Reglement van inwendige orde – Gedragscode van toepassing voor de Gemeenschapswachters.

 DEEL 1. – Algemene bepalingen.

A. BEGINSELEN EN KRACHTLIJNEN.

Art. 1. De gemeenschapswachters verzekeren een veiligheidsgevoel en dragen in alle weer en in alle omstandigheden toe tot het vergroten van het veiligheidsgevoel van de burgers en tot de preventie van de openbare overlast en de criminaliteit alsook voor de vaststellende gemeenschapswachters wanneer de omstandigheden hierom vragen, de eerbied van het algemeen politiereglement en het behoud van de openbare orde.

De gemeenschapswachters bevinden zich op het grondgebied van Oudergem met als doel hun werk alsook de gemeente diensten die tevens voor het publiek toegangkelijk zijn beter te laten kennen(bemiddeling, wijkcorrespondenten, opvoeders, …).

Ze luisteren, informeren en relayeren de burger volgens zijn vraagof situatie naar het Preventiehuis.

Ze zijn aan de basis en/of neemen actief deel aan sensibilisatie projecten/preventie door het Preventiehuis tot stand gebracht.

De gemeenschapswachters verwezenlijken hun taken onder de overheid en de verantwoordelijkheid van de Burgemeester en de leidende ambtenaar van de gemeenschapswachters of de delegerende persoon.

Het in voege treden van de geciteerde beginselen en in het algemeen alle andere begrippen van de code vemeldt dat bij elke tussenkomst of actie de gemeenschapswachters volgende waarden moeten hanteren :

Het eerbiedigen en het laten eerbiedigen van de individuëlerechten en vrijheden alsook de waardigheid van elke persoon.

Loyaal zijnten opzichte van de democratische instellingen

Integer, onpartijdig en repectvol zijn ten opzichte van de te toepassen normen

Zin voor verantwoordelijkheid hebben

Bewogen zijn door een instelling gekenmerkt door :
- de beschikbaarheid;
- de kwaliteit van het werk;
- het zoeken van oplossingen in het kader van hun bevoegdheden;
- de eerbied voor zijn medemens ;
- de burgerzin;
- het hoofd aan het agressief gedrag van anderen kunnen bieden en zichzelf in zulke situaties kunnen beheersen ;
- de eerbied voor de taken en haar procedures.

B. VERANTWOORDELIJKHEDEN.


 Art. 2. In de uitvoering van hun taken bieden de gemeenschapswachters elkaar wederzijdse hulp en zorgen voor een doeltreffende samenwerking met de locale politie en de bevoegde gemeente diensten.

De gemeenschapswachters communiceren spontaan via de leidende ambtenaaar of zijn delegerende de opgevangen informatie aan delocale politie en aan de bevoegde gemeente diensten.

Art.3 . De gemeenschapswachters moedigen elkaar aan tot het eerbiedigen van de gedragscode.

De gemeenschapswachters die getuigen zijn van een ernstig overtreden van de regels van de gedragscode die een onmiddellijk en een onherstelbaar nadeel veroorzaken zullen alle maatregelen treffen om aan deze overtreding een einde te stellen.

Met deze instelling zal elke gemeenschapswachter die rechtstreeks getuigen is van een strafbaar en gevaarlijk gedrag, van ongeoorloord geweld of van een onmenselijke of degraderende behandeling vanwege een collega zal in het maten van zijn mogelijkheden alles in het werk stellen om deze handelingen stop te zetten en ze ter kennis van de bevoegde overheid te brengen.


C. FUNDAMENTELE WAARDEN.


C.1. BESCHIKBAARHEID.


Art.4. De beschikbaarheid van de personeelsleden caracterissert zich o.a. door de fysische aanwezigheid daar waar hun taak dient uitgevoerd te worden, maar ook door hun bereikbaarheid voor de bevolking en voor de overheden. Ze vertaald zich ook door hun bereidbaarheid tot luisteren, het ernstig opnemen van de bezorgdheden van diegenen die op hun beroep doen en door de aangepaste initiatieven, dit zowel als ze persoonlijk tussenbeide komen of wanneer ze betrokkenen naar bevoegde personen of gespecialiseerde diensten verwijzen.


C.2. ONPARTIJDIGHEID.


Art. 5 . De gemeenschapswachters eerbiedigen de eerbaarheid van elke persoon wat ook de redenen of de omstandigheden waarin ze met deze persoon in contact komen mogen zijn.

In de uitvoering van hun functie is discriminatie en elke vorm van partijdigheid verboden namelijk : het zogenaamde ras, de kleur, de afkomst, de nationale afkomst, het geslacht of de sexuele geaardheid, de burgerlijke stand, de geboorteplaats, de taal, de eigendom, de leeftijd, de godsdienstige of de filosofische overtuigingen, de gezondheid, een handicap of de fysiche eigenshcappen.


Art. 6 De gemeenschapswachters zullen nooithun politieke overtuiging bekenbaar maken of in het publiek politieke activiteiten uitvoeren.

In de uitoefening van hun functie zullen al de personeelsleden een strikte onpartijdigheid in hun relaties met de politieke mandatarissen handhaven.


C.3. INTEGRITEIT EN FUNCTIEWARDERING.


Art. 7. Ten opzichte van alle burgers zal de gemeenschapswachter :
-  vriendelijk zijn.
-  zich voorstellenalsook de dienst waartoe hij behoort.
-  luisteren en informeren in functie van de vraag. In het geval dat hij niet kan antwoorden stelt hij aan de persoon voor bij het Preventiehuis inlichtingen in te winnen en onverhandigt hen een visite kaartje/een folder of/en stelt aan de persoon voor hen terug te contacteren.
-  Zich op een kalme en beleefde manier uitdrukken,zonder enige agressiviteit, met zelfbeheersing indien de situatie verergerd

Hij mag in geen enkel geval :
-  Een persoon mondelings of fysisch aanvallen.
-  Een compensatie aangeboden door een inwoner of een medewerker van het Preventies als bedanking voor een eventuele bewezen dienst ontvangen.
-  Kwaad spreken over een personeelslid van het gemeentebestuur of van het Preventiehuis of/en een inwoner van de gemeente of een andere persoon in zijn kritiek steunen.


Hij moet als vertegenwoordiger van het gemeentebesuur en van het Preventiehuis het goede voorbeeld geven

Hij mag zich niet onnodig in een moeilijke situatie brengen.


D. VRIJE MENING - BEROEPSGEHEM


Art. 8. De gemeenschapswachter mag een vrije mening over de feiten waarvan hij in het kader van zijn functie op de hoogte is hebben

Binnen de grenzen mag de gemeenschapswachter zich in alle vrijheid uitdrukken.

In de uitvoering van zijn recht tot vrije mening zal de gemeenschapswachter met het volgende rekening houden :

1°geen aanval op het belang van de dienst envan de functiewardering uitvoeren;

2° geen nadeel vormen voor de samengestelde overheden, publieke instellingen en derden ;

3° erop waken correcte en volledige informatie te verspreiden;

4° goed duidelijk maken dat hij in opdracht handeld en dat hij een duidelijk onderscheid tussen de objectieve feiten en de persoonlijke meningen maakt

In dit zinbeeld is het wenselijk dat alvorens een gemeenschapswachter in een interview toestemd het wenselijk is dat hij dit eerst met de Burgemeester of de leidende ambtenaar bespreekt.

Dit punt is van toepassing zonder nadeel voor de bepalingen van het syndicaal statuut.


Art. 9. Ten opzichte van de feiten waarvan ze in de uitoefening van hun functies op de hoogte zijn zullen de gemeenschapswachers de regels van de gedragscode alsook de wettige maatregelen en reglementen in het algemeen en meer specifiek deze betreffende het beroepsgeheim, de bescherming van de privacy en de plicht tot discretie handhaven.

Het is voor de gemeenschapswachters verboden zelf na het stoppen van de uitoefening van hun ambt gegevens betreffende de bescherming van de openbare orde, de preventie en de bestraffing van de inbreuken, het medisch geheim, de rechten en vrijheden van de burger en in het bijzonder de privacy bekend te maken. Dit verbod is ookvan toepassing op de gegevens betreffende de voorbereiding van een beslissing.


F. VOORKOMEN - HOUDING - GEDRAG.


Art. 10. Behalve wanneer het specifieke karakter van hun opdracht of de buitengewone omstandigheden een derogatie verantwoorden zullen de gemeenschapswachters in de uitoefening van hun ambt de kleding opgelegd in toepassing van het koninklijk besluit van … dragen, hun haartooi en hunfysisch voorkomen zal niet provocerend of excentriek zijn.


Art. 11. Het uniform is tijdens het werk verplicht en moet gedurende de ganse prestatie proper blijven en correct gedragen worden. De gemeenschapswachter moet er zorg voor dragen en moet zorg dragen voor zijn uiterlijk in de hoedanigheid van verantwoordelijke van het Gemeentebestuur en van het Preventiehuis.

Het uniform mag uitsluitend tijdens de prestaties gedragen worden.

De gemeenschapswachters dragen uitsluitendhun uniform en wat er bijhoort tijdens hun prestaties en op het grondgebied van Oudergem.

 
Art. 12. De gemeenschapswachters maken in hun doen en zeggen blijk van terughoudendheid en verbannen overschrijdend taalgebruik, vrijpostigheden en slecht geplaatste gebaren.

Ze behandelen iedereen met beleefdheid, tact en vriendelijkheid. Ze zijn zelfbeheersd en gebruiken geen vijjandig, agressief, provocerend, minachtend of vernederend gedrag.

Ze maken geen gebruik van pesterijen enmaken blijk van gezond verstand.

De gemeenschapswachters gedragen zich op een onberispelijke manier, in het bijzonder, door zelf de wetten en reglementen te eerbiedigen.


Art. 13. De gemeenschapswachters dragen in de hoedanigheid van goede huisvader zorg voor hun uniform, het materiaal, de uitrustingsstukken, de voertuigen, de lokalen en software die tot hun beschikking gesteld worden.

Met deze instelling voorkomen ze beschadigingen en vermijden ze onnodige kosten zoals verspillerij.
 
Ze nemen de nodige maatregelen om diefstal te vermijden, het onrechtmatig gebruik of de beschadiging van het materiaal, de uitrustingsstukken, de voertuigen en het binnendringen in de dienstlokalen alsook in de software te verhinderen.


Art. 14 De gemeenschapswachters mogen gedurende hun dienst geen alcohol drinken.
Indien een gemeenschapswachter om medische redenen substanties die zijn gedrag kunnen aantasten moet innemenmoet hij hiervan de leidende ambtenaar verwittigen.

DEEL 3. – Uitoefening van de functie van gemeenschapswachter.A VERSTREKKEN VAN INLICHTINGEN AAN DE OVERHEID .


Art. 15. In overeenstemming met artikel 29 van het Strafwetboek en de wet op de politie functie zal de gemeenschapswachter aan de bevoegde rechtelijke instanties de inlichtingen en de nodige gegevens verstrekken om deze toe te laten op een effectieve wijze de directie van de inlichtingen of gerechtelijke onderzoeken te leiden.

Ze communiceren eveneens dezelfde elementen aan de locale politie en aan de bevoegde gemeente diensten die ze nodig hebben om correct hun werk uit te voeren.

Buiten het kader waarin ze hun taak vervullen zullen de gemeenschapswachters wanneer ze kennis van informatie krijgen die de uitoefening van de administratieve en/of gerechtelijke politie interesseren zullen ze zonder verwijl en zonder beperking, via hun leidende ambtenaar de administratieve en/of gerechtelijke bevoegde overheden op de hoogte stellen en dit terwijl ze de terzake opgelegde richtlijnen eerbiedigen.B LEGITIMATIE - IDENDIFICATIETAAK.


Art. 16. Behalve wanneer de omstandigheden het niet toelaten zullen de gemeenschapswachters die voor een persoon of tenminste één van hen tussenbeide komen hun bevoegdheid door middel van hun legitimatie kaart waarvan ze drager zijn bevestigen.

De gemeenschapswachters zullen in alle omstandigheden er voor zorgen dat ze zowel door het publiek als door hun collega’s in hun hoedanigheid erkend worden. Daartoe moeten ze hun uniform en uitrusting dragen. Wanneer er risico tot verwarring is zullen ze hun legitimatie kaart tonen ookals ze in uniform zijn, behalve wanneer de omstandigheden het niet toelaten of het onpasselijk maken.

Ter gelegenheid van telefonische contacten zullen de gemeenschapswachters hun naam en de dienst waaraan ze verbonden zijn kenbaar maken.


 C NIET-INMENGING IN DE POLITIE TAKEN.


Art. 17. De gemeenschapswachters zijn geen politieambtenaren en bezitten over een beperkte administratieve politionele bevoegdheid.

Ze mogen geen enkele taak van administratieve politie uitvoeren buiten deze die hen uitdrukkelijk door de wet toevertrouwd zijn zoals te waken over de eerbiediging van de gemeentelijke politiereglementen.

In de perken van hun bevoegdheid mogen ze de identiteit van elke persoon die een overtreding begaan heeft controleren.


  D BEKEURING - PRIORITEITEN.


Art. 18. In geval van vaststelling van een inbreuk zullen de gemeenschapswachters opstellers met gezond verstand en zonder hun toevlucht in de pesterijen te vinden handelen. In hun interventie houden ze met de omstandigheden van de feiten rekening o.a. de objectieve en subjectieve ernst van de overtreding en van de andere taken of prioriteiten die hen op dit ogenblik bezig houden.


Art. 19. De personeelsleden voeren hun taken overeenkomstig de richtlijnen die hen op basis van de prioriteiten besloten door de leidende ambtenaar en de uitdrukkelijke bevelen van de burgemeester uit.

 E BIJSTAND AAN SLACHTOFFERS.


Art. 20 De gemeenschapswachters stellen de personen die om hulp of bijstand vragen in contact met de gespecialiseerde diensten.    

Ze verlene bijstand aan de slachtoffers van overtredingen o.a. door ze de nodige informatie te geven.

Ze geven bijzondere aandacht aan de kwaliteit van het eerste contact. Deze wordt gekenmerkt door een dynamische opvang, door een persoonlijke behandeling, door een luisterend oor en door een geduldige en begrijpende houding alsook door de dringende praktische hulp die de omstandigheden vereisen.
CHAPITRE 4. – Interne contrôle.Art. 21. De gemeenschapswachters houden zich ter beschikking van de personen die met de interne contrôle of de behandeling van de klachten behandelen en dit wanneer ze door deze instanties uitgenodigd worden.

Ze geven tevens gevolg aan de aanvragen tot inlichtingen door voornoemde instanties uitgevaardigd.