RPA Delta-Herrmann-Debroux - Advies betreffende het ontwerp zoals vastgesteld door de regering op 16 mei 2019

DE RAAD,
Gelet op het voorstel van het college;
Gelet op de amendementen die de fractie MR - Open VLD heeft ingediend:
 • Het amendement nr. 1, Eenparig goedgekeurd
 • Het amendement nr. 1bis, Ingetrokken tijdens de zitting
 • Het amendement nr. 2, Ingetrokken tijdens de zitting
 • Het amendement nr. 3, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 4, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 5, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 6, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 7, Eenparig goedgekeurd
 • Het amendement nr. 8, Ingetrokken tijdens de zitting
 • Het amendement nr. 9, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 10, Eenparig goedgekeurd
 • Het amendement nr. 11, Ingetrokken tijdens de zitting
 • Het amendement nr. 12, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 13, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 14, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 15, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 16, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 17, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 18, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 19, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 20, Ingetrokken tijdens de zitting
 • Het amendement nr. 21, Ingetrokken tijdens de zitting
 • Het amendement nr. 22, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 23, Eenparig goedgekeurd
 • Het amendement nr. 23bis, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 24, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 25, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 26, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 27, Ingetrokken tijdens de zitting
 • Het amendement nr. 28, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 29, Ingetrokken tijdens de zitting
 • Het amendement nr. 30, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 31, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 32, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 33, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 34, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 35, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 36, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 37, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 37bis, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 38, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 39, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 40, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 41, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 42, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 43, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 44, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 45, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 46, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 47, Eenparig goedgekeurd
 • Het amendement nr. 48, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 49, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 50, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 51, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 52, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 53, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 55, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 56, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 • Het amendement nr. 57, Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
#
Inhoud
Beslissing
 
De Raad,
Overwegende dat Perspective.Brussels in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2016 een Diagnose heeft opgesteld van het gebied dat zich uitstrekt aan weerszijden van de E411-snelweg, van de gewestgrens tot de Deltasite;
Overwegende dat met deze aanpak werd geanticipeerd op de inwerkingtreding van de wijzigingen van het BWRO die door de gewestregering werden doorgevoerd en die voorzien in een nieuw stadsplanningsinstrument, het richtplan van aanleg (RPA);
Overwegende dat de aangekondigde wijziging van het BWRO op 30 april 2018 in werking is getreden (zie artikel 30 van het BWRO);
Overwegende dat de input voor de Diagnose in 2016 werd aangeleverd door diverse onderzoeken en 3 workshops waarbij lokale actoren betrokken waren;
Overwegende dat deze Diagnose in mei 2017 uitmondde in een Definitiestudie;
Overwegende dat een samenvatting van deze studie en diverse daaropvolgende gegevens beschikbaar zijn op de website http://perspective.brussels/nl/stadsprojecten/strategische-polen/delta-herrmann-debroux;
Overwegende dat begin 2017 een groep studiebureaus door Perspective werd aangesteld om de studies van het RPA uit te voeren;
Overwegende dat dit RPA de naam RPA Delta-Herrmann-Debroux (RPA HD) kreeg;
Gelet op het advies van de gemeenteraad van 9 maart 2017 over het ontwerp van het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO);
Overwegende dat het besluit van 3 mei 2018 (in bijlage) het informatie- en participatieproces voor het publiek met betrekking tot de RPA's organiseert;
Overwegende dat de minister-president bij ministerieel besluit van 8 mei 2018 de uitvoering van het RPA HD formeel inleidt en enkele uitdagingen en de ontwerpperimeter ervan vastlegt;
Overwegende dat Perspective in mei 2018 een brochure heeft gepubliceerd met als titel "Perimeter, Diagnose, Uitdagingen en Doelstellingen van het ontwerp van Richtplan van aanleg (RPA) Delta-Herrmann-Debroux";
Overwegende dat het publiek zijn commentaren en opmerkingen heeft meegedeeld tijdens de raadplegingsfase van 30 dagen die plaatsvond na de informatievergaderingen die door Perspective op 4, 5 en 20 juni 2018 werden georganiseerd;
 
01
Overwegende dat de op deze vergaderingen aanwezige burgers een aantal vragen hebben geformuleerd die meer bepaald betrekking hadden op de eventuele negatieve gevolgen van het project, inzonderheid wat betreft de ligging van de toekomstige stadsboulevard evenals op het vlak van mobiliteit, parkeren, de aanleg van P+R, de bediening door het openbaar vervoer, de geschiktheid van de vastgoedprojecten van de sites die zijn opgenomen in de perimeter van het RPA, van bouwplaats, planning en nood aan een intergewestelijke dialoog;
Eenparig goedgekeurd
01 bis
Overwegende dat de ongerustheid en de geformuleerde opmerkingen dezelfde blijven.
Ingetrokken tijdens de zitting
 
Overwegende dat de gemeenteraad een eensluidend advies heeft verleend tijdens zijn zitting van 29 juni 2018, ook al bepaalt voornoemd besluit van 3 mei 2018 niet dat het advies van de gemeente op formele wijze dient te worden ingewonnen;
 
02
Overwegende dat de verschillende adviezen die in het kader van deze procedure werden verleend, hebben geleid tot een beperkt aantal aanpassingen van het RPA HD en dat de vragen en opmerkingen denkstof hebben opgeleverd voor de denkoefeningen en studies die werden gevoerd in het kader van de opmaak van het milieueffectenrapport (MER);
Ingetrokken tijdens de zitting
 
Overwegende dat de regering het ontwerp van RPA HD op 16 mei 2019 heeft goedgekeurd in eerste lezing (besluit in de bijlage 1);
Overwegende dat het ontwerp van RPA HD omvat:
 1. Een inleidend verslag, "inleidend katern" genoemd, met een overzicht van de bestaande feitelijke toestand en rechtstoestand, een geschiedkundig overzicht met betrekking tot de site, de diagnose en de uitdagingen op het vlak van ontwikkeling van de site;
 2. Een strategisch luik dat, ter informatie, de grote principes en de voornaamste gedragslijnen weergeeft voor de inrichting van de betrokken perimeter;
 3. Een reglementair luik, met bindende kracht, met schriftelijke en grafische voorschriften.
Overwegende dat het ontwerp van RPA en zijn milieueffectenrapport voor advies worden overgelegd aan de raadgevende instanties en voor een openbaar onderzoek op het grondgebied van de gemeenten Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Elsene, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Ukkel, Etterbeek en de Stad Brussel overeenkomstig artikel 30/5 § 1 van het BWRO;
Overwegende dat het ontwerpplan en zijn MER voor advies werden verzonden naar de bevoegde overheden van het Waals Gewest en het Vlaams Gewest in overeenstemming met artikel 30/5 § 3 van het BWRO;
Overwegende dat het openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 oktober tot 9 december 2019;
Overwegende dat het ontwerp van RPA op 22 oktober 2019 werd voorgesteld op een openbare vergadering die perspective.brussels in Oudergem heeft georganiseerd;
Overwegende dat de gemeente Oudergem geen kennis heeft van de individuele adviezen die naar perspective.brussels werden verstuurd;
Overwegende dat de gemeente Oudergem veel bijkomende ruchtbaarheid heeft gegeven aan het ontwerp van RPA HD: gemeentelijk informatieblad, pagina's en vragenlijst op de website, uitnodiging voor een "verkennende wandeling" (op 9 november 2019) in een oplage van 6.250 exemplaren;
Overwegende dat, op 25 november 2019, 2.698 personen de pagina ter presentatie van het RPA hebben geraadpleegd op de website van de gemeente Oudergem, met een gemiddelde raadplegingsduur van 7 minuten en 10 seconden, en dat 544 personen het formulier hebben ingevuld waarin vragen worden gesteld over de grote richtingen van het project (antwoordpercentage van 20,2%);
Gelet op de analyse van de doorgestuurde antwoorden (bijlage 2) en de ingediende commentaren (bijlage 3);
Gelet op de verschillende brieven die verschillende bewoners, al dan niet gegroepeerd in een collectief, verschillende winkeliers en activiteitenverantwoordelijken naar de gemeente hebben gestuurd;
 
03
Overwegende dat de regering op 24 oktober 2019 aan de gemeenteraad heeft gevraagd een advies te verlenen (bijlage 4) en dat de gemeenteraad 45 dagen de tijd heeft om zijn advies aan de regering te bezorgen;
Rekening gehouden met de vele vragen die de burgers hebben gesteld en met de vrees die bij hen leeft alsook met de voorstellen die tot doel hebben de leefkwaliteit te behouden en te versterken in de wijken die door de E411 worden doorkruist maar ook in verder van de E411 gelegen wijken, ook buiten Oudergem;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
04
Overwegende dat de afbraak van het viaduct Herrmann-Debroux noodzakelijk en verantwoord blijkt in het kader van deze doelstelling;
 
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
05
Overwegende dat het ontwerp van RPA voorziet in
 • de creatie van kwaliteitsvolle openbare ruimten (groene ruimten en wegen evenals pleinen),
 • de ontwikkeling van een beperkt aantal alternatieve verplaatsingsmiddelen (openbaar vervoer en fietsinfrastructuur),
 • de ontwikkeling van alternatieve verplaatsingsmiddelen (openbaar vervoer en fietsinfrastructuur),
 • de aanleg van nieuwe oversteekplaatsen voor voetgangers,
 • tussen het Leonard-kruispunt en het Bloso,
  • een binnenkomende weg met een rijstrook bestemd voor de toegang tot de parking P+R, een rijstrook voorbehouden voor bussen en een rijstrook voor voertuigen, waardoor de druk van het autoverkeer in de stad wordt verlicht,
  • een uitgaande weg met 2 rijstroken voor voertuigen en één rijstrook voorbehouden voor bussen,
 • daarnaast, de aanleg van een stadsboulevard met twee rijstroken in elke richting,
 • de aanleg van kruispunten die aangepast zijn aan het verkeer en inrichtingen van toegang tot de activiteiten van de buurtbewoners,
 • het feit rekening te houden met de evolutie van diverse terreinen die grenzen aan de verkeersader (zogenaamde "terreinen die eraan vasthangen").
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
06
Overwegende dat de RPA HD het gevolg is van het feit dat de visie van Oudergem voor 2030 is vastgesteld
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
07
Overwegende dat Oudergem bekend staat om zijn levenskwaliteit en dat zijn dorpskarakter in de stad net zijn kracht uitmaakt;
Eenparig goedgekeurd
 
Overwegende dat verschillende bestaande infrastructuren, waaronder het viaduct Herrmann-Debroux, zonder stedenbouwkundige vergunning werden gebouwd;
Overwegende dat, met het oog op de bescherming van de vijvers van het Rood Klooster, de stedenbouwkundige vergunning voor de herstelling van het viaduct van Drie Fonteinen de bouw van een bufferbekken (met slib/olieafscheider) vereiste, evenals een systeem voor het oppompen van water van de as E411 naar het rioleringsnetwerk in de Woluwevallei;
 
08
Overwegende dat dit project essentieel blijft in de nieuwe configuratie die voor deze as wordt overwogen;
Ingetrokken tijdens de zitting
09
Overwegende dat het milieueffectenrapport diverse aanbevelingen bevat en verwijst naar allerlei negatieve effecten;
 
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
10
Overwegende dat hiermee rekening moet worden gehouden of hieraan tegemoet moet worden gekomen, wat met name het geval is voor de stadsboulevard of de verschillende naburige sites, in het bijzonder voor de site Demey (momenteel ingenomen door de hypermarkt Carrefour);  
Eenparig goedgekeurd
11
Overwegende dat de projecten zo moeten worden gepland dat de negatieve gevolgen worden beperkt en dat met name de levenskwaliteit in de wijken in stand wordt gehouden, in het bijzonder door de druk van auto's te verminderen, voordat de ontwikkeling van de eraan vasthangende terreinen kan worden overwogen. In dat verband moet de herkwalificatie van de E411 een conditio sine qua non zijn voor de stedelijke ontwikkeling van de door de infrastructuur gefragmenteerde wijken.
 
Ingetrokken tijdens de zitting
12
Overwegende dat, zonder nieuwe alternatieven op het vlak van mobiliteit, de huidige herkwalificatie van de E411 in een stadsboulevard geen garanties biedt voor de leefkwaliteit van de Oudergemnaren;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
13
Overwegende dat het viaduct van Watermaal wordt behouden om de continuïteit van de metrolijn te garanderen, maar dat de mogelijkheid voor autobestuurders om het viaduct van Watermaal te blijven gebruiken niet in overweging is genomen;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 
Perimeter van het RPA HD
Overwegende dat de in het RPA beoogde perimeter de onroerende goederen omvat die langs de Waversesteenweg tussen de Van der Goeslaan en de François Elie Van Elderenlaan liggen evenals de gebouwen 1 tot 6 aan de François Elie Van Elderenlaan;
Overwegende dat deze gebouwen deel uitmaken van huizenblokken waarvoor er geen reden is om die te verstoren met nieuwe vastgoedontwikkelingen die een negatieve impact zouden kunnen hebben op de omliggende wijken;
Overwegende dat dit bouwfront momenteel eigendom is van een groot aantal verschillende eigenaars die onder speculatieve druk zouden komen te staan indien dergelijke ontwikkelingen zouden worden overwogen;
Overwegende dat geen enkele considerans in het ministerieel besluit van 8 mei 2018 noch in het besluit van de regering van 16 mei 2019 betrekking heeft op dit deel van het grondgebied;
Overwegende dat de gemeenteraad op 29 juni 2018 heeft gevraagd om de in het RPA beoogde perimeter te wijzigen om de onroerende goederen uit te sluiten die langs de Waversesteenweg tussen de Van der Goeslaan en de François Elie Van Elderenlaan liggen evenals de gebouwen 1 tot 6 aan de François Elie Van Elderenlaan;
Overwegende dat het besluit van 16 mei 2019, waarmee de regering het ontwerp van RPA HD goedkeurt, geen gevolg geeft aan deze vraag en dat de perimeter van het ontwerp van RPA niet werd gewijzigd als gevolg van deze vraag;
Overwegende dat er, ondanks de demografische groei waarvan in dit ministerieel besluit van 8 mei 2018 sprake is, reden is om op het gemeentelijk grondgebied enkel ontwikkelingen in overweging te nemen die aansluiten bij de kenmerken van de wijken waarin ze zouden worden ingepast;
 
14
Overwegende dat de perimeter aan het Leonard-kruispunt, op het grondgebied van de gemeente Oudergem, helemaal niet wordt gebruikt;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 
Inplanting van de stadsboulevard
 
15
Overwegende dat de reconversie/verbouwing van het viaduct niet is bestudeerd;
Overwegende dat de reconversie/verbouwing van het viaduct niet in aanmerking is genomen;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
16
Overwegende dat de inplanting van een stadsboulevard aanleiding zal geven
•             tot de volledige verzadiging van de Waverse Steenweg;
•             tot 270 wagens per uur extra op de stadsboulevard
•             tot meer dan 300 voertuigen per uur extra in de richting van het noorden (buitenring);
•             tot meer dan 100 wagens per uur extra op de Tervurenlaan.
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
17
Overwegende dat het RPA HD een reeks wijken in Oudergem noemt waar de impact zich ook zal laten voelen, daar ze alternatieve wegen (zogenaamde "bis-routes") bieden in de richting van de Vorstlaan, de Tervurenlaan en de ring. Overwegende dat het gaat om de volgende wijken:
             De wijk "Transvaal" in Oudergem
             De wijk "Pinoy" in Oudergem
             De wijk "Drie Linden" in Bosvoorde
             De wijk "Sint-Juliaan" in Oudergem
             De wijk "Vogelzang" in Oudergem/Sint-Pieters-Woluwe
             De wijk "Invaliden" in Oudergem
             De wijk "Sint-Anna – Hertoginnedal"̀ in Oudergem
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
18
Overwegende dat de goede werking van de stadsboulevard vandaag niet is gewaarborgd wat betreft de doorstroming van het verkeer (kruispunten Vorst, Invaliden), de verontreiniging als gevolg van het tot stilstand komen en weer vertrekken van voertuigen of de veiligheid van de zwakke weggebruikers aan de oversteekplaatsen.
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
19
Overwegende dat er andere alternatieven bestaan maar dat het RPA HD er bewust voor heeft gekozen die niet verder te onderzoeken;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 
Overwegende dat de kwestie van de inplanting van de stadsboulevard aandachtig werd bestudeerd in het kader van het MER;
Overwegende dat de in het zuiden voorgestelde inplanting haalbaar is en voordelen biedt op het vlak van mobiliteit, de aanleg van nieuwe groene ruimten en openbare ruimten en, tot slot, de verbetering van de bereikbaarheid van de metrostations Beaulieu en Demey;
 
20
Overwegende dat de snelheid van het verkeer zou worden beperkt tot 50 km/uur (momenteel 70 km/uur), waardoor de geluidsoverlast wordt verminderd;
Ingetrokken tijdens de zitting
 
Overwegende dat er op het stuk Waver-Bloso is voorzien in een lokale verbindingsweg, waardoor de wegen met het meeste verkeer verder komen te liggen van de woningen langs de laan;
Overwegende dat er is aangetoond dat de inplanting van de stadsboulevard ten noorden van de verkeersader niet uitvoerbaar is, gelet op de onvoldoende afstand tussen de metro en de grenzen van de private eigendommen op verschillende plaatsen, meer bepaald aan de achterkant van de Mulderslaan en beneden aan de Watermaalse Steenweg;
Overwegende dat een dergelijke inplanting in het noorden ook aan de achterkant zou liggen van de tuinen van diverse woongebieden (zoals in het geval van een inplanting in het zuiden) en zelfs langs de voorgevel van de woningen aan de Demeylaan 21 tot 41;
 
21
Overwegende dat deze inplanting in het noorden
 • de situatie op het Beaulieu-kruispunt overdreven ingewikkeld maakt, gelet op de bochten die meer bepaald moeten worden aangelegd naar de Beaulieulaan;
 • de verbetering van de bereikbaarheid van de metrostations Demey en Beaulieu aanzienlijk verslechtert voor de gebruikers die zich verplaatsen in de richting van het stadscentrum (de meeste gebruikers);
 • de geplande esplanades bij Demey en Beaulieu, de groene ruimten en hun continuïteit maar ook de mogelijkheden van de verbindingen in actieve mobiliteit sterk beperkt;
Ingetrokken tijdens de zitting
 
Overwegende, anderzijds, dat de inplanting van de twee wegen naar de stad in het noorden en van de twee andere wegen in het zuiden tussen Demey en Beaulieu uitvoerbaar is;
Overwegende, echter, dat dit ongemakken meebrengt die vergelijkbaar zijn met de hierboven beschreven nadelen;
Overwegende dat er nog ontwerp- en uitvoeringsstudies moeten worden gerealiseerd alvorens het project kan worden uitgevoerd en dat die studies andere mogelijkheden, beperkingen of ongemakken onder de aandacht kunnen brengen;
Overwegende dat er in de huidige fase van het project bijgevolg geen reden is om deze inplanting van de stadsboulevard met verkeersstromen die van elkaar worden gescheiden door de metrobedding uit te sluiten;
Overwegende echter dat de in het zuiden voorgestelde inplanting van de verkeersader duidelijke voordelen vertegenwoordigt ten opzichte van eender welke andere inrichting;
 
22
Overwegende dat een zo ingrijpende maatregel als de afbraak van het viaduct gepaard zou moeten gaan met ambitieuze maatregelen op het vlak van mobiliteit: verlenging van de metro en aanleg van een goed gelegen ontradingsparking met een grote capaciteit.
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 
P+R
Overwegende dat het project het aantal voertuigen dat Brussel tussen 06.00 en 10.00 uur 's morgens kan binnenrijden langs de E411 van 13.000 tot 8.000 kan verminderen (slechts één rijstrook voor binnenkomend verkeer vanaf het Leonard-kruispunt);
 
23
Overwegende dat de aanleg van een (ondergrondse) P+R parking een belangrijk element is van het voorgestelde alternatief, rekening gehouden met deze vermindering;
Overwegende dat het RPA HD voorziet in een P+R met een capaciteit tussen 800 en 1.500 voertuigen bij het gemeentelijk stadion;
Eenparig goedgekeurd
23bis
Overwegende dat het RPA HD voorziet in de schrapping van 1.000 parkeerplaatsen in Oudergem, waarvan de meeste worden gebruikt door pendelaars. Overwegende dat, zonder rekening te houden met de schrapping van de parking op de site Demey, het RPA HD niet meer dan maximaal 500 extra parkeerplaatsen zou aanbieden ter compensatie van de afbraak van het viaduct;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
24
Overwegende dat het huidige profiel van de P+R niet toelaat het aantal wagens op de wegen langs de stadsboulevard te verminderen;
Overwegende dat, in de huidige fase van vraag naar verplaatsingen en aanbod van openbaar vervoer, de studies uitwijzen dat de capaciteit van 1.500 plaatsen te snel zou worden benut;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
25
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is het aantal beschikbare parkeerplaatsen uit te breiden; Overwegende dat een grotere P+R kan worden gecreëerd op andere plaatsen in Oudergem;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
26
Overwegende dat de ligging van de P+R bij het gemeentelijk stadion volledig is opgenomen binnen het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; overwegende dat er andere alternatieven bestaan, meer bepaald bij het Leonard-kruispunt;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 
Overwegende echter dat deze P+R, hoewel gepland onder de huidige ruimte voor wegen, gelegen is binnen de beschermde perimeter van het Zoniënwoud;
Openbaar vervoer naar P+R
Overwegende dat er reden is om de P+R op efficiënte en aantrekkelijke wijze aan te sluiten op het openbaarvervoersnet en het fietsnet;
 
27
Overwegende dat de studies hebben aangetoond dat het merendeel (9.500 op een totaal van 12.950) van de gebruikers van de voertuigen die langs de E411 naar Brussel komen zich begeven naar het gebied Watermaal-Bosvoorde / Elsene / Plein en in mindere mate naar Woluwe (1.800 op 12.950), terwijl de rest een bestemming heeft die nog verder is gelegen;
Ingetrokken tijdens de zitting
28
Overwegende dat deze vraag naar verplaatsingen waarschijnlijk zal evolueren;
Overwegende dat, in het huidige voorstel, de aansluiting op het openbaar vervoer is gepland met tramlijnen tot aan het metrostation Herrmann-Debroux en vandaar respectievelijk naar Louiza via Watermaal-Bosvoorde en naar Roodebeek via Woluwe; dit komt overeen met de hierboven genoemde bestemmingsgebieden;
;
Overwegende dat deze oplossing niet de meest efficiënte is om garanties te bieden voor een reële mobiliteitsoplossing inzake compensatie voor de afbraak van het viaduct;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
29
Overwegende dat het project de eigen trambedding een plaats geeft aan de kant van de Massarttuin en het gemeentelijk stadion;
Overwegende dat deze inplanting rekening houdt met de behoeften aan bescherming van de wijken tegen het doorgaand verkeer, aan regelmaat en veiligheid van het openbaar vervoer, van de actieve vervoerswijzen en de gebruikers;
Ingetrokken tijdens de zitting
30
Eveneens overwegende dat er is voorzien in bijkomende haltes in de Albert Meunierstraat en bij de Massarttuin, wat in het voordeel is van de bewoners van Oudergem;
Overwegende dat de capaciteit van de tram toelaat het verwachte aantal reizigers te vervoeren;
Overwegende dat het project, door de beoogde inrichting, de aansluiting tussen tram en metro in het station Herrmann-Debroux beter beveiligt dan vandaag het geval is;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
31
Overwegende dat de uitbouw van het tramnet minder kost dan de uitbouw van het metronet;
Overwegende dat een verlenging van de metro, die de meest gepaste oplossing leek, aanleiding zou geven tot werken die complexer zijn en ook een grotere impact hebben, rekening gehouden met de context waarin ze zouden moeten worden opgenomen;
 
Overwegende dat een verlenging van de metro aanleiding geeft tot werken die complexer zijn en ook een grotere impact hebben, rekening gehouden met de context waarin ze zouden moeten worden opgenomen, maar wel een doeltreffender oplossing biedt op het vlak van mobiliteit;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
32
Overwegende dat een groot aantal pendelaars zich beweegt in de richting van het centrum van Brussel;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 
Overwegende dat het project rekening dient te houden met de beschikbaarheid van de begrotingsmiddelen;
Overwegende echter dat de vandaag voorgestelde oplossing overstappen noodzakelijk maakt;
Overwegende dat, in het kader van een toekomstige evolutie en meer bepaald een samenwerking met de naburige gewesten, de verlenging van de metro een betere oplossing zou kunnen vertegenwoordigen op grootstedelijk niveau;
 
33
Overwegende dat niet alle mobiliteitsoplossingen inzake aansluiting van de P+R werden bestudeerd in het RPA HD; overwegende dat er andere oplossingen bestaan die een studie waard zijn, inzonderheid de oplossing die erin bestaat het viaduct Herrmann-Debroux niet af te breken en er de metro te verlengen waardoor een bovengronds station zou kunnen worden gecreëerd;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
34
Planning van de werken
Overwegende dat er voorafgaand aan de afbraak van het viaduct Herrmann-Debroux effectieve alternatieven op het vlak van vervoer moeten worden gecreëerd;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 
Overwegende dat de creatie van een grote P+R, samen met de invoering van passend openbaar vervoer en veilige verbindingen voor de actieve vervoerswijzen, zonder twijfel een voorafgaande voorwaarde is voor de uitvoering van het ontwerp van RPA HD;
Overwegende dat, volgens een nog nader te bepalen indeling in fasen, de aanleg van de stadsboulevard tussen het Leonard-kruispunt en de P+R tegelijk met de creatie van de P+R moet worden gerealiseerd om het welslagen ervan te verzekeren en de latere realisatie van de andere beoogde infrastructuur mogelijk te maken;
Overwegende dat de werken in opeenvolgende fasen moeten worden uitgevoerd om hun duur te beperken wat betreft elk stuk van het project;
Overwegende dat elke actie het voorwerp moet zijn van uitvoeringsstudies, aanvragen van stedenbouwkundige vergunning, overheidsopdrachten en van coördinatie van de bouwplaatsen;
Overwegende dat er voor de regering reden is om het project aan te vullen met budgettaire vooruitzichten, een realistische en geloofwaardige planning, de aanwijzing van de actoren die zullen worden belast met de uitvoering van elk deel van het project en de installatie van een stuurcomité voor de uitvoering van het RPA HD;
Bouwprofielen
 
35
Overwegende dat de gebouwen op de naburige sites ca. 1.500 nieuwe wooneenheden zullen creëren op het grondgebied van de gemeente, goed voor ca. 3.500 nieuwe inwoners (of 10% van de huidige bevolking van Oudergem) en dagelijks meer dan 40.000 personen extra naar onze gemeente zullen halen. Overwegende dat er reden is om de gelijktijdige impact van de afbraak van het viaduct en van alle nieuwe constructies te analyseren;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
36
Overwegende dat de vastgoedprojecten in het RPA niet alle andere projecten in uitvoering of toekomstige projecten in de gemeente omvatten; overwegende dat de gemeente dringend rekening moet houden met de gevolgen van het ontwerp van RPA in zijn geheel;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
37
Overwegende dat de maxima te hoog blijven in alle naburige zones; overwegende dat de leefkwaliteit van de Oudergemnaren ook afhankelijk is van de bouwprofielen van de nieuwe constructies;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 
Overwegende dat het door de regering aangenomen project rekening heeft gehouden met een deel van de vragen van de gemeente Oudergem met betrekking tot de beperking van het bouwprofiel van de toelaatbare constructies in de eraan vasthangende terreinen;
Overwegende dat de voor de eraan vasthangende terreinen voorgestelde profielen moeten worden gedefinieerd als maximale profielen en dat die moeten worden vastgesteld op basis van een hoger hoogtepeil binnen een duidelijk omschreven referentiekader (peil Nationaal Geografisch Instituut);
Overwegende dat het bijgevolg niet nodig is te voorzien in afwijkingen van deze maximale bouwprofielen en dat het derhalve noodzakelijk is om algemeen voorschrift 5 in die zin aan te passen;
Overwegende dat elke aanvraag van stedenbouwkundige vergunning rekening moet houden met de goede ruimtelijke ordening en niet enkel met de inachtneming van voornoemde maxima;
Overwegende dat er geen reden is om buitensporige maxima vast te leggen, gelet op de bestaande en geplande constructies;
 
37bis
Overwegende dat er bijgevolg reden is om de hoogte van het geplande gebouw te Delta (Triomflaan) te verminderen van 80 tot 60 50 m (hoogtepeil 156), wat niet belet dat er toch een kwaliteitsvol architecturaal project met een significante extra hoogte kan worden gerealiseerd;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
38
Overwegende dat er reden zal zijn om voor afwisseling te zorgen wat betreft de hoogtes van de gebouwen op de naburige site Beaulieu en daarbij maximaal 7 verdiepingen in plaats van 11 verdiepingen toe te staan;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
39
Overwegende dat er reden zal zijn om de maximale hoogtes van de gebouwen in de naburige zone Demey (supermarkt Carrefour) te verlagen tot zes verdiepingen;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 
Overwegende dat het past te verzekeren dat, in verschillende andere zones van het RPA, de maximale bouwprofielen aansluiten bij de bestaande stedelijke context en dat het bijgevolg past om bepaalde buitensporige profielen te beperken door middel van aangepaste reglementaire voorschriften; 
Interregionaal overleg
Overwegende dat er reden is om, buiten het gevraagde advies, een dialoog tussen de gewesten en met de federale Staat te bevorderen zonder dat dit echter aanleiding mag geven tot stilstand wat betreft de uitvoering van het ontwerp van RPA HD;
 
40
Overwegende dat het aldus past te overwegen om bijkomende P+R parkings aan te leggen in Vlaanderen of in Wallonië en die door middel van efficiënt openbaar vervoer te verbinden met Brussel;
Overwegende dat het openbaarvervoersnet in het grootstedelijk gebied zou moeten worden ontwikkeld in het kader van overleg tussen de drie gewesten en de federale Staat;
Overwegende dat het belangrijk is dat het GEN, dat al te vaak vertraging heeft opgelopen, eindelijk concreet wordt uitgevoerd binnen een termijn die verenigbaar is met het ontwerp van RPA (2030); overwegende dat de effectieve werking van het GEN een voorafgaande voorwaarde is om de realisaties van het RPA te lanceren;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 
DE GEMEENTERAAD
ONDERSTREEPT
de kwaliteit van het werk van ontwerp en redactie van het RPA Delta-Herrmann-Debroux voor alle documenten die in het kader van het openbaar onderzoek worden overgelegd;
 
41
BESCHOUWT
dat de kwaliteit en de samenhang van de voorstellen in het ontwerp van RPA HD bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit in de wijken die worden doorkruist door de E411 maar ook in verder gelegen wijken, ook buiten de gemeente Oudergem, door
 • de druk van het autoverkeer te verlichten,
 • alternatieve verplaatsingsmiddelen te ontwikkelen,
 • kwaliteitsvolle openbare ruimten te creëren (groene ruimten en wegen evenals pleinen),
 • rekening te houden met de evolutie van diverse sites die grenzen aan de verkeersader..
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
42
Betreurt dat het project een fundamentele tegenstrijdigheid bevat tussen de afbraak van het viaduct Herrmann-Debroux (waardoor de opstoppingen in vele wijken van Oudergem zullen toenemen) en, tegelijk, de realisatie van een groot aantal vastgoedprojecten waardoor het aantal inwoners en het aantal verplaatsingen in de gemeente wezenlijk zullen toenemen.
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
43
Waarschuwt het gewest voor het feit dat het voorgestelde project niet toelaat de leefkwaliteit van de Oudergemnaren te versterken.
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
44
Gaat de vaste verbintenis aan rekening te houden met alle gevolgen van het RPA HD alvorens eender welke nieuwe stedenbouwkundige vergunning toe te kennen die tot doel heeft om meer wooneenheden in de gemeente Oudergem te creëren.
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
45
ONDERSTEUNT
het project van transformatie van de mobiliteitsinfrastructuur en de openbare ruimten waarin het ontwerp van RPA voorziet, met inbegrip van de afbraak van het viaduct Herrmann-Debroux, door de landschappelijke continuïteit en het onthaal van de biodiversiteit te bevorderen;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
46
BESLIST
aan de Brusselse Hoofdstedelijk Regering te vragen
 • om het project grondig te herzien, inzonderheid op het vlak van mobiliteit en wat betreft de bouwprofielen, met als doel in de eerste plaats en voor alles garanties te bieden voor de leefkwaliteit van de Oudergemnaren
 • de verschillende mogelijkheden van behoud van het viaduct Herrmann-Debroux, van zijn heraanleg evenals de verschillende reconversiemogelijkheden te onderzoeken
 • voorafgaand aan de goedkeuring van het RPA HD de gevolgen ervan te analyseren voor de hierna genoemde wijken:
  • De wijk "Transvaal" in Oudergem
  • De wijk "Pinoy" in Oudergem
  • De wijk "Drie Linden" in Bosvoorde
  • De wijk "Sint-Juliaan" in Oudergem
  • De wijk "Vogelzang" in Oudergem/Sint-Pieters-Woluwe
  • De wijk "Invaliden" in Oudergem
  • De wijk "Sint-Anna – Hertoginnedal"̀ in Oudergem
 
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 
 • dat het RPA gepaard zou gaan met een operationeel luik voor alle acties inzake openbare ruimten terreinen die eraan vasthangen (budget, planning, overheid belast met de realisaties, stuurcomité …), met als doel de opvolging van de goede uitvoering mogelijk te maken;
 • dat de perimeter van het RPA zou worden gewijzigd met het oog op de uitsluiting van de onroerende goederen langs de Waversesteenweg tussen de Hugo Van der Goeslaan en de François Elie Van Elderenlaan evenals de gebouwen 1 tot 6 aan de François Elie Van Elderenlaan;
 
47
 • aan de perimeter van de beschermde zone van het Zoniënwoud wijzigingen aan te brengen die strikt noodzakelijk zijn (de verkeersader uit de perimeter van de beschermde zone verwijderen) om de inrichtingen mogelijk te maken zoals die in het RPA zijn opgenomen (meer bepaald de zone voor aanleg van de P+R);
Eenparig goedgekeurd
48
 • dat de concrete uitwerking van het ontwerp van RPA zou beginnen met de creatie van een grote P+R (groter dan de parking met 1.500 plaatsen volgens het huidige plan), samen met de invoering van passender openbaar vervoer dan een tram en veilige verbindingen voor de actieve vervoerswijzen;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
49
 • dat de stadsboulevard tussen het Leonard-kruispunt en deze P+R tegelijk met de creatie van de P+R zou worden aangelegd om het welslagen ervan te verzekeren en de latere realisatie van de andere beoogde infrastructuur mogelijk te maken;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 
 • dat de uitvoering van deze inrichtingen (P+R, openbaar vervoer en stadsboulevard) voorafgaat aan elke ontwikkeling van de eraan vasthangende terreinen;
 • dat, met het oog op de bescherming van de vijvers van het Rood Klooster, het bufferbekken (met slib/olieafscheider en oppompsysteem) dringend wordt gerealiseerd voor het water van de as E411, zoals voorgeschreven door de stedenbouwkundige vergunning voor de herstelling van het viaduct van Drie Fonteinen;
 • dat de strategische en regelgevende delen worden aangepast om de negatieve effecten te ondervangen en tegemoet te komen aan de aanbevelingen van het milieueffectenrapport;
 • om de hoogte van de gebouwen op het eraan vasthangende terrein Demey vast te leggen (Carrefour-supermarkt) op maat van de wijk waarin het moet worden ingepast; om het woongebied Herrmann-Debroux tussen nr. 70 en 78 Kleine Wijngaardstraat te schrappen; om voor het Demey-park te voorzien in een minimale breedte van 30 m en een minimale oppervlakte van 2,4 ha buiten het terrein gelegen langs de Kleine Wijngaardstraat 70 tot 78 (collectieve moestuin); (zie aanvragen in bijlage 5);
 
50
 • vraagt om de mogelijkheid te bestuderen om een echte toegangspoort tot Brussel te creëren bij het Leonard-kruispunt (deel op het grondgebied van Oudergem), waar een grotere ontradingsparking zou worden aangelegd, met de mogelijkheid om er kantoren te bouwen evenals een echt knooppunt van interregionale mobiliteit; vraagt om alle mogelijkheden te bestuderen om die parking aan te sluiten op doeltreffend openbaar vervoer
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 
 • om sommige buitensporige bouwprofielen te beperken door middel van aangepaste reglementaire voorschriften; (zie vragen in de bijlage 5)
 
51
 • om de toelaatbare hoogte van het geplande gebouw te Delta (Triomflaan) te verminderen van 80 tot 60 meter;
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
52
 • om de profielen op de naburige site Beaulieu te verlagen opdat de gebouwen een maximale hoogte zouden hebben van 7 in plaats van 11 verdiepingen.
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
53
 • om de maximale hoogtes van de gebouwen in de naburige zone Demey (supermarkt Carrefour) te verlagen tot 6 verdiepingen
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 
 • dat, bij de studies en aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen voor de openbare infrastructuur, het RPA zou toelaten alle voorstellen in overweging te nemen waarvan wordt vastgesteld dat ze technisch haalbaar zijn, meer bepaald voor de inplanting van de toekomstige stadsboulevard, voor de inplanting en de capaciteit van de P+R en voor de wijze van bediening met het openbaar vervoer (tram of metro);
 • aan de regering, om een dialoog tussen de gewesten en met de federale Staat te bevorderen zonder dat dit echter aanleiding mag geven tot stilstand wat betreft de uitvoering van het ontwerp van RPA HD;
 • aan perspective.brussels, om het reglementair luik van het RPA aan te passen in functie van de huidige beraadslaging en van de nota met opmerkingen die hieraan wordt gehecht (bijlage 5)
 
55
 • om een grondiger onderzoek te voeren naar het behoud van het viaduct van Watermaal, ook voor auto's
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
56
 • om de mogelijkheid te bestuderen om de verkeersstroom aan beide kanten van de metrolijnen tussen Demey en Beaulieu te behouden 
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
57
 • dat het openbare plein eigendom is van een overheidsinstantie.
Afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
 
Gelet op het amendement ingediend door de fractie Liste Citoyenne 1160:
 • afschaffing van de torens die als "bakens" gelden (hoe hoger er wordt gebouwd, hoe meer er vrije ruimte moet worden gecreëerd aan de voet van de torens). Er is dus geen sprake van goede ruimtelijke ordening en we winnen niet noodzakelijk bewoonbare of bruikbare oppervlakte
 • verlaging van alle bouwprofielen tot maximaal 6 meter boven de bestaande referentiegebouwen EN definitie van maximale vloeroppervlakken als gevolg daarvan (Ingetrokken tijdens de zitting)
 • vermindering van de normen inzake dichtheid in de nieuwe wijken om de typologie van de aangrenzende wijken te respecteren (Ingetrokken tijdens de zitting)
 • verplaatsing van de school van de Michielswijk naar de Driehoek en woongebied voor deze wijk (lus van autosnelweg)
 • benutting van het reliëf van de huidige autosnelweglus voor parkeren voor de Oudergemnaren en rechtstreekse wegverbinding tussen Driehoek en Demey
 • verlaging van de bouwprofielen Beaulieu tot 30 meter
 • passage van de stadsboulevard ten noorden van de structurerende ruimte tussen Demey en Zoniënwoud
 • verlaging van de bouwprofielen in de wijk Demey tot 5 verdiepingen en geen torens die als bakens gelden
 • verlenging van de metro tot in Jezus-Eik (huidige site Mannès) 
Mevr. Nathalie Wyns trekt de onderstaande paragrafen in tijdens de zitting:
 • verlaging van alle bouwprofielen tot maximaal 6 meter boven de bestaande referentiegebouwen EN definitie van maximale vloeroppervlakken als gevolg daarvan
 • vermindering van de normen inzake dichtheid in de nieuwe wijken om de typologie van de aangrenzende wijken te respecteren
Het amendement wordt afgewezen (3 stemmen VOOR, 22 stemmen TEGEN)
De vergadering stemt over het volledige aldus geamendeerde advies dat door het college wordt voorgesteld:
VOOR: 22 stemmen
TEGEN: 2 stemmen
ONTHOUDINGEN: 1 stem.
BESLIST
Het volgende advies aan te nemen:
De Raad,
Overwegende dat Perspective.Brussels in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2016 een Diagnose heeft opgesteld van het gebied dat zich uitstrekt aan weerszijden van de E411-snelweg, van de gewestgrens tot de Deltasite;
Overwegende dat met deze aanpak werd geanticipeerd op de inwerkingtreding van de wijzigingen van het BWRO die door de gewestregering werden doorgevoerd en die voorzien in een nieuw stadsplanningsinstrument, het richtplan van aanleg (RPA);
Overwegende dat de aangekondigde wijziging van het BWRO op 30 april 2018 in werking is getreden (zie artikel 30 van het BWRO);
Overwegende dat de input voor de Diagnose in 2016 werd aangeleverd door diverse onderzoeken en 3 workshops waarbij lokale actoren betrokken waren;
Overwegende dat deze Diagnose in mei 2017 uitmondde in een Definitiestudie;
Overwegende dat een samenvatting van deze studie en diverse daaropvolgende gegevens beschikbaar zijn op de website http://perspective.brussels/nl/stadsprojecten/strategische-polen/delta-herrmann-debroux;
Overwegende dat begin 2017 een groep studiebureaus door Perspective werd aangesteld om de studies van het RPA uit te voeren;
Overwegende dat dit RPA de naam RPA Delta-Herrmann-Debroux (RPA HD) kreeg;
Gelet op het advies van de gemeenteraad van 9 maart 2017 over het ontwerp van het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO);
Overwegende dat het besluit van 3 mei 2018 (in bijlage) het informatie- en participatieproces voor het publiek met betrekking tot de RPA's organiseert;
Overwegende dat de minister-president bij ministerieel besluit van 8 mei 2018 de uitvoering van het RPA HD formeel inleidt en enkele uitdagingen en de ontwerpperimeter ervan vastlegt;
Overwegende dat Perspective in mei 2018 een brochure heeft gepubliceerd met als titel "Perimeter, Diagnose, Uitdagingen en Doelstellingen van het ontwerp van Richtplan van aanleg (RPA) Delta-Herrmann-Debroux";
Overwegende dat het publiek zijn commentaren en opmerkingen heeft meegedeeld tijdens de raadplegingsfase van 30 dagen die plaatsvond na de informatievergaderingen die door Perspective op 4, 5 en 20 juni 2018 werden georganiseerd;
Overwegende dat de op deze vergaderingen aanwezige burgers een aantal vragen hebben geformuleerd die meer bepaald betrekking hadden op de negatieve gevolgen van het project, inzonderheid wat betreft de ligging van de toekomstige stadsboulevard evenals op het vlak van mobiliteit, parkeren, de aanleg van P+R, de bediening door het openbaar vervoer, de geschiktheid van de vastgoedprojecten van de sites die zijn opgenomen in de perimeter van het RPA, van bouwplaats, planning en nood aan een intergewestelijke dialoog;
Overwegende dat de gemeenteraad een eensluidend advies heeft verleend tijdens zijn zitting van 29 juni 2018, ook al bepaalt voornoemd besluit van 3 mei 2018 niet dat het advies van de gemeente op formele wijze dient te worden ingewonnen;
Overwegende dat de verschillende adviezen die in het kader van deze procedure werden verleend, hebben geleid tot aanpassingen van het RPA HD en dat de vragen en opmerkingen denkstof hebben opgeleverd voor de denkoefeningen en studies die werden gevoerd in het kader van de opmaak van het milieueffectenrapport (MER);
Overwegende dat de regering het ontwerp van RPA HD op 16 mei 2019 heeft goedgekeurd in eerste lezing (besluit in de bijlage 1);
Overwegende dat het ontwerp van RPA HD omvat:
 1. Een inleidend verslag, "inleidend katern" genoemd, met een overzicht van de bestaande feitelijke toestand en rechtstoestand, een geschiedkundig overzicht met betrekking tot de site, de diagnose en de uitdagingen op het vlak van ontwikkeling van de site;
 2. Een strategisch luik dat, ter informatie, de grote principes en de voornaamste gedragslijnen weergeeft voor de inrichting van de betrokken perimeter;
 3. Een reglementair luik, met bindende kracht, met schriftelijke en grafische voorschriften.
Overwegende dat het ontwerp van RPA en zijn milieueffectenrapport voor advies worden overgelegd aan de raadgevende instanties en voor een openbaar onderzoek op het grondgebied van de gemeenten Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Elsene, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Ukkel, Etterbeek en de Stad Brussel overeenkomstig artikel 30/5 § 1 van het BWRO;
Overwegende dat het ontwerpplan en zijn MER voor advies werden verzonden naar de bevoegde overheden van het Waals Gewest en het Vlaams Gewest in overeenstemming met artikel 30/5 § 3 van het BWRO;
Overwegende dat het openbaar onderzoek plaatsvindt van 10 oktober tot 9 december 2019;
Overwegende dat het ontwerp van RPA op 22 oktober 2019 werd voorgesteld op een openbare vergadering die perspective.brussels in Oudergem heeft georganiseerd;
Overwegende dat de gemeente Oudergem geen kennis heeft van de individuele adviezen die naar perspective.brussels werden verstuurd;
Overwegende dat de gemeente Oudergem veel bijkomende ruchtbaarheid heeft gegeven aan het ontwerp van RPA HD: gemeentelijk informatieblad, pagina's en vragenlijst op de website, uitnodiging voor een "verkennende wandeling" (op 9 november 2019) in een oplage van 6.250 exemplaren;
Overwegende dat, op 25 november 2019, 2.698 personen de pagina ter presentatie van het RPA hebben geraadpleegd op de website van de gemeente Oudergem, met een gemiddelde raadplegingsduur van 7 minuten en 10 seconden, en dat 544 personen het formulier hebben ingevuld waarin vragen worden gesteld over de grote richtingen van het project (antwoordpercentage van 20,2%);
Gelet op de analyse van de doorgestuurde antwoorden (bijlage 2) en de ingediende commentaren (bijlage 3);
Gelet op de verschillende brieven die verschillende bewoners, al dan niet gegroepeerd in een collectief, verschillende winkeliers en activiteitenverantwoordelijken naar de gemeente hebben gestuurd;
Overwegende dat de regering op 24 oktober 2019 aan de gemeenteraad heeft gevraagd een advies te verlenen (bijlage 4) en dat de gemeenteraad 45 dagen de tijd heeft om zijn advies aan de regering te bezorgen;
Gelet op de kwaliteit en de samenhang van de voorstellen in het ontwerp van RPA HD voor de verbetering van de levenskwaliteit in de wijken die worden doorkruist door de E411 maar ook in verder gelegen wijken, ook buiten de gemeente Oudergem;
Overwegende dat de afbraak van het viaduct Herrmann-Debroux noodzakelijk en verantwoord blijkt in het kader van deze doelstelling;
Overwegende dat het ontwerp van RPA voorziet in
 • de creatie van kwaliteitsvolle openbare ruimten (groene ruimten en wegen evenals pleinen),
 • de ontwikkeling van alternatieve verplaatsingsmiddelen (openbaar vervoer en fietsinfrastructuur),
 • de aanleg van nieuwe oversteekplaatsen voor voetgangers,
 • tussen het Leonard-kruispunt en het Bloso,
  • een binnenkomende weg met een rijstrook bestemd voor de toegang tot de parking P+R, een rijstrook voorbehouden voor bussen en een rijstrook voor voertuigen, waardoor de druk van het autoverkeer in de stad wordt verlicht,
  • een uitgaande weg met 2 rijstroken voor voertuigen en één rijstrook voorbehouden voor bussen,
 • daarnaast, de aanleg van een stadsboulevard met twee rijstroken in elke richting,
 • de aanleg van kruispunten die aangepast zijn aan het verkeer en inrichtingen van toegang tot de activiteiten van de buurtbewoners,
 • het feit rekening te houden met de evolutie van diverse terreinen die grenzen aan de verkeersader (zogenaamde "terreinen die eraan vasthangen").
Overwegende dat Oudergem bekend staat om zijn levenskwaliteit en dat zijn dorpskarakter in de stad net zijn kracht uitmaakt;
Overwegende dat verschillende bestaande infrastructuren, waaronder het viaduct Herrmann-Debroux, zonder stedenbouwkundige vergunning werden gebouwd;
Overwegende dat, met het oog op de bescherming van de vijvers van het Rood Klooster, de stedenbouwkundige vergunning voor de herstelling van het viaduct van Drie Fonteinen de bouw van een bufferbekken (met slib/olieafscheider) vereiste, evenals een systeem voor het oppompen van water van de as E411 naar het rioleringsnetwerk in de Woluwevallei;
Overwegende dat dit project essentieel blijft in de nieuwe configuratie die voor deze as wordt overwogen;
Overwegende dat het milieueffectenrapport diverse aanbevelingen bevat en verwijst naar allerlei negatieve effecten;
Overwegende dat hiermee rekening moet worden gehouden of hieraan tegemoet moet worden gekomen, wat met name het geval is voor de stadsboulevard of de verschillende eraan vasthangende terreinen, in het bijzonder voor het terrein Demey (momenteel ingenomen door de Carrefour Hypermarkt);
Overwegende dat de projecten zo moeten worden gepland dat de negatieve gevolgen worden beperkt en dat met name de levenskwaliteit in de wijken in stand wordt gehouden, in het bijzonder door de druk van auto's te verminderen, voordat de ontwikkeling van de eraan vasthangende terreinen kan worden overwogen. In dat verband moet de herkwalificatie van de E411 een conditio sine qua non zijn voor de stedelijke ontwikkeling van de door de infrastructuur gefragmenteerde wijken.
Perimeter van het RPA HD
Overwegende dat de in het RPA beoogde perimeter de onroerende goederen omvat die langs de Waversesteenweg tussen de Van der Goeslaan en de François Elie Van Elderenlaan liggen evenals de gebouwen 1 tot 6 aan de François Elie Van Elderenlaan;
Overwegende dat deze gebouwen deel uitmaken van huizenblokken waarvoor er geen reden is om die te verstoren met nieuwe vastgoedontwikkelingen die een negatieve impact zouden kunnen hebben op de omliggende wijken;
Overwegende dat dit bouwfront momenteel eigendom is van een groot aantal verschillende eigenaars die onder speculatieve druk zouden komen te staan indien dergelijke ontwikkelingen zouden worden overwogen;
Overwegende dat geen enkele considerans in het ministerieel besluit van 8 mei 2018 noch in het besluit van de regering van 16 mei 2019 betrekking heeft op dit deel van het grondgebied;
Overwegende dat de gemeenteraad op 29 juni 2018 heeft gevraagd om de in het RPA beoogde perimeter te wijzigen om de onroerende goederen uit te sluiten die langs de Waversesteenweg tussen de Van der Goeslaan en de François Elie Van Elderenlaan liggen evenals de gebouwen 1 tot 6 aan de François Elie Van Elderenlaan;
Overwegende dat het besluit van 16 mei 2019, waarmee de regering het ontwerp van RPA HD goedkeurt, geen gevolg geeft aan deze vraag en dat de perimeter van het ontwerp van RPA niet werd gewijzigd als gevolg van deze vraag;
Overwegende dat er, ondanks de demografische groei waarvan in dit ministerieel besluit van 8 mei 2018 sprake is, reden is om op het gemeentelijk grondgebied enkel ontwikkelingen in overweging te nemen die aansluiten bij de kenmerken van de wijken waarin ze zouden worden ingepast;
Inplanting van de stadsboulevard
Overwegende dat de kwestie van de inplanting van de stadsboulevard aandachtig werd bestudeerd in het kader van het MER;
Overwegende dat de in het zuiden voorgestelde inplanting haalbaar is en voordelen biedt op het vlak van mobiliteit, de aanleg van nieuwe groene ruimten en openbare ruimten en, tot slot, de verbetering van de bereikbaarheid van de metrostations Beaulieu en Demey;
Overwegende dat de snelheid van het verkeer zou worden beperkt tot 50 km/uur (momenteel 70 km/uur), waardoor de geluidsoverlast wordt verminderd;
Overwegende dat er op het stuk Waver-Bloso is voorzien in een lokale verbindingsweg, waardoor de wegen met het meeste verkeer verder komen te liggen van de woningen langs de laan;
Overwegende dat er is aangetoond dat de inplanting van de stadsboulevard ten noorden van de verkeersader niet uitvoerbaar is, gelet op de onvoldoende afstand tussen de metro en de grenzen van de private eigendommen op verschillende plaatsen, meer bepaald aan de achterkant van de Mulderslaan en beneden aan de Watermaalse Steenweg;
Overwegende dat een dergelijke inplanting in het noorden ook aan de achterkant zou liggen van de tuinen van diverse woongebieden (zoals in het geval van een inplanting in het zuiden) en zelfs langs de voorgevel van de woningen aan de Demeylaan 21 tot 41;
Overwegende dat deze inplanting in het noorden
 • de situatie op het Beaulieu-kruispunt overdreven ingewikkeld maakt, gelet op de bochten die meer bepaald moeten worden aangelegd naar de Beaulieulaan;
 • de verbetering van de bereikbaarheid van de metrostations Demey en Beaulieu aanzienlijk verslechtert voor de gebruikers die zich verplaatsen in de richting van het stadscentrum (de meeste gebruikers);
 • de geplande esplanades bij Demey en Beaulieu, de groene ruimten en hun continuïteit maar ook de mogelijkheden van de verbindingen in actieve mobiliteit sterk beperkt;
Overwegende, anderzijds, dat de inplanting van de twee wegen naar de stad in het noorden en van de twee andere wegen in het zuiden tussen Demey en Beaulieu uitvoerbaar is;
Overwegende, echter, dat dit ongemakken meebrengt die vergelijkbaar zijn met de hierboven beschreven nadelen;
Overwegende dat er nog ontwerp- en uitvoeringsstudies moeten worden gerealiseerd alvorens het project kan worden uitgevoerd en dat die studies andere mogelijkheden, beperkingen of ongemakken onder de aandacht kunnen brengen;
Overwegende dat er in de huidige fase van het project bijgevolg geen reden is om deze inplanting van de stadsboulevard met verkeersstromen die van elkaar worden gescheiden door de metrobedding uit te sluiten;
Overwegende echter dat de in het zuiden voorgestelde inplanting van de verkeersader duidelijke voordelen vertegenwoordigt ten opzichte van eender welke andere inrichting;
P+R
Overwegende dat het project het aantal voertuigen dat Brussel tussen 06.00 en 10.00 uur 's morgens kan binnenrijden langs de E411 van 13.000 tot 8.000 kan verminderen (slechts één rijstrook voor binnenkomend verkeer vanaf het Leonard-kruispunt);
Overwegende dat de aanleg van een (ondergrondse) P+R parking een belangrijk element is van het voorgestelde alternatief, rekening gehouden met deze vermindering;
Overwegende dat het RPA HD voorziet in een P+R met een capaciteit tussen 800 en 1.500 voertuigen bij het gemeentelijk stadion;
Overwegende dat, in de huidige fase van vraag naar verplaatsingen en aanbod van openbaar vervoer, de studies uitwijzen dat de capaciteit van 1.500 plaatsen ten volle zou worden benut;
Overwegende dat er vandaag bijgevolg geen reden is om de capaciteit van de P+R te beperken en, a fortiori, te verminderen tot 800 plaatsen;
Overwegende dat de ligging van de P+R bij het gemeentelijk stadion volledig is opgenomen binnen het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Overwegende echter dat deze P+R, hoewel gepland onder de huidige ruimte voor wegen, gelegen is binnen de beschermde perimeter van het Zoniënwoud;
Openbaar vervoer naar P+R
Overwegende dat er reden is om de P+R op efficiënte en aantrekkelijke wijze aan te sluiten op het openbaarvervoersnet en het fietsnet;
Overwegende dat de studies hebben aangetoond dat het merendeel (9.500 op een totaal van 12.950) van de gebruikers van de voertuigen die langs de E411 naar Brussel komen zich begeven naar het gebied Watermaal-Bosvoorde / Elsene / Plein en in mindere mate naar Woluwe (1.800 op 12.950), terwijl de rest een bestemming heeft die nog verder is gelegen;
Overwegende dat deze vraag naar verplaatsingen waarschijnlijk zal evolueren;
Overwegende dat, in het huidige voorstel, de aansluiting op het openbaar vervoer is gepland met tramlijnen tot aan het metrostation Herrmann-Debroux en vandaar respectievelijk naar Louiza via Watermaal-Bosvoorde en naar Roodebeek via Woluwe; dit komt overeen met de hierboven genoemde bestemmingsgebieden;
Overwegende dat het project de eigen trambedding een plaats geeft aan de kant van de Massarttuin en het gemeentelijk stadion;
Overwegende dat deze inplanting rekening houdt met de behoeften aan bescherming van de wijken tegen het doorgaand verkeer, aan regelmaat en veiligheid van het openbaar vervoer, van de actieve vervoerswijzen en de gebruikers;
Eveneens overwegende dat er is voorzien in bijkomende haltes in de Albert Meunierstraat en bij de Massarttuin, wat in het voordeel is van de bewoners van Oudergem;
Overwegende dat de capaciteit van de tram toelaat het verwachte aantal reizigers te vervoeren;
Overwegende dat het project, door de beoogde inrichting, de aansluiting tussen tram en metro in het station Herrmann-Debroux beter beveiligt dan vandaag het geval is;
Overwegende dat de uitbouw van het tramnet minder kost dan de uitbouw van het metronet;
Overwegende dat een verlenging van de metro, die de meest gepaste oplossing leek, aanleiding zou geven tot werken die complexer zijn en ook een grotere impact hebben, rekening gehouden met de context waarin ze zouden moeten worden opgenomen;
Overwegende dat het project rekening dient te houden met de beschikbaarheid van de begrotingsmiddelen;
Overwegende echter dat de vandaag voorgestelde oplossing overstappen noodzakelijk maakt;
Overwegende dat, in het kader van een toekomstige evolutie en meer bepaald een samenwerking met de naburige gewesten, de verlenging van de metro een betere oplossing zou kunnen vertegenwoordigen op grootstedelijk niveau;
Planning van de werken
Overwegende dat er voorafgaand aan of tegelijk met de afbraak van het viaduct Herrmann-Debroux alternatieven op het vlak van vervoer moeten worden gecreëerd;
Overwegende dat de creatie van een grote P+R, samen met de invoering van passend openbaar vervoer en veilige verbindingen voor de actieve vervoerswijzen, zonder twijfel een voorafgaande voorwaarde is voor de uitvoering van het ontwerp van RPA HD;
Overwegende dat, volgens een nog nader te bepalen indeling in fasen, de aanleg van de stadsboulevard tussen het Leonard-kruispunt en de P+R tegelijk met de creatie van de P+R moet worden gerealiseerd om het welslagen ervan te verzekeren en de latere realisatie van de andere beoogde infrastructuur mogelijk te maken;
Overwegende dat de werken in opeenvolgende fasen moeten worden uitgevoerd om hun duur te beperken wat betreft elk stuk van het project;
Overwegende dat elke actie het voorwerp moet zijn van uitvoeringsstudies, aanvragen van stedenbouwkundige vergunning, overheidsopdrachten en van coördinatie van de bouwplaatsen;
Overwegende dat er voor de regering reden is om het project aan te vullen met budgettaire vooruitzichten, een realistische en geloofwaardige planning, de aanwijzing van de actoren die zullen worden belast met de uitvoering van elk deel van het project en de installatie van een stuurcomité voor de uitvoering van het RPA HD;
Bouwprofielen
Overwegende dat het door de regering aangenomen project rekening heeft gehouden met een deel van de vragen van de gemeente Oudergem met betrekking tot de beperking van het bouwprofiel van de toelaatbare constructies in de eraan vasthangende terreinen;
Overwegende dat de voor de eraan vasthangende terreinen voorgestelde profielen moeten worden gedefinieerd als maximale profielen en dat die moeten worden vastgesteld op basis van een hoger hoogtepeil binnen een duidelijk omschreven referentiekader (peil Nationaal Geografisch Instituut);
Overwegende dat het bijgevolg niet nodig is te voorzien in afwijkingen van deze maximale bouwprofielen en dat het derhalve noodzakelijk is om algemeen voorschrift 5 in die zin aan te passen;
Overwegende dat elke aanvraag van stedenbouwkundige vergunning rekening moet houden met de goede ruimtelijke ordening en niet enkel met de inachtneming van voornoemde maxima;
Overwegende dat er geen reden is om buitensporige maxima vast te leggen, gelet op de bestaande en geplande constructies;
Overwegende dat er bijgevolg reden is om de hoogte van het geplande gebouw te Delta (Triomflaan) te verminderen van 80 tot 60 m (hoogtepeil 156), wat niet belet dat er toch een kwaliteitsvol architecturaal project met een significante extra hoogte kan worden gerealiseerd;
Overwegende dat er reden zal zijn om de hoogtes van de gebouwen in de eraan vasthangende zone Demey (supermarkt Carrefour) te moduleren in functie van de wijk waarin een gebouw moet worden geïntegreerd;
Overwegende dat het past te verzekeren dat, in verschillende andere zones van het RPA, de maximale bouwprofielen aansluiten bij de bestaande stedelijke context en dat het bijgevolg past om bepaalde buitensporige profielen te beperken door middel van aangepaste reglementaire voorschriften; 
Interregionaal overleg
Overwegende dat er reden is om, buiten het gevraagde advies, een dialoog tussen de gewesten en met de federale Staat te bevorderen zonder dat dit echter aanleiding mag geven tot stilstand wat betreft de uitvoering van het ontwerp van RPA HD;
Overwegende dat het aldus past te overwegen om bijkomende P+R parkings aan te leggen in Vlaanderen of in Wallonië en die door middel van efficiënt openbaar vervoer te verbinden met Brussel;
Overwegende dat het openbaarvervoersnet in het grootstedelijk gebied zou moeten worden ontwikkeld in het kader van overleg tussen de drie gewesten en de federale Staat;
Overwegende dat het belangrijk is dat het GEN, dat al te vaak vertraging heeft opgelopen, eindelijk concreet wordt uitgevoerd binnen een termijn die verenigbaar is met het ontwerp van RPA (2030);
ONDERSTREEPT
de kwaliteit van het werk van ontwerp en redactie van het RPA Delta-Herrmann-Debroux voor alle documenten die in het kader van het openbaar onderzoek worden overgelegd;
BESCHOUWT
dat de kwaliteit en de samenhang van de voorstellen in het ontwerp van RPA HD bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit in de wijken die worden doorkruist door de E411 maar ook in verder gelegen wijken, ook buiten de gemeente Oudergem, door
 • de druk van het autoverkeer te verlichten,
 • alternatieve verplaatsingsmiddelen te ontwikkelen,
 • kwaliteitsvolle openbare ruimten te creëren (groene ruimten en wegen evenals pleinen),
 • rekening te houden met de evolutie van diverse sites die grenzen aan de verkeersader.
ONDERSTEUNT
het project van transformatie van de mobiliteitsinfrastructuur en de openbare ruimten waarin het ontwerp van RPA voorziet, met inbegrip van de afbraak van het viaduct Herrmann-Debroux, door de landschappelijke continuïteit en het onthaal van de biodiversiteit te bevorderen;
BESLIST
te vragen
 • dat het RPA gepaard zou gaan met een operationeel luik voor alle acties inzake openbare ruimten terreinen die eraan vasthangen (budget, planning, overheid belast met de realisaties, stuurcomité …), met als doel de opvolging van de goede uitvoering mogelijk te maken;
 • dat de perimeter van het RPA zou worden gewijzigd met het oog op de uitsluiting van de onroerende goederen langs de Waversesteenweg tussen de Hugo Van der Goeslaan en de François Elie Van Elderenlaan evenals de gebouwen 1 tot 6 aan de François Elie Van Elderenlaan;
 • aan de perimeter van de beschermde zone van het Zoniënwoud wijzigingen aan te brengen die strikt noodzakelijk zijn (de verkeersader uit de perimeter van de beschermde zone verwijderen) om de inrichtingen mogelijk te maken zoals die in het RPA zijn opgenomen (meer bepaald de zone voor aanleg van de P+R);
 • dat de concrete uitwerking van het ontwerp van RPA zou beginnen met de creatie van een grote P+R (ten minste 1.500 plaatsen), samen met de invoering van passend openbaar vervoer en veilige verbindingen voor de actieve vervoerswijzen;
 • dat de stadsboulevard tussen het Leonard-kruispunt en deze P+R tegelijk met de creatie van de P+R zou worden aangelegd om het welslagen ervan te verzekeren en de latere realisatie van de andere beoogde infrastructuur mogelijk te maken;
 • dat de uitvoering van deze inrichtingen (P+R, openbaar vervoer en stadsboulevard) voorafgaat aan elke ontwikkeling van de eraan vasthangende terreinen;
 • dat, met het oog op de bescherming van de vijvers van het Rood Klooster, het bufferbekken (met slib/olieafscheider en oppompsysteem) dringend wordt gerealiseerd voor het water van de as E411, zoals voorgeschreven door de stedenbouwkundige vergunning voor de herstelling van het viaduct van Drie Fonteinen;
 • dat de strategische en regelgevende delen worden aangepast om de negatieve effecten te ondervangen en tegemoet te komen aan de aanbevelingen van het milieueffectenrapport;
 • om de hoogte van de gebouwen op het eraan vasthangende terrein Demey vast te leggen (Carrefour-supermarkt) op maat van de wijk waarin het moet worden ingepast; om het woongebied Herrmann-Debroux tussen nr. 70 en 78 Kleine Wijngaardstraat te schrappen; om voor het Demey-park te voorzien in een minimale breedte van 30 m en een minimale oppervlakte van 2,4 ha buiten het terrein gelegen langs de Kleine Wijngaardstraat 70 tot 78 (collectieve moestuin); (zie aanvragen in bijlage 5);
 • om de toelaatbare hoogte van het geplande gebouw te Delta (Triomflaan) te verminderen van 80 tot 60 meter;
 • om de hoogtes van de gebouwen in de eraan vasthangende zone Demey (supermarkt Carrefour) te moduleren in functie van de wijk waarin een gebouw moet worden geïntegreerd;
 • om sommige buitensporige bouwprofielen te beperken door middel van aangepaste reglementaire voorschriften; (zie vragen in de bijlage 5)
 • dat, bij de studies en aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen voor de openbare infrastructuur, het RPA zou toelaten alle voorstellen in overweging te nemen waarvan wordt vastgesteld dat ze technisch haalbaar zijn, meer bepaald voor de inplanting van de toekomstige stadsboulevard, voor de inplanting en de capaciteit van de P+R en voor de wijze van bediening met het openbaar vervoer (tram of metro);
 • aan de regering, om een dialoog tussen de gewesten en met de federale Staat te bevorderen zonder dat dit echter aanleiding mag geven tot stilstand wat betreft de uitvoering van het ontwerp van RPA HD;
 • aan perspective.brussels, om het reglementair luik van het RPA aan te passen in functie van de huidige beraadslaging en van de nota met opmerkingen die hieraan wordt gehecht (bijlage 5);
 • dat het openbare plein eigendom is van een overheidsinstantie.
BESLIST
 • om deze beraadslaging mee te delen aan perspective.brussels, met inbegrip van de bijlage 5;
 • om aan perspective.brussels de analyse van de antwoorden en commentaren te bezorgen die werden ingediend op de website van de gemeente (bijlagen 2 en 3) en te vragen ze toe te voegen aan het dossier van openbaar onderzoek, samen met de adviezen die werden verzonden naar en/of uitgegeven op de website van perspective.brussels;
 • om deze beraadslaging over te leggen aan de minister-president en de minister van Mobiliteit en hen ermee te belasten er bij de federale regering op aan te dringen dat het GEN, dat reeds al te veel vertraging heeft opgelopen, eindelijk zou worden gerealiseerd binnen een termijn die samenvalt met het ontwerp van RPA (2030).