Preventiehuis (mail naar: adminprevention@auderghem.brussels of bel naar 02/648.14.40).

In het geval dat geen enkel voorafgaand huisbezoek voor de beveiligingswerken door de adviseur in diefstalpreventie uitgevoerd werd, zal de premie niet toegestaan worden, uitgezonderd in de volgende uitzonderlijke omstandigheid: de woning heeft het voorwerp uitgemaakt van een effectieve diefstal en/of een poging tot inbraak. 

Hiervoor is er een bewijs nodig van het bezoek van de politie (het nummer van het proces-verbaal van aangifte moet afgegeven worden)Een aanvrager die met de lijst van prioriteiten opgesteld door de adviseur in diefstalpreventie rekening

houdt, vermindert aanzienlijk het risico dat de beveiliging premie hem/haar geweigerd wordt.

Nadat de werken zijn uitgevoerd, vraagt de particulier een tweede huisbezoek van de adviseur in diefstalpreventie aan. Die stelt vervolgens een controleverslag op met een technisch advies over de beveiliging van de woning.

Het volledige aanvraagdossier moet gericht worden aan het Preventiehuis Oudergem - Waversesteenweg 1326 - uiterlijk op 30 november van het lopende jaar. Het dossier wordt per aangetekende brief verstuurd of rechtstreeks ter plaatse afgegeven, tegen een ontvangstbewijs. Een register met de aanvragen zal in functie van de datum van ontvangst van de dossiers bijgehouden worden, aangezien alle premies worden toegekend volgens chronologische volgorde van de indieningen tot de middelen op zijn.

Het ingediende dossier wordt aan het Schepencollege voorgesteld dat over de toekenning van de premie op basis van de adviezen gegeven door de administratieve en financiële coördinatie van het Preventiehuis enerzijds en de adviseur in diefstalpreventie anderzijds beslist.

Bij een gunstige beslissing volgt het Preventiehuis de uitbetaling van de premie op bij de financiële dienst. Hierbij wordt een betalingstermijn gehanteerd van 30 dagen vanaf de ontvangst van de beslissing van het Schepencollege.

Elke ongunstige beslissing wordt ter kennis van de aanvrager gebracht en zal gemotiveerd zijn.

Onvolledige dossiers worden niet in aanmerking genomen.

 

Artikel 7 - Vereiste stukken voor het aanvraagdossier

  1. Volledig ingevuld aanvraagformulier (bijlage 2);
  2. Originele factuur of exacte kopie van aankopen/werken (leverancier, adres van het goed, datum, betaald bedrag, uitgevoerde werken en/of geleverd(e) product(en), referentienummer van de factuur). Er kunnen meerdere facturen worden ingediend indien er meerdere werkzaamheden aan hetzelfde goed werden uitgevoerd in hetzelfde jaar, maar ze moeten in één enkel dossier gebundeld worden.
  3. Het controleverslag van de adviseur in diefstalpreventie dat u na zijn/haar huisbezoek ontvangt nadat de werken uitgevoerd zijn. 

Bij die drie documenten voegt u de volgende documenten voor een premieaanvraag tot € 400: 

  1. De gezinssamenstelling met alle personen die effectief deel uitmaken van het gezin.
  2. Het aanslagbiljet van de personenbelasting van het lopende jaar of het recentste jaar waarover elk gezinslid met een beroepsinkomen beschikt. Het belastbaar inkomen van heel het gezin zal in acht genomen worden en dit in het kader van de niet te overschrijden inkomstenvoorwaarden.

Indien het niet mogelijk is om een aanslagbiljet voor te leggen, is het nog steeds vereist om een bewijs met details van uw jaarlijks beroepsinkomen voor te leggen.

 

Artikel 8 - Controle en fraude

Elke premie die op basis van een frauduleuze of valse aanvraag toegekend werd zal ingevorderd worden afgezien van eventuele gerechtelijke vervolgingen.

 

Artikel 9 - Toezichthoudende Overheid

Huidig reglement treedt in voege van zodra de Toezichthoudende Overheid haar goedkeuring gegeven heeft.