Renovatie van trottoirs en wegen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek

De RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 234§1, zoals gewijzigd  door artikel 2 van de ordonnantie van 27 juli 2017 die de nieuwe gemeentewet wijzigt om de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten nader te omschrijven ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 92 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten ;
Gelet de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.
Gelet het Ministerieel besluit van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers.
Gezien de werken voorde renovatie van het glazen dak van het Sportcentrum, gelegen op de Dorpelingenstraat 89 te 1160 Brussel, noodzakelijk zijn omdat er veel waterinfiltratie is ;
Gezien het bijzonder lastenboek n° ED2/2019 dat de contractuele administratieve en technische clausules van deze opdracht bepaalt;
Gezien het totaal bedrag van de opdracht geschat wordt op 651.000 excl. BTW d.w.z 905.866, 50 BTW en  provisie van 15 % voor onvoorzienbare omstandigheden inbegrepen ;
Gezien er een bedrag van 1.000.000,00 € voorzien is op het artikel 421/735.60 “Werken bestrating en voetpaden” van de buitengewone begroting van 2019 ;
Overwegende dat het niet verdelen van de overheidsopdracht in percelen wordt gerechtvaardigd door de volgende motieven :
- een overheidsopdracht dat verdeeld is in verschillende percelen volgens de straten en/of buurten creëert te veel werklast voor de administratie om de uitvoering van de verschillende percelen door verschillende ondernemers te coördineren;
- een opdracht verdeeld in percelen zou zeer negatieve gevolgen hebben voor de mobiliteit: indien de percelen aan verschillende aannemers worden gegund, zal de verplichting van de wetgeving inzake overheidsopdrachten om het bevel om met de werkzaamheden te beginnen binnen 45 tot 75 dagen na de kennisgeving van de gunning van de opdracht mee te delen, leiden tot de gelijktijdige uitvoering van de werken in verschillende buurten met verkeersopstoppingen en cumulatieve mobiliteitshindernissen als gevolg;
Gezien het publicatiebericht als bijlage ;
BESLIST :
- om de opdracht voor werken op te stellen via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en de toewijzingswijze van de opdracht vast te leggen volgens het bijzonder lastenboek n°ED2/2019;
- om de openbare markt niet in percelen te verdelen;
- om de Heer Didier SCHOTTE aan te duiden als veiligheidscoördinator op de werf van deze opdracht;
- om  de in bijlage aankondiging goed te keuren ;
- om de uitgave, geschat op 905.866, 50 BTW inbegrepen ;
- om deze uitgave in te voeren op het artikel 421/735.60 “Werken bestrating en voetpaden” van de buitengewone begroting van 2019 ;
Onderhavige beraadslaging zal, in dubbel, overgemaakt worden aan de Heer Minister-
Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met de Plaatselijke Besturen.